Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

749. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1999, stran 1462.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 3. redni seji dne 26. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Osilnica za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.
2. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi prihodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
3. člen
Proračun Občine Osilnica za leto 1999 obsega:
– prihodke v višini               66,682.071 SIT,
– odhodke v višini                66,682.071 SIT.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezerve se praviloma izvršuje mesečno, vendar najkasneje do konca tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
7. člen
Rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom o financiranju občin in statutom Občine Osilnica, in sicer:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Uporaba rezerv se izkazuje v zaključnem računu proračuna občine.
9. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek proračuna.
10. člen
Občina Osilnica v letu 1999 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Osilnica.
Župan Občine Osilnica je pooblaščen da:
– lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini;
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva dodeljena;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve;
– med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
O ukrepu iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena mora župan poročati Občinskemu svetu občine Osilnica na prvi naslednji seji, ki sledi odločitvam in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
12. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– obvešča župana o začasnih tekočih likvidnostnih proračunskih sredstvih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah;
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme;
– o finančnih zadevah obvešča nadzorni odbor.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
15. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
16. člen
Skupni obseg prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v rebalansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
17. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot odlok o proračunu.
18. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu Občine Osilnica, se smiselno uporabljajo določila zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
19. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po periodičnih obračunih.
20. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, s podrobno razporeditvijo odhodkov, je sestavni del tega odloka.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999, z dne 12. 12. 1998.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 002-595/98
Osilnica, 26. februarja 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti