Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

850. Pravilnik o ravnanju z zapuščenimi vozili, stran 1627.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98), 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) in 8.b člena odloka o javnem redu in miru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 21/92, 67/98 in 73/98) je Občinski svet občine Krško na 3. seji dne 3. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o ravnanju z zapuščenimi vozili
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje ureja postopek, način odvoza in drugi potrebni ukrepi nad zapuščenimi vozili.
2. člen
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, parkirnem prostoru, zeleni, kmetijski, gozdni ali drugi površini, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali je huje poškodovano oziroma zanj nihče ne skrbi.
3. člen
Ko pooblaščena oseba za komunalni nadzor ugotovi, da je vozilo zapuščeno, je dolžna sestaviti o tem uradni zaznamek in storiti vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
Lastnika zapuščenega vozila pooblaščena oseba za komunalni nadzor z odločbo pisno pozove, da v roku 8 dni sam odstrani zapuščeno vozilo.
V primeru, da pooblaščeni osebi za komunalni nadzor ne uspe ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, lahko pooblaščena oseba za komunalni nadzor pusti na zapuščenem vozilu pisno obvestilo v katerem se neznanemu lastniku takšnega vozila določi 8 dnevni rok za njegovo odstranitev.
4. člen
Kolikor lastnik zapuščenega vozila v roku 8 dni po prejemu odločbe sam ne odstrani zapuščeno vozilo, pooblaščena oseba za komunalni nadzor izda sklep o izvršbi, pri čemer pritožba ne zadrži izvršbe.
5. člen
Zapuščeno vozilo odstrani in odloži na varovanem prostoru na podlagi sklepa o izvršbi za to usposobljen in pooblaščen izvajalec s katerim se sklene ustrezna pogodba.
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter voditi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki mora obsegati morebitno registrsko številko, tip, barvo, datum in uro prevzema vozila.
6. člen
Kolikor lastnik zapuščenega vozila ni znan, izvajalec odstrani vozilo in ga shrani na varovanem prostoru na podlagi odredbe pooblaščene osebe za komunalni nadzor.
Pooblaščena oseba za komunalni nadzor izda odredbo o odvozu zapuščenega vozila katerega lastnik ni znan po preteku 8 dnevnega roka od dneva pisnega obvestila iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Pooblaščena oseba za komunalni nadzor mora v zvezi z odstranitvijo zapuščenega vozila izdelati zapisnik o stanju vozila in vozilo fotografirati.
Zapisnik mora vsebovati zlasti naslednje podatke: datum izdaje odločbe lastniku zapuščenega vozila oziroma datum, ko je bilo pisno obvestilo puščeno na zapuščenem vozilu katerega lastnik ni znan, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo zapuščenega vozila.
8. člen
Lastnika zapuščenega vozila mora pooblaščena oseba za komunalni nadzor obvestiti o tem, da lahko v roku 10 dni od dneva, ko je bilo vozilo odpeljano in shranjeno na varovanem prostoru, le-to odpelje proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe ter ga opozoriti, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno.
Kadar lastnik vozila ni znan, mora pooblaščena oseba za komunalni nadzor objaviti v sredstvih javnega obveščanja ali na drug krajevno običajen način opis vozila, kraj iz katerega je bilo vozilo odpeljano in določiti 10-dnevni rok v katerem lahko lastnik proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe vozilo prevzame ter opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno.
9. člen
Če lastnik zapuščenega vozila vozilo v 10-dnevnem roku ne prevzame, se takšno vozilo proda na javni dražbi oziroma uniči.
Pred prodajo na javni dražbi oziroma uničenjem zapuščenega vozila je potrebno pridobiti uradno cenitev vozila.
10. člen
Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo katerega ocenjena vrednost ne presega stroškov prodaje, pa uniči.
11. člen
Iztržena cena zapuščenega vozila dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov povezanih z zapuščenim vozilom.
12. člen
Če iztržena cena zapuščenega vozila dosežena na javni dražbi presega stroške povezane z zapuščenim vozilom, pripada višek iztržene cene po pokritju stroškov povezanih z zapuščenim vozilom, lastniku zapuščenega vozila.
Če je lastnik zapuščenega vozila neznan, postane višek iztržene cene prihodek proračuna Občine Krško.
13. člen
Če iztržena cena zapuščenega vozila dosežena na javni dražbi, ne zadošča za kritje stroškov povezanih z zapuščenim vozilom, se razliko med stroški in iztrženo ceno, izterja od lastnika zapuščenega vozila.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški zapuščenega vozila in iztrženo ceno, bremeni proračun Občine Krško.
14. člen
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila kolikor je le-ta znan, v nasprotnem primeru pa bremenijo proračun Občine Krško.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-10/99
Krško, dne 3. marca 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost