Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

796. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
797. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
798. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica
799. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
800. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine
801. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem
802. Odlok o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
803. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
804. Odlok o spremembi odloka o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
805. Odlok o imenovanju generalne državne tožilke Republike Slovenije
806. Odlok o razrešitvi člana Računskega sodišča Republike Slovenije
807. Odlok o imenovanju direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
808. Odlok o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
809. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
810. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
811. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
812. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
813. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

814. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

815. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
816. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Pozivi

817. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

865. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
866. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

Odloki

818. Odlok o kadrovskem štipendiranju

Sklepi

819. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Denverju
820. Sklep o postavitvi častnega konzula v Denverju
868. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

821. Odredba o poročanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga
822. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
823. Odredba o spremembi odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
824. Odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu
825. Odredba o določitvi Javnega podjetja Elektro Slovenije, d.o.o., za koordinatorja, pri pripravah in izvajanju nalog v vojni na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog javnim podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva
826. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje
827. Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
828. Spremembe in dopolnitve pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem
829. Odločba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin
830. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 23. 6. 1998 do 26. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
831. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
832. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Leona Štuklja, ustanove za štipendiranje
869. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

USTAVNO SODIŠČE

870. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje zakona o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

833. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1998
834. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1999
835. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
836. Sklep o dopolnitvah sklepa o načinu določanja nove ocene
837. Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami
838. Pravila o dopolnitvah pravil o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
839. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

OBČINE

Črenšovci

842. Odlok o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici, Gornji Bistrici
843. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci
844. Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Črenšovci

Črnomelj

845. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
846. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999

Dornava

847. Poročilo o izidu člana občinskega sveta v Občini Dornava na nadomestnih volitvah v volilni enoti št. 2

Grosuplje

848. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mlačevo

Krško

849. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško
850. Pravilnik o ravnanju z zapuščenimi vozili
851. Pravilnik o ravnanju s pomanjkljivimi taksnimi predmeti

Kungota

852. Statut Občine Kungota
853. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1998
854. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota
855. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota
856. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Laško

857. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1999
858. Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med občinama Laško in Radeče ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Laško na dan 31. 2. 1994
859. Sklep o izračunu komunalnega prispevka

Litija

860. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
861. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1999

Ljubljana

840. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997
841. Tržni red na ljubljanskih tržnicah

Logatec

862. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Logatec

Medvode

863. Odlok o spremembi dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode

Mežica

864. Statut Občine Mežica

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
2. Popravni sklep ustavnega sodišča
3. Popravni sklep ustavnega sodišča
4. Popravek odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
5. Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-Kozina
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen (Krško)
7. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine
8. Popravek sklepa o izvzemu nepremičnin v splošni rabi
9. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenem 1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti