Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

772. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 1504.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 74/98) in 32. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet ima svoja delovna telesa. Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so stalna in občasna.
Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine.
Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za proučevanje, določenih skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev.
Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom. Sklep o ustanovitvi delovnih teles določa njihove naloge, pooblastila in sestavo.
Za obravnavo zadev širšega pomena se ustanovijo odbori, za obravnavo konkretnejših zadev pa komisije.
2. člen
Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
3. člen
Predsednik in člani delovnega telesa se volijo izmed članov sveta ali drugih občanov, vendar največ polovico članov.
Delovno telo vodi predsednik, ki se voli izmed članov občinskega sveta. Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Predlog liste kandidatov za predsednika in člane delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.
Postopek imenovanja članov delovnih teles določa poslovnik občinskega sveta.
4. člen
Delovno telo šteje najmanj tri in največ pet članov in ima predsednika, podpredsednika in določeno število članov.
Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet skupaj z imenovanjem članov delovnega telesa. Podpredsednika pa imenujejo člani delovnega telesa izmed sebe.
Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo; daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno delovno telo in sklicuje seje delovnega telesa. Sodeluje s predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa. Predstavlja delovno telo, zastopa njegova mnenja, stališče in predloge v občinskem svetu.
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovih odsotnostih.
5. člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta.
Mandatna doba občasnih delovnih teles je določena s sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bile ustanovljena.
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta, če svojih nalog ne izvršujejo.
Za odstop člana delovnega telesa se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta, ki opredeljuje odstop člana občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik glede na sklep občinskega sveta, na lastno pobudo ali na pobudo članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo, če je tako sklenil občinski svet ali če to zahteva župan.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
7. člen
Delovno telo lahko povabi na sejo druge člane občinskega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
Na sejo delovnega telesa se praviloma povabijo strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta.
Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena ter imajo lahko skupne seje.
8. člen
Strokovna opravila za delovana telesa opravlja občinska uprava.
Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej določenega delovnega telesa ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo določenega delovnega telesa ter skrbi za zapisnik tega delovnega telesa.
9. člen
Prvo sejo odbora ali komisije skliče novoimenovani predsednik delovnega telesa.
10. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova sestava in naloge.
11. člen
Glasovanje v delovnem telesu je javno. Za delo delovnih teles se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
12. člen
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah ima naslednja stalna delovna telesa:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja,
– odbor za družbene dejavnosti in finance,
– odbor za šport,
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– statutarnopravno komisijo.
13. člen
Odbor za gospodarstvo šteje pet članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti,
– sprejema predloge za razvoj turizma,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva oziroma razreševanju problemov v gospodarstvu,
– obravnava druge zadeve, ki se nanašajo na področje obrti, podjetništva in turizma,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
14. člen
Odbor za kmetijstvo šteje pet članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– daje predloge za razvoj kmetijstva in gozdarstva,
– daje pobude in mnenja občinskemu svetu za dejavnosti na področju veterinarske službe,
– razpravlja o problematiki ribištva in lovstva ter s tega področja podaja pobude občinskemu svetu,
– odloča o razporeditvi sredstev namenjenih za kmetijstvo,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja.
15. člen
Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja šteje pet članov in ima naslednje naloge:
– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga ustrezne ukrepe,
– razpravlja o predlogu delitve sredstev namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela za prostorsko planiranje pristojnega občinskega organa,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov,
– daje pripombe in predloge v teku javne obravnave osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.
16. člen
Odbor za družbene dejavnosti in finance šteje 5 članov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja delovanje občinskih javnih služb s področja družbenih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje občinskemu svetu ustrezne predloge in pobude,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, socialno ogroženih, invalidov ter k aktom o izobraževanju, raziskovanju, informacijsko-dokumentacijski, društveni in kulturni dejavnosti,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na področjih družbenih dejavnosti,
– obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti,
– daje mnenja in predloge na področju varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije,
– obravnava akte, ki se nanašajo na poslovanje občine s področja financ,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja.
17. člen
Odbor za šport šteje pet članov in ima naslednje naloge:
– obravnava program športa v občini,
– pripravlja delovni in finančni načrt s področja športa,
– pripravlja predloge za organizacijo športnih tekmovanj v občini,
– obravnava vprašanja povezana z športnimi objekti v občini,
– daje predloge za razvoj športa v občini,
– obravnava druga vprašanja s svojega delovnega področja.
18. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov.
Pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so:
– zbira predloge za kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, določa liste kandidatov za člane delovnih teles ter jih predlaga v sprejem občinskemu svetu,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone, in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– daje predloge za imenovanje vodstvenih delavcev v skladih, zavodih in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje predloge o mnenjih in soglasjih za njihovo imenovanje,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in priznanj,
– opravi izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja predlog sklepa za občinski svet,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kadrovske zadeve in so v pristojnosti občinskega sveta.
19. člen
Komisija za vloge in pritožbe šteje tri člane, njene naloge pa so:
– obravnava vloge in pritožbe občanov,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami.
20. člen
Statutarnopravna komisija šteje pet članov, njene naloge pa so:
– pripravlja osnutek in predlog statuta, ki ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega sveta in poslovnike delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet sprejel amandmaje, če občinski svet tako odloči,
– daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta, izven seje sveta pa tudi poslovnika občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta in poslovnikov delovnih teles.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 35/95 in 68/95).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-14/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti