Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

729. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice, stran 1420.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 74/98), na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), ter v skladu z 21. in 26. členom statuta Občine Jesenice je Občinski svet občine Jesenice na 3. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih in zakonom o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: zakon) pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Jesenice. Pravilnik določa tudi nagrade in druge prejemke za člane občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora, volilne komisije in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan.
2. člen
V skladu z določili statuta Občine Jesenice župan svojo funkcijo opravlja poklicno, nepoklicno pa podžupan in člani Občinskega sveta občine Jesenice.
Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če na predlog župana tako odloči občinski svet.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
5. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in se povečana za odstotek za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
Količnik za določitev osnovne plače in funkcijski dodatek za poklicno opravljanje funkcije župana se uporabljajo določila zakona o lokalni samoupravi.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako,da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5 % za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20 %. Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25 % za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
7. člen
Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša količnik za določitev plače 80 % količnika za določitev plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno.
8. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša mesečna nagrada 30 % bruto plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo, ta je izračunana s količnikom 2,4. Mesečna nagrada podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
9. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsednikom in članom delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles od bruto plače župana brez z dodatka za delovno dobo in brez drugih dodatkov:
– za članstvo v občinskem svetu         v višini 7,5 %,
– za funkcijo predsednika odbora
ali delovnega telesa              v višini 3,75 %,
– za članstvo v odboru ali
delovnem telesu                v višini 1,875 %,
– za predsednika nadzornega odbora        v višini 7,5 %,
– za članstvo v nadzornem odboru        v višini 1,875 %.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na redne in izredne seje občinskega sveta, odborov, komisij, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
Nagrada se spreminja v skladu z gibanjem izhodiščne plače za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
10. člen
Predsednik, tajnik, člani in njihovi namestniki občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v roku 15 dni po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrada članom volilne komisije se izplačuje kot sejnina za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrada članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija. Nagrada se izplača kot sejnina za posamezne volitve oziroma referendum.
11. člen
Nagrade za člane delovnih teles, ki opravljajo specifične, strokovne naloge in ki so ustanovljena za krajše časovno obdobje, do izvršitve naloge, se uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na nagrajevanje predsednikov in članov odborov občinskega sveta določi občinski svet ob njihovem imenovanju in določitvi pristojnosti.
IV. DRUGE PRAVICE
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
13. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave oziroma drug delavec, ki nadomešča direktorja uprave na podlagi pooblastila župana.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Plače poklicnim funkcionarjem, nagrade in sejnine nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v mesecu.
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem delu.
15. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z njegovo uveljavitvijo preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 25/97).
Št. 142-1/99
Jesenice, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti