Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

824. Odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu, stran 1599.

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in na podlagi šeste alinee 2. člena in sedemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) ter na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu
1. člen
S to odredbo se določata način in postopek pri oceni, odbiri in priznavanju plemenjakov v naravnem pripustu.
Za oplojevanje je dovoljeno uporabljati le ocenjene, odbrane in priznane plemenjake.
2. člen
Ocenjevanje, odbira in priznavanje plemenjakov se izvaja vsako leto.
Za organizacijo in izvedbo letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu so pristojne upravne enote (v nadaljnjem besedilu: UE).
Bike, merjasce, ovne in kozle, ki se uporabljajo v naravnem pripustu, mora vsako leto oceniti in odbrati posebna komisija za oceno in odbiro plemenjakov, ki jo imenuje UE za svoje območje po uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Žrebce ocenjuje in odbere posebna državna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
UE imenuje komisijo z odločbo za dobo enega leta.
Komisija ima tri člane, ki se imenujejo na predlog:
1. rejske organizacije – en član,
2. selekcijske službe območnega kmetijskega zavoda – en član,
3. območne enote Veterinarskega zavoda Slovenije, Oddelka za reprodukcijo ( v nadaljnjem besedilu: VZS) – en član.
Član, ki ga predlaga rejska organizacija, je lahko imenovan le za posamezno vrsto živali, izjemoma je lahko ista oseba imenovana za oceno in odbiro več vrst živali.
UE z odločbo iz prvega odstavka tega člena imenuje tudi predsednika komisije.
4. člen
Stroški za delo komisije in izdajo odločb se zagotovijo iz naslova sredstev UE, razen za delo članov komisije iz 2. in 3. točke drugega odstavka 3. člena te odredbe, katerim sredstva zagotovi ustrezni območni kmetijski zavod oziroma VZS.
5. člen
Vse strokovne službe: svetovalna, selekcijska, veterinarska in rejska združenja, so UE na njeno zahtevo dolžne posredovati znane registre rej, v katerih se izvaja naravni pripust.
Imetnike plemenjakov, ki so v preteklem letu že bili evidentirani, UE o oceni in odbiri plemenjakov obvesti z obrazcem, ki je kot priloga 1 sestavni del te odredbe. Imetniki lahko s tem obrazcem prijavijo na UE svoje plemenjake za oceno in odbiro v roku 15 dni od prejema obvestila.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena UE objavi tudi na krajevno običajen način. Imetniki še neregistriranih plemenjakov lahko vložijo prijavo za oceno in odbiro njihovih živali v roku 15 dni od objave na obrazcu, ki ga dobijo na UE.
6. člen
Na podlagi prejetih prijav komisija pripravi program dela.
UE predloži pristojni veterinarski inšpekciji program dela komisije. Glede na ta program veterinarska inšpekcija z odločbo določi pristojni primarni veterinarski organizaciji s koncesijo, roke za izvedbo predpisanih pregledov in določi datume odvzema vzorcev krvi plemenjakom. Stroške preiskav na kužne bolezni, ki so predpisane, vendar se ne odkrivajo in preprečujejo po odredbi o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v tekočem letu, plača imetnik plemenjaka.
Vzorce krvi je treba odvzeti najmanj 20 dni pred napovedanim datumom komisijske ocene in odbire plemenjakov. Primarna veterinarska organizacija mora v roku 7 dni članu komisije iz VZS posredovati fotokopijo zapisnika o odvzemu vzorcev krvi.
Veterinarski inštitut Slovenije mora opraviti preiskave vzorcev krvi v 14 dneh in jih takoj posredovati primarni veterinarski organizaciji in članu komisije VZS.
7. člen
UE na podlagi programa komisije obvesti imetnike registriranih in še neregistriranih plemenjakov o datumu, uri in kraju ocenjevanja in odbire plemenjakov.
Komisija izvede ocenjevanje in odbiro bikov in merjascev pri imetniku živali.
Za ocenjevanje in odbiro ovnov in kozlov UE določi eno ali več lokacij za območje UE, za kar mora UE pridobiti poprejšnje soglasje pristojne veterinarske inšpekcije. V tem primeru mora imeti imetnik plemenjaka predpisano zdravstveno spričevalo za žival.
Imetnik živali mora komisiji predložiti na vpogled dokument o znanem poreklu živali.
Če obstajajo objektivni razlogi, UE določi naknaden rok za ocenjevanje in odbiro plemenjakov na skupnih ocenjevalnih in odbirnih mestih.
8. člen
Na posebno zahtevo rejca mora komisija opraviti oceno in odbiro plemenjaka tudi izven rokov iz prvega in petega odstavka 7. člena te odredbe, pri tem pa vsi stroški postopka bremenijo rejca.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora imetnik plemenjaka predložiti komisiji:
– potrdilo o poreklu plemenjaka in
– izvide o predpisanem zdravstvenem pregledu plemenjakov za tekoče leto.
Če imetnik plemenjaka ne razpolaga s vsemi zahtevanimi dokumenti na dan odbire plemenjaka, se mu navede manjkajoče dokumente, ki jih mora najkasneje v roku 14 dni dostaviti komisiji.
9. člen
Plemenjaki, pripeljani na skupna mesta za oceno in odbiro, morajo biti označeni. Ograjeni ali privezani morajo biti tako, da ne more priti do poškodb ljudi in živali in, da je komisiji dana možnost nemotenega ogleda plemenjaka iz vseh strani živali.
10. člen
Pri ocenitvi in odbiri plemenjaka komisija vodi enoten zapisnik v obliki obrazca, ki je kot priloga 2 sestavni del te odredbe, in ga založi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predlog glede priznanja plemenjaka komisija sprejme soglasno.
V zapisniku morajo biti izpolnjene vse rubrike v celoti.
Zapisnik podpišejo imetnik živali ter vsi člani komisije.
Zapisnik se piše v treh izvodih, od katerega po en izvod prejmejo UE, komisija in imetnik živali.
11. člen
Na podlagi zapisnika komisije UE izda odločbo o priznanju ali prepovedi uporabe plemenjaka za pripustno sezono, ki je glede na vrsto in pasmo živali različna, kar mora biti v zapisniku o odbiri plemenjaka natančno navedeno.
Odločbo o priznanju plemenjaka se izda čim prej, najkasneje pa v roku 60 dni od dneva ocene in odbire plemenjaka. S povratnico se odločbo vroči imetniku živali, v vednost pa se kopijo odločbe pošlje pristojni kmetijski in veterinarski inšpekciji.
Uporaba potrjenega plemenjaka je dovoljena 12 mesecev od izdaje odločbe oziroma do naslednje redne ocene in odbire plemenjaka.
12. člen
Plemenjake, ki jih je v pripustnem letu odbrala državna komisija za oceno in odbiro plemenjakov, komisija UE ne pregleduje, temveč to opravi šele ob naslednji redni letni oceni in odbiri plemenjakov.
Imetnik živali mora najkasneje v osmih dneh po vhlevitvi plemenjaka UE predložiti zapisnik državne komisije o oceni in odbiri takega plemenjaka, potrdilo o poreklu in zdravstveno spričevalo. Na podlagi predložene dokumentacije UE za te plemenjake izda odločbo o priznavanju in o tem obvesti komisijo, ki dopolni register plemenjakov.
13. člen
Člana komisije, predstavnika selekcijske službe območnega kmetijskega zavoda in VZS, sta dolžna voditi evidenco o ocenjenih, odbranih in priznanih oziroma nepriznanih plemenjakih. Po končani oceni in odbiri, najkasneje pa do 15. januarja, morata za posamezno UE za preteklo leto izdelati pisno poročilo o delu komisije. Predložiti ga morata UE ter pristojni kmetijski in veterinarski inšpekciji.
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-06-28/99
Ljubljana, dne 16. marca 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost