Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

823. Odredba o spremembi odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga, stran 1598.

Na podlagi šestega odstavka 2. člena in v skladu s 63. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
1. člen
V odredbi o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98) se za 3. členom doda novi 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Minister za finance imenuje komisijo za reševanje metodoloških vprašanj, povezanih s spremljanjem in evidentiranjem javnofinančnih tokov.“
2. člen
V prilogi I se v okviru podskupine prihodkov: ”730 – PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV” črta besedilo:
“7302  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
730200 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij.“
3. člen
V okviru skupine prejemkov: ”75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV” se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
7520  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij“.
4. člen
V okviru skupine prejemkov ”44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV” se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
”442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
4420  Dana posojila iz sredstev kupnin
442000 Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin
442001 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin
442002 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz sredstev kupnin
4421  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije“
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-2/98
Ljubljana, dne 5. marca 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost