Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

821. Odredba o poročanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga, stran 1592.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o poročanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga
1. člen
Ta odredba določa podatke o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga, ki jih morata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mesečno posredovati Ministrstvu za finance.
2. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora posredovati podatke, ki jih določa Priloga I., ki je sestavni del te odredbe.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora posredovati podatke, ki jih določa Priloga II., ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije morata zahtevane podatke posredovati Ministrstvu za finance do 25. dne v tekočem mesecu.
V podatkih iz prejšnjega odstavka morajo biti prikazani podatki o doseženi realizaciji prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in odplačil dolga za pretekli mesec ter kumulativni podatki o realizaciji od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca.
Vsi podatki morajo biti izkazani v tisočih tolarjev.
Podatki morajo biti posredovani Ministrstvu za finance pisno in po računalniškem mediju.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pošiljanju določenih podatkov o sredstvih za zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 32/92).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-3/99
Ljubljana, dne 8. marca 1999.
Mitja Gaspari
Minister za finance
PRILOGA I.


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV :

I.    SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74)

     TEKOČI PRIHODKI
     (70+71)

70    DAVČNI PRIHODKI (DAVKI IN PRISPEVKI)

701   PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

7010   Prispevki zaposlenih

701004  Prispevek za ZPIZ - od zaposlenih pri pravnih osebah

701005  Prispevek za ZPIZ - od zaposlenih pri fizičnih osebah,
     ki opravljajo dejavnost

7011   Prispevki delodajalcev

701104  Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri pravnih osebah

701105  Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri fizičnih osebah, ki
     opravljajo dejavnost

701106  Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri lastnikih
     kmetijskih zemljišč

701107  Prispevek za ZPIZ - za učence, ki so v učnem razmerju

701108  Posebni prispevek za ZPIZ - za zavarovalno dobo s
     povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah

7012   Prispevki samozaposlenih

701203  Prispevek za ZPIZ - od fizičnih oseb, ki opravljajo
     dejavnost - od zavarovalne osnove

701204  Prispevek za ZPIZ - od fizičnih oseb, ki opravljajo
     dejavnost - iz zavarovalne osnove

701205  Prispevek za ZPIZ - lastnikov kmetijskih zemljišč

701206  Posebni prispevek za ZPIZ - za zavarovalno dobo s
     povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in pri njih
     zaposlenih

7013   Ostali prispevki za socialno varnost

701302  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za ZPIZ 

7060   Drugi prispevki

706002  Pozneje vplačani prispevki za ZPIZ 


71    NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+713+714)

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100   Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih
     institucij

7101   Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in
     finančnih institucij

7102   Prihodki od obresti

7103   Prihodki od premoženja

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7140   Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost

714000  Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno opravljajo
     dejavnost

714001  Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravljale kmetijsko
     dejavnost

714002  Dokup pokojninske dobe za presežne delavce

714003  Dokup pokoj. dobe za čas rednega šolanja na višji ali
     visoki šoli

714004  Dokup pokojninske dobe za čas služenja vojaškega roka

714005  Dokup pokojninske dobe zaradi zvišanja starostne
     pokojnine

714006  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 

7141   Drugi nedavčni prihodki


72    KAPITALSKI PRIHODKI
     (720+722)

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
     PREMOŽENJA


73    PREJETE DONACIJE
     (730+731)

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE


74    TRANSFERNI PRIHODKI

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740000  Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega
     proračuna

740002  Prejeta sredstva iz naslova dodatnih obveznosti
     državnega proračuna

740004  Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna

740005  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     brezposelnih oseb, ki ga plačuje Zavod za zaposlovanje
     RS

7401   Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

7402   Prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega
     zavarovanja

II.   SKUPAJ ODHODKI
     (40+41+42)


40    TEKOČI ODHODKI

     (400+401+402+403+409)

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

     v tem:

402206  Stroški PTT za dostavo pokojnin

402930  Plačila storitev APP

402931  Plačila bančnih storitev

402934  Plačila storitev DURS

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4031   Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

4033   Plačila obresti od kreditov drugim domačim
     kreditodajalcem v tem:

403304  Plačila obresti od kreditov državnemu proračunu

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE


41    TEKOČI TRANSFERI
     (411+412+413+414)

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4112   Transferi v socialnem varstvu

411206  Varstveni dodatki k starostnim pokojninam

411207  Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam

411208  Varstveni dodatki k družinskim pokojninam

411209  Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah
     bivše SFRJ

411210  Dodatek za pomoč in postrežbo

411211  Preživnine

411213  Nadomestila za telesno okvaro

4114   Pokojnine

411400  Starostne pokojnine

411401  Invalidske pokojnine

411402  Družinske pokojnine

411403  Kmečke pokojnine

411404  Vojaške pokojnine

411405  Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ

411406  Pokojnine, nakazane v druge države bivše SFRJ

411407  Pokojnine, nakazane v tujino

411408  Druge pokojnine

411409  Dodatek za rekreacijo upokojencev

4115   Nadomestila plač

411500  Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom

411501  Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem
     mestu

411502  Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na
     drugem delu

411503  Nadomestila plač za čas čakanja na poklicno
     rehabilitacijo

411504  Druga nadomestila plač

4117   Štipendije 

4119   Drugi transferi posameznikom

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4131   Tekoči transferi v druge sklade socialnega zavarovanja

413102  Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev
     v ZZZS

4132   Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 

4133   Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske
     zavode

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

4142   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini

4143   Drugi tekoči transferi v tujino


42    INVESTICIJSKI ODHODKI

421   SREDSTVA, IZLOČENA ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV
     (SREDSTVA AMORTIZACIJE)

III.   PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
     (I. - II.)


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751)

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7504   Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države

7506   Prejeta vračila danih posojil od državnega proračuna

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV


V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441)

440   DANA POSOJILA

4405   Dana posojila drugim ravnem države

4407   Dana posojila državnemu proračunu

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV. - V.)


C. RAČUN FINANCIRANJA:

VIII.  ZADOLŽEVANJE

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
     v tem:

500303  Najeti krediti pri državnem proračunu

IX.   ODPLAČILA DOLGA

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v tem:

550303  Odplačila kreditov državnemu proračunu

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
     SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.-X.)

XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ZAVODA
     KONEC PRETEKLEGA MESECA

PRILOGA II.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora mesečno poročati
Ministrstvu za finance o naslednjih podatkih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I.    SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74)

     TEKOČI PRIHODKI
     (70+71)

70    DAVČNI PRIHODKI (DAVKI IN PRISPEVKI)

701   PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

7010   Prispevki zaposlenih

701006  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
     pravnih osebah

701007  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
     fizičnih osebah

701008  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
     tujem delodajalcu

7011   Prispevki delodajalcev

701109  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - za zaposlene pri
     pravnih osebah

701110  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

7012   Prispevki samozaposlenih

701207  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov od
     katastrskega dohodka

701208  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov, od osnove
     za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

701209  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki
     plačujejo prispevek v pavšalu

701210  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki niso
     zavarovane iz drugih naslovov

701211  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
     kmetov

701212  Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
     bolezni

701213  Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki
     samostojno opravljajo dejavnost

7013   Ostali prispevki za socialno varnost

701303  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno
     zavarovanje

701304  Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost


71    NEDAVČNI PRIHODKI
     (710+713+714)

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100   Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih
     institucij

7101   Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in
     finančnih institucij

7102   Prihodki od obresti

7103   Prihodki od premoženja

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141   Drugi nedavčni prihodki

714103  Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami

714104  Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov

714199  Drugi prihodki


72    KAPITALSKI PRIHODKI
     (720+722)

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

7201   Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

7202   Prihodki od prodaje opreme

7203   Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
     PREMOŽENJA


73    PREJETE DONACIJE
     (730+731)

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE


74    TRANSFERNI PRIHODKI

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740003  Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb,
     ki ga plačuje Zavod za zaposlovanje RS

740004  Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere
     plačuje prispevek Republika Slovenija

7401   Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

740102  Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere
     plačuje prispevek občina

7402   Prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega
     zavarovanja

740202  Prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki ga
     plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

II.   SKUPAJ ODHODKI
     (40+41+42)

40    TEKOČI ODHODKI
     (400+401+402+403+404+409)

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
     v tem:

402930  Plačila storitev APP

402931  Plačila bančnih storitev

402934  Plačila storitev DURS

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

404   PLAČILA OBRESTI V TUJINO

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE


41    TEKOČI TRANSFERI
     (411+412+413+414)

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4116   Boleznine

411600  Boleznine, izplačane iz obveznega zdravstvenega
     zavarovanja

4117   Štipendije

4119   Drugi transferi posameznikom

411910  Plačilo dnevnic, potnih stroškov in prevozov v zvezi z
     zdravljenjem

411911  Plačilo pogrebnin

411912  Plačilo posmrtnin

411999  Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4133   Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb

413300  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb - sredstva za plače (kalkulativno)

41330001 Sredstva za plače - osnovno zdravstveno varstvo

41330002 Sredstva za plače - bolnišnice

41330003 Sredstva za plače - zdravilišča

41330004 Sredstva za plače - lekarne

41330005 Sredstva za plače - socialni zavodi

413301  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb - sredstva za prispevke delodajalcev
     (kalkulativno)

41330101 Sredstva za prispevke delodajalca - osnovno zdravstveno
     varstvo

41330102 Sredstva za prispevke delodajalca - bolnišnice

41330103 Sredstva za prispevke delodajalca - zdravilišča

41330104 Sredstva za prispevke delodajalca - lekarne

41330105 Sredstva za prispevke delodajalca - socialni zavodi

413302  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb - za izdatke za blago in storitve
     (kalkulativno)

41330201 Sredstva za izdatke za blago in storitve - osnovno
     zdravstveno varstvo

41330202 Sredstva za izdatke za blago in storitve - bolnišnice

41330203 Sredstva za izdatke za blago in storitve - zdravilišča

41330204 Sredstva za izdatke za blago in storitve - lekarne

41330205 Sredstva za izdatke za blago in storitve - socialni
     zavodi

413303  Izdatki za zdravila

413304  Izdatki za ortopedske pripomočke

413305  Izdatki za cepiva, transfuzijo krvi in sanitetni
     material

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

4142   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini

414210  Izdatki za zdravljenje v tujini

414211  Izdatki iz naslova konvencij z drugimi državami

4143   Drugi tekoči transferi v tujino


42    INVESTICIJSKI ODHODKI

421   SREDSTVA, IZLOČENA ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV
     (SREDSTVA AMORTIZACIJE)

III.   PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
     (I. - II.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751)

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7504   Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države

7506   Prejeta vračila danih posojil od državnega proračuna

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV


V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441)

440   DANA POSOJILA

4405   Dana posojila drugim ravnem države

4407   Dana posojila državnemu proračunu

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV


VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV. - V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA:

VIII.  ZADOLŽEVANJE

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
     v tem:

500303  Najeti krediti pri državnem proračunu


IX.   ODPLAČILA DOLGA

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam

5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v tem:

550303  Odplačila kreditov državnemu proračunu

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
     SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.-X.)

XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ZAVODA
     KONEC PRETEKLEGA MESECA


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti