Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

857. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1999, stran 1649.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 3. seji dne 3. marca 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Laško se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Laško.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 1999 je določen v skupni višini 1.219,104.417 SIT, od tega:
---------------------------------------------------------
                       v tisoč SIT
---------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki             1,189.104
II.  Skupaj odhodki              1,134.704
III.  Proračunski presežek            54.400
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil        30.000
V.   Dana posojila                  0
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.
    kapit. deležev               30.000
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna              0
IX.  Odplačilo dolga               84.400
X.   Neto zadolževanje             –84.400
XI.  Povečanje sredstev na računih          0
---------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa gradbena dela katerih vrednost presega 10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini do 1% skupno doseženih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja sredstev proračuna izvrševanje ne more uravnotežiti, se lahko za kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila odloča občinski svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302/2/98-4-1
Laško, dne 3. marca 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost