Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

822. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev, stran 1597.

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US RS, 7/93 in 43/93 – odločba US RS), 4. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US RS, 67/97 – odločba US RS in 56/98) in 63., 64. in 65. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
1. člen
V odredbi o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99) se v prilogi I v okviru RAZREDA 4: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI, 44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
4420  Dana posojila iz sredstev kupnin
442000 Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin
442001 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin
442002 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz sredstev kupnin
4421  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije“.
2. člen
V prilogi I se v okviru RAZREDA 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI, 73 – PREJETE DONACIJE črta besedilo:
“7302  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
730200 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij“.
3. člen
V prilogi I se v okviru RAZREDA 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI, 75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
7520  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij“.
4. člen
V prilogi III se črta besedilo:
“7302  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij“.
5. člen
V prilogi IV se v okviru besedila: ”IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) ” na koncu doda naslednje besedilo:
“752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
7520  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij“.
6. člen
V prilogi IV se v okviru besedila: ”V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)” na koncu doda besedilo, ki se glasi:
”442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
4420  Dana posojila iz sredstev kupnin
4421  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije“.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 5. marca 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost