Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

848. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mlačevo, stran 1624.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), je Svet krajevne skupnosti Mlačevo na 3. redni seji dne 5. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mlačevo
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Mlačevo, ki obsega vasi Lobček, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem.
Referendum bo v nedeljo, dne 18. 4. 1999 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Mlačevo bodo uporabljena za nakup zemljišč za: razširitev pokopališča, izgradnjo mrliške vežice in parkirni prostor in izgradnjo nove mrliške vežice s pripadajočimi objekti po programu, ki ga je sprejel Svet KS Mlačevo in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Mlačevo po stopnji:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1%;
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1%;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Mlačevo, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1%;
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1%;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1%;
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Mlačevo, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Mlačevo dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun KS Mlačevo.
Svet KS Mlačevo lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v KS Mlačevo se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS Mlačevo je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
9. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom KS in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MLAČEVO
              G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v KS Mlačevo, dne 18. 4. 1999, za dobo pet let, za nakup zemljišč za: razširitev pokopališča, izgradnjo mrliške vežice in parkirni prostor in izgradnjo nove mrliške vežice s pripadajočimi objekti, po programu, ki ga je sprejel Svet KS Mlačevo in v skladu s sklepom o razpisu referenduma.
GLASUJEM
            ZA          PROTI
                  žig
Volivec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Mlačevo, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Mlačevo.
12. člen
Pročilo o izidu referenduma objavi volilna komisija KS Mlačevo. V primeru pozitivnega glasovanja Svet KS Mlačevo sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 21/99
Grosuplje, dne 5. marca 1999.
Predsednica
Sveta KS Mlačevo
Valentina Vehovec l. r.

AAA Zlata odličnost