Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 1669.

Na podlagi drugega odstavka 3. in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99 in 11/99) se v 1. členu:
– v točki B, pri postavki 4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij, številka ’160,500.000’ nadomesti s številko ’65,500.000’;
– v točki B, pri postavki 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske in živilske proizvodnje, številka ’2.624.761.000’ nadomesti s številko ’2.567,761.000’;
– v zadnji vrstici točke B številka ’3.259,724.000’ nadomesti s številko ’3.107,724.000’;
– v točki C doda besedilo, ki se glasi:
’4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij
Višina sredstev za ta namen je 95,000.000 SIT.’;
– v točki C, pri postavki 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske in živilske proizvodnje, številka ’40,000.000’ nadomesti s številko ’97,000.000’;
– v zadnji vrstici točke C številka ’2.870,309.000’ nadomesti s številko ’3.022,309.000’.
2. člen
V 6. členu se v predzadnjem odstavku črta besedilo ’in vlagatelji’.
3. člen
V 14. členu se v poglavju III Pokrivanje razlike pri odkupni ceni sladkorne pese letine 1998, v točki 4, v zadnji vrstici besedilo ’15. februar’ nadomesti z besedilom ’30. marec’.
4. člen
V 15. členu se v prvi alinei točke 3 doda besedilo ’do 20. v tekočem mesecu’.
5. člen
V 17. členu se za III. poglavjem doda IV. poglavje, ki se glasi:
’IV. Pokrivanje stroškov interventnega odkupa prašičev pitancev in prašičjega mesa
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov interventnega odkupa prašičev pitancev oziroma prašičjega mesa od največ 20 000 komadov prašičev pitancev slovenskega porekla po zaščitni ceni 4,69 SIT za 1% mesa v toplih polovicah fco odkupno mesto.
2. Upravičenec:
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti slovenskega porekla;
– najmanjša pogodbena količina, ki jo Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve odkupi, znaša 30 komadov prašičev pitancev;
– živali so odkupljene po 2. marcu 1999, kar se dokazuje s priloženimi kopijami računov za odkup živali, z navedbo naslova rejca in kupca ter številom odkupljenih živali. V primeru, da rejec proda živali preko posrednika, mora le-ta priložiti kopije dokazil o odkupu prašičev od vsakega posameznega rejca;
– živali morajo biti zaklane v klavnicah in ocenjene na liniji klanja v skladu s pravilnikom o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96 in 71/97);
– na zapisniku kontrolne organizacije o mesnatosti, razvrstitvi in teži prašičjih polovic v skladu z zgoraj citiranim pravilnikom mora biti navedena številka računa o odkupu prašičev ter označba, da gre za interventni odkup.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
– v skladu s pogodbo med Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve in ministrstvom.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-3
Ljubljana, dne 18. marca 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti