Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

856. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 1647.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na 3. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače, ki pripadajo funkcionarjem v Občini Kungota.
Pravilnik določa tudi nagrade in druge prejemke za člane nadzornega odbora, odborov in delovnih teles občinskega sveta.
2. člen
V Občini Kungota opravljajo funkcijo nepoklicno župan, podžupan in člani Občinskega sveta občine Kungota.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če s tem soglaša župan in potrdi občinski svet.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
4. člen
Župan in podžupan imata pravico do plače, svetniki imajo pravico do nagrade v obliki sejnine. Ti funkcionarji imajo tudi pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN NAGRAD
5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Kungota, ki sodi v 6. skupino občin določen količnik osnovne plače v višini 5,0.
Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 40% osnovne plače župana, če funkcijo opravlja poklicno. Podžupan Občine Kungota opravlja funkcijo nepoklicno, zato mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana se oblikuje v skladu s kriteriji, kot so: nadomeščanje župana v primeru odsotnosti do 10%, vodenje občinskega sveta do 10%, koordinacija delovnih teles do 10%, delo po pooblastilu župana, ki so trenutne narave do 10%.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada del plače oziroma sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
7. člen
Članom občinskega sveta pripada za opravljanje nepoklicne funkcije sejnina.
Če se svetnik ne udeleži seje mu sejnina, določena s tem pravilnikom ne pripada. Evidenco prisotnosti na sejah občinskega sveta vodi za to zadolženi delavec občinske uprave.
Sejnina za člana občinskega sveta znaša 0,30 količnika.
Skupni del plače člana občinskega sveta, ki vodi ali sodeluje v delovnih telesih, obračunano tako mesečno kot letno, ne sme presegati 15% dela plače najvišje vrednotene funkcije v občini za nepoklicno opravljanje funkcije.
8. člen
Za delo v manjših komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana (statutarno-pravna komisija, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poravnalni svet, svet za preventivo, štab CZ, uredniški odbor ipd.), pripada članom del plače oziroma sejnina, ki znaša za:
1. predsednika v višini 0,15 količnika
2. člana v višini 0,10 količnika.
Enake nagrade pripadajo tudi članom delovnih teles, ki opravljajo specifične, strokovne naloge in ki so ustanovljena za krajše delovno obdobje.
9. člen
Za delo v nadzornem odboru, odboru za gospodarstvo, varstvo in urejanje okolja, odboru za družbene dejavnosti pripada sejnina, ki znaša za:
1. predsednika v višini 0,25 količnika
2. člana v višini 0,15 količnika.
10. člen
Če vodi sejo delovnega telesa namestnik predsednika, mu pripada del plače oziroma sejnina, kot je določena za predsednika.
Evidenco prisotnosti na sejah delovnih teles vodi predsednik delovnega telesa oziroma delavec občinske uprave, ki je za to zadolžen.
Če se predsednik ali član delovnega telesa ne udeleži seje, mu sejnina ne pripada.
11. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma sejnine je znesek, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred – količnik za izračun za polni delovni čas dogovorjen z kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnost.
12. člen
Odločbo o plači in delu plače, določeni na podlagi tega pravilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije. Nagrade se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
14. člen
Funkcionarjem, ki sodelujejo v delovnih telesih: kot so člani vaških odborov vaških skupnosti, posvetovalni organi in ki so imenovani v komisije, odbore in svete v drugih institucijah in zavodih ipd., ne pripada nobeno povračilo stroškov ali del plače oziroma sejnine saj se njihova funkcija smatra kot častna funkcija, ki se ne plača.
IV. DRUGI PREJEMKI
15. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov prevoza na službeni poti, dnevnic in drugih stroškov, ki nastanejo na službeni poti in ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Pravice do povrnitve stroškov iz prejšnjega odstavka lahko uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Kungota.
Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine ali druga oseba pooblaščena s strani župana. Povračilo bo po opravljenem službenem potovanju.
V. NAČIN IZPLAČILA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač oziroma sejnin in povračila drugih stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Povračila stroškov, opredeljenih s tem pravilnikom se praviloma izplačujejo do 5. v mesecu za preteklo obdobje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače in deli plač oziroma sejnine in druga povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter podžupana in drugih v tem pravilniku določenih se izplača za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja po evidenci prisotnosti.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Kungota, sprejet 7. aprila 1995.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta občine Kungota, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 110-07/1/99
Kungota, dne 8. marca 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti