Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

851. Pravilnik o ravnanju s pomanjkljivimi taksnimi predmeti, stran 1628.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98), 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96), tretjega odstavka 32. člena odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97) in 12. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97 in 67/98) je Občinski svet občine Krško na 3. seji dne 3. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o ravnanju s pomanjkljivimi taksnimi predmeti
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje ureja postopek, način odstranitve in drugi potrebni ukrepi nad pomanjkljivimi taksnimi predmeti.
2. člen
Pomanjkljivi taksni predmeti po tem pravilniku so taksni predmeti opredeljeni v tarifi komunalnih taks pod tarifno številko 2 in tarifno številko 6 po odloku o komunalnih taksah v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97 in 67/98), ki nimajo dovoljenja pristojnega organa za postavitev oziroma niso postavljeni v skladu z dovoljenjem za postavitev, kakor to opredeljuje odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97) oziroma taksni zavezanci zanje ne plačujejo predpisanih komunalnih taks.
3. člen
Zavezanec za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta po tem pravilniku je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali uporabnik pomanjkljivega taksnega predmeta oziroma lastnik ali najemnik nepremičnine na kateri se nahaja takšen predmet.
4. člen
Ko pooblaščena oseba za komunalni nadzor ugotovi pomanjkljivi taksni predmet, je dolžna o tem sestaviti uradni zaznamek in storiti vse potrebno, da ugotovi zavezanca za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta.
Zavezanca za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta pooblaščena oseba za komunalni nadzor z odločbo pisno pozove, da v roku 8 dni sam odstrani pomanjkljivi taksni predmet.
5. člen
Kolikor zavezanec za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta le-tega v roku 8 dni po prejemu odločbe sam ne odstrani, pooblaščena oseba za komunalni nadzor izda sklep o izvršbi, pri čemer pritožba ne zadrži izvršbe.
6. člen
Pomanjkljivi taksni predmet odstrani in odloži na varovanem prostoru na podlagi sklepa o izvršbi za to usposobljen in pooblaščen izvajalec s katerim se sklene ustrezna pogodba.
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno hrambo in varovanje prevzetih taksnih premetov pred poškodbami in tatvinami ter voditi evidenco prevzetih taksnih predmetov, ki mora obsegati opis taksnega predmeta, datum in uro prevzema.
7. člen
Pooblaščena oseba za komunalni nadzor mora v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivega taksnega predmeta izdelati zapisnik in taksni predmet fotografirati.
Zapisnik mora vsebovati zlasti sledeče podatke: datum izdaje odločbe zavezancu za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta, datum odstranitve, opis taksnega predmeta, za kakšno pomanjkljivost gre, lokacijo taksnega predmeta.
8. člen
Zavezanca za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta mora pooblaščena oseba za komunalni nadzor obvestiti o tem, da lahko v roku 10 dni od dneva, ko je bil pomanjkljivi taksni predmet odpeljan in shranjen na varovanem prostoru, le-tega odpelje proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe, ter ga opozoriti, da bo v nasprotnem primeru pomanjkljiv taksni predmet prodan na javni dražbi oziroma uničen.
9. člen
Če zavezanec za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta v 10-dnevnem roku pomanjkljivi taksni predmet ne prevzame, se takšen taksni predmet proda na javni dražbi oziroma uniči.
Pred prodajo na javni dražbi oziroma uničenjem, je potrebno pridobiti uradno cenitev taksnega predmeta.
10. člen
Pomanjkljivi taksni predmet večje vrednosti se proda na javni dražbi, taksni predmet katerega ocenjena vrednost na presega stroškov prodaje, pa uniči.
11. člen
Iztržena cena taksnega predmeta dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov povezanih s pomanjkljivim taksnim predmetom.
12. člen
Če iztržena cena pomanjkljivega taksnega predmeta dosežena na javni dražbi presega stroške povezane s taksnim predmetom, pripade višek iztržene cene po pokritju stroškov povezanih s taksnim predmetom, zavezancu za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta.
13. člen
Če iztržena cena pomanjkljivega taksnega predmeta dosežena na javni dražbi ne zadošča za kritje stroškov povezanih s taksnim predmetom, se razliko med stroški in iztrženo ceno izterja od zavezanca za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta.
14. člen
Stroški uničenja pomanjkljivega taksnega predmeta se izterjajo od zavezanca za odstranitev pomanjkljivega taksnega predmeta.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-4/99
Krško, dne 3. marca 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost