Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

784. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej, stran 1533.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 2. seje dne 3. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Tržič s sedežem v Tržiču, Trg svobode 18 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod za opravljanje muzejske in galerijske dejavnosti Tržiški muzej (v nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem Muzejska 11, Tržič.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Tržiški muzej.
Sedež zavoda je: Muzejska 11, Tržič.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod opravlja muzejsko in galerijsko dejavnost za območje Občine Tržič.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon, ta odlok in statut zavoda.
5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Tržiški muzej je bil ustanovljen kot organizacijska enota Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. z odlokom o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. dne 25/4-1994.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno št. 1-00085-00.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja muzejsko in galerijsko dejavnost tako, da:
– evidentira in dokumentira premične spomenike in znamenitosti, jih zbira, ureja in hrani,
– skrbi za ohranitev etnološke dediščine,
– raziskuje lokalno zgodovino,
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine, zlasti gradiva, s katerim upravlja in spomenikov ali znamenitosti, ki so registrirani pri njem,
– vodi register premičnih in nepremičnih spomenikov ter znamenitosti,
– sodeluje s strokovnimi institucijami in vzpostavlja stike s šolami in drugimi organizacijami in ustanovami,
– sodeluje s pravnimi in fizičnimi osebami pri zbiranju, ohranjanju in predstavitvi muzejskega gradiva,
– izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno dejavnost s področja dejavnosti muzeja,
– organizira prireditve in akcije za osveščanje občanov pri ohranjanju kulturne dediščine,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja in podobno,
– skrbi za izdajo strokovnih in drugih publikacij s svojega področja,
– pripravlja in organizira razstave v internih in zunanjih razstaviščih,
– odkupuje umetniška dela,
– sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki pri izboru, zasnovi, oblikovanju in izmenjavi razstav,
– sodeluje s šolami, vzgojno-varstvenim zavodom, podjetji in združenji pri zasnovi, oblikovanju in izvedbi razstav,
– opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost muzejske dejavnosti.
9. člen
Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je:
– O 92.521 dejavnost muzejev,
– O 92.511 dejavnost knjižnic,
– O 92.512 dejavnost arhivov,
– O 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O 92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– K 74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– DE 22.13 izdajanje revij in periodike,
– DE 22.15 drugo založništvo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne štejejo v javno službo, in sicer:
– G 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
– H 55.302 dejavnost okrepčevalnic.
Navedene dejavnosti se opravljajo v okviru posebej ustanovljene organizacijske enote, ki nima pooblastil v pravnem prometu z drugimi.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
1. Direktor
11. člen
Zavod vodi direktor. Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor predstavlja in zastopa zavod, vodi poslovanje in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zastopa zavod neomejeno razen glede nakupa ter odtujitve nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
12. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda. Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določi statut zavoda.
Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
2. Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda ima šest članov. Svet sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnika uporabnikov imenuje ustanovitelj na predlog direktorja zavoda.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo člani strokovnega sveta zavoda in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
14. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
15. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
16. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.
17. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun, splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu in opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi, akt o ustanovitvi ter statut zavoda.
3. Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
19. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. do uveljavitve tega odloka, kar se ugotavlja z delitveno bilanco. Od Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. prevzame novoustanovljeni zavod delavce, ki so bili v njem zaposleni na področju muzejske in galerijske dejavnosti.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz drugega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu s predpisi, s prodajo storitev, lahko pa tudi z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
Naloge, ki so strokovno tehnične narave lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem muzejske ali galerijske dejavnosti oziroma z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti v soglasju z ustanoviteljem.
23. člen
Prihodke, ki jih zavod ustvari z dejavnostmi, ki niso financirane iz javnih sredstev, lahko zavod v skladu z internimi akti nameni za plače delavcev po predhodnem soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
26. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja. Ustanovitelj s posebno pogodbo prenese premoženje v upravljanje javnega zavoda, ki z njim upravlja kot dober gospodar.
Z nepremičnim premoženjem upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale pri opravljanju kot javne službe, omejeno subsidiarno, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
26. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z razvojnimi plani oziroma strategijo razvoja občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
27. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
28. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
IX. NADZOR
31. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda v skladu z zakonskimi predpisi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
33. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
34. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja do imenovanja novega direktorja. Razpis za delovno mesto direktorja se opravi na način in po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
35. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno. Ustanoviteljske pravice, razen sprejem odloka, soglasja k statutu zavoda in imenovanja direktorja zavoda, izvaja župan občine.
36. člen
Zavod je pravni naslednik Tržiškega muzeja, ki je organizacijska enota v sestavi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Kranju, pod št. 1-00085-00 in prevzame vse pravice in obveznosti dosedanjega Tržiškega muzeja.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. (Uradni list RS, št. 25/94 z dne 13. 5. 1994).
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-09/97-04
Tržič, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti