Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

845. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj, stran 1621.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Črnomelj, na 3. redni seji dne 5. 3. 1999, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo delovna področja, notranja organizacija in delovanje občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– koordinirano izvajanje nalog,
– učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Oddelek za pravne in splošne zadeve,
– Oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in javne finance,
– Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
– Oddelek za kmetijstvo in turizem.
V posameznih oddelkih se lahko po potrebi oblikujejo referati.
7. člen
Oddelek za pravne in splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
a) na področju normativno-pravnih zadev:
– pravna pomoč pri pripravi splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– pravna pomoč pri sestavljanju pogodb, oceni sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki spadajo v to področje;
b) na področju splošnih zadev:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje;
– gospodarjenje z občinskim premoženjem;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje;
c) izvršuje naloge občinskega redarstva.
8. člen
Oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in javne finance opravlja naslednje naloge:
a) na področju gospodarstva in malega gospodarstva:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva;
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, gospodarstva in malega gospodarstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge s tega področja;
b) na področju družbenih dejavnosti:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti: vzgoja in izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalna dejavnost, kultura in umetnost, zdravstvo, socialna varnost, šport in rekreacija;
– skrbi za realizacijo programov, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti;
c) na področju javnih financ se oblikuje Referat za javne finance, ki opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
9. člen
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora opravlja naslednje naloge:
a) na področju urejanja prostora:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– skrbi za strokovno izvajanje geodetskih storitev in za vodenje katastra komunalnih naprav;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje;
b) na področju varstva okolja:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izvaja strokovne in tehnične naloge zaščite, reševanja in obveščanja;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje;
c) opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na stanovanja ter na poslovne stavbe in poslovne prostore;
d) v režijskem obratu, kot samostojni enoti znotraj oddelka, opravlja gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
e) na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter na področju prometa in zvez se oblikuje Referat za lokalno infrastrukturo, ki opravlja naslednje naloge.
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb na naslednjih področjih: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge na tem področju.
Na področju prometa in zvez:
– vodi evidenco o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih;
– skrbi za varnost cestnega prometa;
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje.
10. člen
Oddelek za kmetijstvo in turizem opravlja naslednje naloge:
– skrbi za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti,
– pomoč nosilcem razvoja kmetijstva in turizma,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– promocija turistične danosti občine,
– organizira, sodeluje in nudi pomoč pri organizaciji turističnih prireditev,
– opravlja strokovna opravila v zvezi z lokalno turistično organizacijo,
– opravlja nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse,
– vodi register lokalnih turističnih vodnikov,
– skrbi za promocijo ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– skrbi za muzejsko zbirko,
– opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki sodijo v to področje.
11. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
12. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
13. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranje organizacijskih enot vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
16. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
Referat vodi vodja referata in je za svoje delo odgovoren vodji oddelka in direktorju občinske uprave.
17. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz področja notranje organizacijske enote, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo projektne skupine, vodjo projektne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog, če bodo v občinskem proračunu za to zagotovljena ustrezna sredstva. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan Občine Črnomelj v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Črnomelj, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in področjih dela občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/95, 57/95 in 28/98).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-1/99
Črnomelj, dne 5. marca 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti