Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

849. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško, stran 1625.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 3. seji dne 3. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Krško ter pogoje in kriterije za dodelitev finančnih sredstev upravičencem.
2. člen
Višina sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Krško, se določi za tekoče leto z občinskim proračunom.
3. člen
Viri sredstev v okviru proračuna so redni in izredni.
Redni viri so:
– iz sredstev v okviru proračuna občine,
– prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– anuitete od posojil,
– takse.
Izredni viri so:
– dotacije MKGP (pogodbena sofinanciranja, pokritja iz naslova sanacije škod, sredstva po drugih merilih),
– drugo (npr. najeti bančni krediti, vračila nenamensko porabljenih sredstev).
Izredni viri se štejejo za nenačrtovana namenska sredstva, ki se porabijo izključno za namene za katera so bila pridobljena in se v proračunu tudi tako prikazujejo. Za višino sredstev se z rebalansom korigira posamezne postavke.
4. člen
Sredstva so namenjena za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva kot temeljne gospodarske dejavnosti v občini.
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, subvencij in posojil za namene, ki se opredelijo s programom za tekoče leto neposredno na osnovi vlog in z javnimi razpisi.
Občina razpolaga s sredstvi v okviru proračuna namenjenega kmetijstvu po načelu dobrega gospodarja, kar pomeni, da po preudarku razporedi sredstva za tiste namene, ki zagotavljajo razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja in dajejo največji razvojni in ekonomski učinek.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJ, REGRESOV IN DRUGIH TRANSFEROV
5. člen
Upravičenec lahko prične s postopkom za dodelitev subvencije, regresa ali drugih transferov, če so sredstva predvidena s programom spodbujanja in ohranjanja razvoja podeželja in kmetijstva za tekoče leto.
Vsebina javnega razpisa
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati naslednje razpisne pogoje:
– predmet razpisa,
– višino razpisanih sredstev,
– kriterije za dodelitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– dodatni kriteriji,
– kontaktno osebo za morebitna pojasnila ali dvig razpisne dokumentacije,
– rok za vložitev prošenj,
– datum odpiranja vlog.
V javnem razpisu se lahko navede, da imajo prednost pri dodeljevanju sredstev upravičenci, ki izkazujejo:
– višjo udeležbo lastnih sredstev,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta za določen ali nedoločen čas,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete,
– kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost,
– kmetje, ki so kmetijski zavezanci.
Upravičenci
7. člen
Zahtevke za dodelitev finančnih sredstev na osnovi javnih razpisov lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Krško ter bodo sredstva investirali v Občini Krško ali njihovi pooblaščenci.
Zahtevke za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Vlagatelji, ki pridobijo sredstva za druge upravičence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najkasneje v dveh delovnih dnevih od njihovega prejema.
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja vendar največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
8. člen
Vloge morajo vsebovati z javnim razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko žiro računa ali hranilne knjižice, kamor se sredstva nakazujejo,
– status (dokazilo o statusu, posestni listi ne starejši od enega leta),
– namen vloge,
– finančno konstrukcijo, poslovni načrt, vire financiranja,
– višino zaprošenih sredstev,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– drugo (najeti namenski krediti, najemne pogodbe,...).
Vloge se podajajo v zaprtih ovojnicah z obvezno označbo “ne odpiraj – vloga“ in navedbo razpisa.
Razpisna dokumentacija
9. člen
Zainteresiranim uporabnikom mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisanih sredstev za posamezen namen,
– način določanja deleža, ki ga prejme prejemnik,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti,
– navedba meril za dodelitev subvencije, regresa ali drugega transferja.
Strokovna komisija
10. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan preveri vloge. Strokovna komisija mora biti sestavljena tako, da lahko strokovno oceni prispelo vlogo. Član strokovne komisije mora biti tudi predstavnik delovnega telesa Občinskega sveta, pristojnega za področje kmetijstva.
Strokovna komisija preverja popolnost vlog in točnost podatkov navedenih v vlogah. Strokovna komisija mora pri vlagateljih opraviti dodatna poizvedovanja, opraviti terenski ogled ter sestaviti zapisnik. Na osnovi videnega ugotovi ekonomsko upravičenost vlog, pripravi poročilo in predlog razdelitve sredstev.
11. člen
Z izbranimi vlagatelji sklene Občina Krško pogodbo, v kateri morajo biti obvezno navedene naslednje sestavine:
– naziv uporabnika,
– namen za katerega so subvencije in regresi dodeljeni,
– višina dodeljenih sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad uporabo dodeljenih sredstev,
– možnost, da uporabnik kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi,
Pritožbeni postopek
12. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko sproži pritožbeni postopek v zakonskem roku pri tem pa mora natančno opredeliti vzroke za pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenitev vlog.
Komisija je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni podati odgovor.
III. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja skupaj z inšpekcijskimi službami oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Krško oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
Člani te komisije so tudi predstavniki matičnih delovnih teles občinskega sveta.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ugotovi:
– da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/14-403-174/98
Krško, dne 3. marca 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost