Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

760. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1999, stran 1483.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Slovenske Konjice za leto 1999.
2. člen
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov in
                 odhodkov        Račun financiranja
                    SIT                SIT
----------------------------------------------------------------------------
Prihodki           1.104,000.000
Odhodki           1.018,500.000            85,500.000
Primanjkljaj                           85,500.000
Presežek            85,500.000
----------------------------------------------------------------------------
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja, kot sestavnem delu proračuna.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti razen, če občinski svet ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Slovenske Konjice.
Župan je pooblaščen:
1. da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
2. da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 600.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
3. da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
4. da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
5. da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o porabi sredstev in izvajanju nalog in sicer v roku 5 dni po sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.
8. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun; po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 5. člena tega odloka.
V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40101-1/99
Slovenske Konjice, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti