Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

858. Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med občinama Laško in Radeče ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Laško na dan 31. 2. 1994, stran 1650.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r., 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99), 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) ter 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) sta občinska sveta Občine Laško na seji dne 3. 3. 1999 (št. sklepa 46001-1/98-6/2) in Občine Radeče na seji dne 19. 2. 1999 (št. sklepa 332-1/99-01) sprejela
P O G O D B O
o ureditvi premoženjskih razmerij med občinama Laško in Radeče ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Laško na dan 31. 12. 1994
I
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94) s 1. 1. 1995 na območju bivše Občine Laško ustanovljeni dve novi občini, kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Laško in Občina Radeče.
Po določilih 100. člena zakona o lokalni samoupravi uredijo premoženjska razmerja in razdelijo premoženje občinski sveti na podlagi osnov: število prebivlastva, udeležba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastna udeležba posameznih delov občine pri ustvarjanju premoženja in obstoječa bremena ter terjatve občine, ki bodo dospevale v naslednjih letih.
Premoženje bivše Občine Laško se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb te pogodbe.
Za razdelitev premoženja je podlaga premoženjska bilanca Občine Laško na dan 31. 12. 1994 in delitveni ključi ter merila, določena s to pogodbo.
II
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi – (lex rei sitae – lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži);
2. po namenu – (lastnik je občina, katere prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema občinama);
3. splošni delitveni ključ v razmerju
– Občina Laško            75%
– Občina Radeče           25%
določen na podlagi povprečja podatkov iz meril Ministrstva za finance za leto 1995 z dne 21. 9. 1995 za zagotovljeno porabo občin in sicer:
--------------------------------------------------------------------
dohodnine – tabela 1
Občina Laško     76,63 %            Laško 325.997.000
Občina Radeče    23,37 %            Radeče 99.417.000
števila prebivalcev
Občina Laško     75,56 %              Laško 14.454
Občina Radeče    24,44 %              Radeče 4.676
obsega zagotovljene porabe – tabela 1 – analiza
Občina Laško7    75,42 %            Laško 499.131.000
Občina Radeče    24,58 %           Radeče 162.627.000,
--------------------------------------------------------------------
ki se kot delitveno razmerje za premoženje uporablja v vseh primerih, ko premoženja ni mogoče ali ni primerno deliti po drugih kriterijih;
4. druga merila, določena s to pogodbo (vir sredstev za financiranje, poraba sredstev zadolženost itd).
III
Premoženje bivše občine Laško se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine
(delitev po legi)
Med nepremičnine po tej pogodbi spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine
(delitev po namenu)
Premičnine, ki so jih uporabljali bivši občinski upravni organi in ki jih po 1. 1. 1995 uporabljajo državni organi in organi Občine Laško, ter premičnine krajevnih skupnosti na območju nove Občine Laško, ostanejo premoženje Občine Laško.
Občina Radeče postane lastnik premičnin, ki so jih uporabljale krajevne skupnosti in krajevni urad na njenem območju.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je kupnina za prodano premično premoženje geodetski upravi razdelila po splošnem delitvenem ključu.
Na področju civilne zaščite ostane v skupnem upravljanju repetitor Lažiše in centrala za alarmiranje v Laškem.
3. Ustanoviteljske pravice
(delitev po namenu)
3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih
V bivši Občini Laško sta bili organizirani dve komunalni javni podjetji (JP Komunala Laško in JP Komunala Radeče, ki je pokrivala tudi območje Krajevne skupnosti Zidani most, sedaj vključene v območje nove Občine Laško). Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta v času od 31. 12. 1994 do sklenitve te pogodbe vsaka zase uskladili ustanoviteljske pravice do javnih podjetij po zakonu o gospodarskih javnih službah in uredili ustanoviteljske pravice takole:
– Občina Laško je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Laško (odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., Uradni list RS, št. 60/95),
– Občina Radeče je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Radeče (odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., Uradni list RS, št. 69/95).
Vsaka občina zase na svojem območju organizira in izvaja gospodarske javne službe ter izvršuje ustanoviteljske pravice za svoje javno podjetje.
3.2. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih
Javni zavodi bivše občine Laško so bili na podlagi nove sistemske zakonodaje in nove lokalne samouprave v času od 31. 12. 1994 do sklenitve te pogodbe preoblikovani z ustanovitvenimi akti novih občin. Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta ustanoviteljske pravice uredili takole:
Občina Laško je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske pravice za naslednje javne zavode:
– Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško, Uradni list RS, št. 22/97),
– Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice (odlok o ustnovitvi javnega vzgojno-izoraževalnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, Uradni list RS, št. 22/97),
– Vrtec Laško (odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Laško, Uradni list RS, št. 22/97),
– Kulturni center Laško (odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Prireditveni center Laško, Uradni list RS, št. 60/95),
– Zdravstveni dom Laško (odlok o izločitvi OE Zdravstveni dom Laško in Zdravstveni dom Radeče iz Javnega zavoda ZC Celje in o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Laško ter JZ Zdravstveni dom Radeče, Uradni list RS, št. 60/92).
