Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

773. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 1506.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 70/97), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 12. in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 3. redni seji dne 25. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost, pristojnosti in naloge komunalnega redarstva v Občini Šmarje pri Jelšah.
II. ORGANIZACIJA
2. člen
Komunalno redarstvo se v Občini Šmarje pri Jelšah organizira v okviru režijskega obrata, kjer je predvideno posebno delovno mesto komunalnega redarja.
3. člen
Komunalni redar je pooblaščena uradna oseba, ki mora imeti službeno izkaznico, s katero se izkazuje kot pooblaščena uradna oseba za izvajanje komunalnega nadzora.
Komunalni redar nosi pri opravljanju službe posebno uniformo.
4. člen
Službena izkaznica, uniforma in označbe komunalnega redarja so opredeljene s pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
III. PRISTOJNOSTI
5. člen
Redar izvaja nadzor nad izvajanjem vseh predpisov Občine Šmarje pri Jelšah in drugih predpisov, ki vsebujejo tako pooblastilo.
6. člen
Komunalni redar ima pri izvajanju nadzora, kadar ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
1. opozarjati kršilce, ki so storili lažje kršitve občinskih predpisov,
2. ugotoviti osebne podatke kršiteljev in prič
3. izdati plačilni nalog takoj na kraju prekrška, ali najkasneje v treh dneh od dneva, ko je izvedel za prekršek in povzročitelja prekrška,
4. dajati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
5. predlagati uvedbo postopka o prekršku, s področja kršenja občinskih predpisov, ki so v njegovi pristojnosti,
6. prijavljati kazniva dejanja, ki jih zazna pri opravljanju svojega dela,
7. dajati ustne in pisne predloge in opozorila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti občinski upravi,
8. predlagati pristojnemu občinskemu organu, uvedbo usteznih postopkov in sprejem ukrepov
9. posredovati ustrezne podatke o kršilcih pristojnemu organu, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen.
7. člen
Fizične in pravne osebe so dolžne pooblaščeni osebi:
– omogočiti nemoteno izvrševanje komunalnega nadzora,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora in omogočiti dostop do objektov ter naprav, ki jih le-ta nadzira.
8. člen
V primeru, da kršitelj ne izvrši naloženega ukrepa ali ga ne izvrši popolnoma ali v predpisanem roku, lahko komunalni redar predlaga pristojnemu upravnemu organu, da izvrši predpisan ukrep za to pooblaščeni izvajalec na kršiteljeve stroške.
Pooblaščena oseba lahko zahteva pri svojem delu pomoč organov za notranje zadeve in drugih inštitucij, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela, oziroma zaradi lastne varnosti ali zaradi vzpostavitve reda.
9. člen
Če bi občinski redar pri izvrševanju svojih nalog moral uporabiti ukrepe, ki so v izključni pristojnosti policije, pokliče v pomoč policijo.
10. člen
Komunalni redar sme zahtevati od organov, ki vodijo uradne evidence podatke kot so na primer: osebni podatki o povzročiteljih prekrškov in pričah, podatki o vozilih in lastnikih vozil, podatki o lastnikih zemljišč, zgradb in podobne podatke, ki so potrebni za nemoteno opravljanje pooblastil, ki mu jih določa zakon, odloki in drugi občinski akti.
Pridobljene podatke lahko uporablja komunalni redar le za izvrševanje tistih nalog za katere je pooblaščen na podlagi zakona, odlokov in drugih aktov občine Šmarje pri Jelšah. Posredovati pa jih sme samo tistim osebam in organom, ki vodijo postopke oziroma pripravljajo ustrezne predloge za uvedbo postopkov v zvezi z ugotovljenimi kršitvami.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo komunalnega redarja ne pove osebnih podatkov oziroma mu da napačne podatke,
– kdor se nedostojno vede do redarja ali oseb, ki so udeležene v postopku,
– kdor prepreči redarju izvrševanje uradne naloge ali ga pri tem ovira,
– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti komunalnega redarstva ali odklanja posredovanje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev določene kršitve.
Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo do 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo do 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.
V. IZTERJAVA DENARNE KAZNI
13. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izda komunalni redar, plačilni nalog takoj na kraju prekrška tistim, ki jih zaloti pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storilca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa Občine Šmarje pri Jelšah in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.
Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, določeno po prvem odstavku tega člena, v roku osmih dni na račun Občine Šmarje pri Jelšah, ali v tem roku vložiti ugovor. Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredelitev prekrška.
Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je podal ugovor, v tem primeru komunalni redar zaprosi za pomoč policijsko postajo, da uradna oseba organa za notranje zadeve s predlogom za uvedbo postopka o prekršku privede kršitelja k organu, pristojnemu za postopek o prekršku.
Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena, pisno, priporočeno po pošti, Občini Šmarje pri Jelšah, ta pa pošlje ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.
Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška.
Če denarne kazni tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.
Storilec, ki plača denarno kazen v roku, predvidenem v četrtem odstavku tega člena, plača le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-16/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine
Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti