Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

825. Odredba o določitvi Javnega podjetja Elektro Slovenije, d.o.o., za koordinatorja, pri pripravah in izvajanju nalog v vojni na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog javnim podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva, stran 1603.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
O D R E D B O
o določitvi Javnega podjetja Elektro Slovenije, d.o.o., za koordinatorja, pri pripravah in izvajanju nalog v vojni na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog javnim podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva
I
S to odredbo se glede na tehnične zmožnosti koordiniranja celotnega sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije v republiškem dispečerskem centru in samostojnem sistemu zvez med vsemi elektro podjetji, določa Javno podjetje Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ul. 2 za koordinatorja obrambnih priprav v miru in izvajanja obrambnih aktivnosti v vojni na področju elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.
Koordinacija obrambnih priprav v miru in izvajanje obrambnih aktivnosti v vojni na področju elektrogospodarstva in premogovništva v vojni se nanaša na javna podjetja:
– Elektro Slovenija, d.o.o.,
– Elektro Celje, d.d.,
– Elektro Gorenjska, d.d.,
– Elektro Ljubljana, d.d.,
– Elektro Maribor, d.d.,
– Elektro Primorska, d.d.,
– Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
– Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
– Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
– Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
– Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
– Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
– Termoelektrarna-toplarna Ljubljana, d.o.o.,
– Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
– Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
– RLV-JP Rudnik lignita Velenje, d.d.,
– RTH-JP Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
II
Javna podjetja s področja elektrogospodarstva in premogovništva opravljajo v vojnem stanju svoje naloge v skladu z aktom o ustanovitvi in predpisi. Te se zaradi narave dela izvajajo na istih lokacijah kot v miru, z isto organizacijsko shemo in enakim načinom komuniciranja kot v miru.
III
Ob izpadih ali poškodbah proizvodnje, prenosa in distribucije zaradi vojnih dejstev, se električna energija zagotavlja tudi po sistemu otočnega obratovanja.
Po odločitvi pristojnega ministrstva hidroelektrarne v vojnem stanju znižajo raven vode v hidroakumulacijah in zadrževalnikih na varni nivo ter tekoče obveščajo pristojne državne organe in organe lokalne skupnosti o izvedenih aktivnostih.
Planiranje in odločanje o omejevanju porabe električne energije v vojni se izvaja enako kot v miru glede na vsakokratne možnosti.
IV
Električna energija se v vojnem stanju prednostno zagotavlja Slovenski vojski, proizvodnji ter remontu vojaškega orožja in opreme, državnim organom, infrastrukturnim sistemom s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ter gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter drugih področjih gospodarske infrastrukture in zdravstva, proizvodnji osnovnih prehrambenih proizvodov ter proizvodnji zdravil in sanitetnega materiala. Silam zaščite, reševanja in pomoči, sistemu opazovanja in obveščanja ter javnega informiranja.
V
Javna podjetja s področja elektrogospodarstva in premogovništva iz drugega odstavka I. točke te uredbe, za načrtovanje in izvedbo svojih nalog v vojnem stanju, izdelujejo obrambne dokumente ter predlagajo pristojnim upravam za obrambo razporeditev potrebnih delavcev na delovno dolžnost.
VI
Navedena javna podjetja dostavijo Elektro Sloveniji izvlečke iz izdelanih obrambnih dokumentov, in sicer s podatki o nalogi, odgovornih osebah in potrebnih delavcih ter materialnih sredstvih za izvedbo naloge.
VII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-14/99
Ljubljana, dne 15. marca 1999.
Metod Dragonja l. r.
Minister za gospodarske dejavnosti

AAA Zlata odličnost