Občina Radeče je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske pravice za naslednje javne zavode:
– Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče, Uradni list RS, št. 39/97),
– Vrtec Radeče (odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Radeče, Uradni list RS, št. 39/97),
– Zdravstveni dom Radeče (odlok o izločitvi OE Zdravstveni dom Laško in Zdravstveni dom Radeče iz Javnega zavoda ZC Celje in o ustanovitvi JZ zdravstveni dom Laško ter JZ Zdravstveni dom Radeče, Uradni list RS, št. 60/92) in odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Radeče, Uradni list RS, št. 70/96).
3.3. Obe novonastali občini Laško in Radeče sta soustanoviteljici skupnih javnih zavodov:
– Knjižnica Laško (odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško, Uradni list RS, št. 22/96),
– Glasbena šola Radeče (odlok o ustanovitvi JZ Glasbena šola Radeče, Uradni list RS, št. 51/97).
4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij
(delitev po legi in po namenu)
Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Premoženje skupnih zavodov, katerih soustanoviteljici sta obe novi občini, se deli po legi nepremičnin in po nahajališču oziroma namenu premičnin javnih zavodov.
Vsaka občina kot soustanoviteljica javnega zavoda nosi bremena, ki izvirajo iz nepremičnega premoženja skupnih javnih zavodov na območju posamezne občine, kolikor z državnimi merili za financiranje občin oziroma medsebojno pogodbo ne bo drugače določeno.
Javna podjetja
Vsaka občina je lastnik sredstev gospodarske javne infrastrukture na njenem območju, s katero upravlja javno podjetje, katerega ustanoviteljica je.
Nepremična in premična sredstva gospodarske javne infrastrukture, ki se nahajajo na območju Krajevne skupnosti Zidani most, so last Občine Laško.
Zdravilišče Laško
Ustanoviteljica Zavoda za medicinsko rehabilitacijo Zdravilišče Laško je bivša Občina Laško (odlok o ustanovitvi JZ na področju zdraviliške dejavnosti Zavoda za medicinsko rehabilitacijo Zdravilišče Laško, Uradni list RS, št. 1/94), ki je ta zavod preoblikovala v gospodarsko družbo z odlokom o preoblikovanju zavoda za medicinsko rehabilitacijo Zdravilišče Laško v družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 65/94).
Lastnik premoženja zdravilišča je Občina Laško (delitev po legi in po viru premoženja).
Terme Laško, d.d.
Ustanovitveni delež, ki ga ima bivša Občina Laško v Terme Laško, d.d., je last nove Občine Laško, ker je bil zagotovljen iz sredstev od prodaje občinskih obveznic, za katere poplačilo se je zavezala nova Občina Laško.
Medobčinski javni zavodi
Bivša občina je bila kot lastnik udeležena s svojim deležem le v Javnem zavodu Celjske lekarne Celje.
Izvrševanje ustanoviteljskih pravic do zavoda sta občini uskladili s sprejemom ustanovitvenega akta (odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne, Ur. l. RS, št. 30/96).
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
delitev po splošnem delitvenem ključu
Presežki prihodkov nad odhodki na računu proračuna in bivših upravnih organov Občine Laško se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Plasmaji sredstev v Banki Celje – ustanoviteljske delnice – so razdeljene po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva kupnin od prodanih stanovanj so razdeljena med občini glede na lego stanovanj, za katera se kupnina plačuje.
Terjatve iz naslova kreditnih pogodb za razvoj podjetništva so razdeljene po sedežu kreditojemalcev (obvestilo št. 461-3/96-02 z dne 20. 3. 1996).
Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so razdeljene po legi nepremičnine oziroma zemljišča.
Kasneje izterjane terjatve se delijo med novonastali občini po splošnem delitvenem ključu.
6. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij
(delitev po namenu)
Dolgoročne zadolžitve
Dolgoročne obveznosti za sredstva, ki so bila porabljena za investicijska vlaganja in bodo dospevala v naslednjih letih, se delijo po deležu investicijskih vlaganj na območje posamezne občine. Do sklenitve te pogodbe so bile razdeljene naslednje obveznosti:
– Obveznosti, nastale na podlagi prodaje obveznic bivše Občine Laško, so razdeljene v razmerju 88,3% : 11,7% na podlagi dogovora o plačilu obveznosti iz naslova prodaje obveznic Občine Laško, št. 402-10/96 z dne 19. 8. 1996. Za prevzem teh obveznosti ni bilo uporabljeno načelo delitve po investicijskih vlaganjih (poraba sredstev obveznic po območjih občin – Laško 82,7%, Radeče 17,3%).
– Subvencije obrestne mere po dolgoročnih pogodbah za razvoj telekomunkacijskega omrežja (KS Jurklošter, KS Breze) prevzame Občina Laško.
Kratkoročne obveznosti
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so bile na podlagi tožbenih postopkov ugotovljene obveznosti bivše občine iz naslova kupnin za prodana stanovanja, in sicer:
Obveznosti po stanovanjskem zakonu do Stanovanjskega sklada RS. Neplačano obveznost bivše Občine Laško na dan 31. 12. 1994 v znesku 850.446 SIT in zamudne obresti 358.136,10 SIT je poravnala Občina Laško v letu 1997.
– Obveznosti do odškodninskega sklada RS. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bila neplačana obveznost bivše Občine Laško na dan 31. 12. 1994 brez zamudnih obresti za stanovanja,
prodana na območju Občine Laško 3,539.838,90 SIT
prodana na območju Občine Radeče 1,318.139,70 SIT.
Skupno obveznost bivše Občine Laško je na podlagi izvensodne poravnave, sklenjene v decembru 1998, v celoti poravnala nova Občina Laško in sicer v višini 10,097.111 tolarjev.
Tekoče obveznosti do obeh navedenih skladov od 1. 1. 1995 dalje pokriva vsaka občina zase na podlagi prevzetih terjatev do kupnin za stanovanja.
– Obveznosti za vzdrževanje železniških prehodov iz leta 1994 je poravnala Občina Laško v letu 1995 in 1996.
Obveznosti krajevnih skupnosti
Obveznosti krajevnih skupnosti pokriva vsaka občina za svoje krajevne skupnosti.
Obveznosti za tekoče investicije
Pogodbeni stranki ugotavljata in sta soglasni, da v bivši občini začete večje investicije nadaljuje, pokriva morebitne dolgove in financira izgradnjo vsaka občina zase na svojem območju:
– Občina Laško
– izgradnjo mostu čez Savinjo v Jagočih in
– izgradnjo osnovne šole Sedraž,
– Občina Radeče – izgradnjo zdravstvenega doma Radeče.
Kasneje najdene obveznosti in realna bremena:
– obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino, prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine,
– obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za potrebe na območju ene občine, prevzame ta občina.
IV
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta vsaka na svoji seji občinskega sveta dosegli nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja bivše Občine Laško v skladu s to pogodbo s tem, da ima Občina Radeče do Občine Laško denarno terjatev v višini 30 mio SIT.
Občina Laško se zavezuje Občini Radeče dolg iz prvega odstavka te točke poravnati v treh zaporednih letnih obrokih po 10 mio SIT in sicer v letih 1999, 2000 in 2001. Vsakoletni obrok zapade v plačilo 30. junija v tekočem letu, prvi obrok zapade v plačilo dne 30. 6. 1999. Sporazumno dogovorjeni dolg do Občine Radeče se ne obrestuje.
Občina Radeče se na podlagi dogovorjene delitve premoženja po tej pogodbi nepreklicno zavezuje umakniti vsa pravna sredstva, vložena zoper Občino Laško do časa sklenitve te pogodbe in se odpoveduje vsem eventualnim bodočim zahtevkom ter možnim pravnim sredstvom iz naslova delitve premoženja bivše Občine Laško. Občina Radeče prevzame tudi vse sedanje in bodoče obveznosti, ki izvirajo iz sporazumno razdeljenega premoženja.
V
Vsaka od občin, Občina Laško in Občina Radeče, lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s to pogodbo, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.
Občina Laško kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica bivše Občine Laško izrecno dovoljuje, da se Občina Radeče kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica bivše Občine Laško vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju novonastale občine Radeče, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana bivša skupna Občina Laško, samoupravne interesne skupnosti bivše Občine Laško, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
Prav tako Občina Radeče kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica bivše Občine Laško izrecno dovoljuje, da se Občina Laško kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica bivše Občine Laško vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju novonastale Občine Laško, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana bivša skupna Občina Laško, samoupravne interesne skupnosti bivše Občine Laško, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
VI
Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo potrdita občinska sveta obeh novonastalih občin Laško in Radeče.
Župana obeh občin sta pooblaščena, da izvršita to pogodbo in da v smislu vsebinskega dogovora po tej pogodbi po potrebi formalno izoblikujeta in precizirata dokončno besedilo te pogodbe ter skleneta oziroma izdata ustrezne listine za izvršitev pogodbe.
VII
Ta pogodba je sestavljena v osmih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po štiri izvode.
Pogodba se objavi v Uradnem listu RS.
Laško, dne 5. marca 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar l. r.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost