Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

717. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih, stran 1393.

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95), minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za šolstvo in šport, ministrom za ekonomske odnose in razvoj, ministrom za malo gospodarstvo in turizem in Gospodarsko zbornico Slovenije izdaja
P R A V I L N I K
o delovodskih in poslovodskih izpitih
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet ureditve)
Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja delovodskega oziroma poslovodskega izpita (v nadaljnjem besedilu: D/P izpit), imenovanje in sestavo ter pristojnosti izpitnih odborov in komisij za delovodske in poslovodske izpite in varstvo pravic kandidatov v izpitnem postopku.
2. člen
(namen D/P izpitov)
Z D/P izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen za vodenje skupine, obrata, delovišča, delavnice, prodajalne, lokala itd., ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za zagotavljanje storitev na svojem strokovnem področju in ali zna prenašati znanja in izkušnje na sodelavce, nove sodelavce, vajence in dijake.
D/P izpit se opravlja skladno z nomenklaturo poklicev v dejavnostih, za katere so s posebnim predpisom opredeljene naloge delovodje oziroma poslovodje, oziroma take naloge opredeli Gospodarska zbornica Slovenije na predlog svojega združenja.
3. člen
(deli izpita)
D/P izpit se opravlja iz štirih delov:
– praktični del (I. del)
– strokovno-teoretični del (II. del)
– poslovodno-ekonomski del (III. del)
– pedagoško-andragoški del (IV. del)
4. člen
(izpitni katalog)
Vsebino posameznega dela določa izpitni katalog, ki ga na predlog Gospodarske zbornice Slovenije določi Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Z izpitnim katalogom določi:
– obseg dejavnosti delovodje oziroma poslovodje v skladu z nomenklaturo poklicev,
– cilje izpita,
– dele izpita z navedbo strokovnih področij,
– prilagoditve opravljanja delov izpita za kandidate, ki so si predhodno pridobili srednjo strokovno, višjo strokovno ali visokošolsko izobrazbo.
Za posamezen del D/P izpita se z izpitnim katalogom določi:
– izpitne vsebine oziroma področja praktičnih znanj,
– način izvajanja izpita in njegov obseg (pisni, ustni izpit, izdelek, storitev, delovni preizkusi),
– trajanje praktičnega dela izpita,
– merila za ocenjevanje,
– minimalne pogoje za uspešno opravljen del D/P izpita,
– priporočeno literaturo.
5. člen
(trajanje strokovno-teoretičnega dela, poslovodsko-ekonomskega dela in pedagoško-andragoškega dela)
Strokovno-teoretični del, poslovodsko-ekonomski del in pedagoško-andragoški del izpita se lahko opravlja pisno in ustno v skladu z izpitnim katalogom. Pisni izpit traja največ pet ur. Ustni izpit oziroma zagovor traja največ 30 minut. Nastop pri IV. delu izpita traja 45 minut.
OPRAVLJANJE DELOVODSKEGA IN POSLOVODSKEGA IZPITA
6. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
Pravico do opravljanja D/P izpita pridobi:
– kdor je pridobil srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati D/P izpit,
– kdor je pridobil srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati D/P izpit,
– kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati D/P izpit,
– kdor izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje.
Izpolnjevanje pogojev ugotovi pristojni izpitni odbor.
7. člen
(opravljanje D/P izpita)
Posamezni deli D/P izpita se lahko opravljajo v poljubnem vrstnem redu in v različnih izpitnih rokih.
D/P izpit se začne z opravljanjem katerega koli izpitnega dela in se konča z opravljenim zadnjim delom izpita. Pristojna izpitna komisija izda po opravljenem posameznem delu izpita v treh dneh obvestilo o uspehu.
Kandidat mora opraviti vse obveznosti v skladu z izpitnimi katalogi v roku treh let od opravljanja prvega izpita, sicer mora ponovno v celoti opravljati izpit.
Iz opravičljivih razlogov lahko panožni izpitni odbor odobri podaljšanje roka za opravljanje izpitov na prošnjo kandidata, ki je dolžan predložiti ustrezna dokazila.
8. člen
(izpitni roki)
Gospodarska zbornica Slovenije najmanj enkrat letno najkasneje do konca koledarskega leta za naslednje leto objavi razpis za opravljanje D/P izpitov. Z razpisom se določijo izpitni roki za posamezne izpitne dele, rok, v katerem je treba vložiti prijave, pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev, stroški izpita. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od objave razpisa.
Razpis se objavi v glasilu Gospodarske zbornice Slovenije, na oglasnih deskah Gospodarske zbornice Slovenije in vseh območnih zbornicah ter v sredstvih javnega obveščanja.
9. člen
(prijava)
Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju D/P izpita, je dolžan vložiti prijavo za opravljanje izpita najkasneje zadnji dan razpisnega roka.
Prijavo za opravljanje D/P izpita vloži kandidat pisno na predpisanemu obrazcu, z vsemi podatki, ki so na njem zahtevani, na Gospodarsko zbornico Slovenije. K prijavi je dolžan priložiti dokazila, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje D/P izpita (izobrazbene pogoje, delovne izkušnje).
Kandidat lahko pisno prekliče prijavo na D/P izpit, najkasneje sedem dni pred pričetkom izpitnega roka.
10. člen
(obveščanje kandidata o izpolnjevanju pogojev)
Pristojni izpitni odbor v petnajstih dneh po izteku razpisnega roka obvesti kandidata, ki izpolnjuje razpisne pogoje, o datumu in kraju opravljanja posameznega dela izpita, ter o plačilu stroškov pred izpitom.
V primeru, da pristojni izpitni odbor ugotovi, da je vloga kandidata nepopolna, ga pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od osem dni.
V primeru, da kandidat vloge ne dopolni v roku iz pisnega poziva, se šteje, kot da vloga ni bila vložena in izpitni odbor s sklepom prijavo zavrže.
11. člen
(obveščanje kandidata o neizpolnjevanju pogojev)
V primeru, da pristojni izpitni odbor ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k opravljanju D/P izpita, izda o tej ugotovitvi sklep.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena ima kandidat pravico vložiti ugovor v roku osem dni na komisijo za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
OCENJEVANJE
12. člen
(ocenjevanje)
Kandidat je opravil izpit, če je dosegel pozitivno oceno iz vseh izpitnih delov.
Uspeh iz posameznih izpitnih delov se ocenjuje s številčnimi ocenami v okviru petstopenjske ocenjevalne lestvice od ena (1) do pet (5).
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne.
Z izpitnim katalogom se lahko določi, da se posamezni del izpita lahko ocenjuje po točkovnem sistemu. V tem primeru se za določitev ocene točke pretvorijo v oceno na podlagi naslednje ocenjevalne lestvice:
odlično (5) 100 do 92 točk,
dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene
zahteve,
prav dobro (4) od 91 do 81 točk,
dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene
zahteve,
dobro (3) od 80 do 67 točk,
dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene
zahteve,
zadostno (2) od 66 do 50 točk,
dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti,
vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,
nezadostno (1) pod 50 točk,
dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in
kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.
Z izpitnim katalogom se določijo merila, s katerimi se vrednoti posamezna storitev ali delovni preizkus in način določanja končne ocene za posamezni del izpita.
IZPITNI ODBORI IN IZPITNE KOMISIJE
13. člen
(izpitni odbori)
D/P izpite se opravlja pred izpitnimi odbori pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki opravljajo to nalogo po pooblastilu ministra, pristojnega za gospodarske dejavnosti, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, ministrom, pristojnim za ekonomske odnose in razvoj in ministrom, pristojnim za malo gospodarstvo in turizem.
14. člen
(centralni izpitni odbor)
Centralni izpitni odbor:
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, določi izpitni red,
– določa smernice in pravila za delo izpitnih odborov,
– predlaga predsednike, namestnike in člane izpitnih odborov,
– usklajuje delo izpitnih odborov,
– usklajuje roke za izvedbo izpitov,
– izdaja spričevala o opravljenem D/P izpitu,
– sprejme letno poročilo o poteku in rezultatih izpitov,
– predlaga pristojnemu ministru komisijo za ugovore zoper postopek pri D/P izpitu,
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
15. člen
(panožni izpitni odbor za praktični in strokovno-teoretični del izpita)
Panožni izpitni odbor na ustreznih združenjih pri Gospodarski zbornici Slovenije vodi, izvaja in nadzoruje praktični in strokovno teoretični del D/P izpita, posebej za vsak strokovni naziv, v skladu s sprejeto nomenklaturo poklicev in izpitnimi katalogi.
Naloge in pristojnosti panožnega izpitnega odbora:
– pripravi izbor izpitnih del oziroma storitev, delovnih preizkusov, izpitnih nalog ali drugo,
– pripravi izpitna vprašanja in izpitne pole,
– imenuje izpitne komisije in izpitne nadzornike,
– predlaga izpitne roke za izvedbo izpitov,
– izdaja potrdila o opravljenem delu izpita,
– vodi in podpisuje izpitno dokumentacijo,
– odobri podaljšanje izpitnega roka za opravljanje D/P izpita,
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti v skladu s tem pravilnikom in poslovnikom o D/P izpitih.
16. člen
(področna izpitna odbora za poslovodno-ekonomski del in pedagoško-andragoški del izpita)
Področna izpitna odbora za poslovodno-ekonomski del in za pedagoško-andragoški del izpita vodita, izvajata in nadzorujeta izpite za vse vrste delovodskih in poslovodskih poklicev.
Naloge in pristojnosti področnih izpitnih odborov:
– pripravita izpitna vprašanja in izpitne pole za pedagoško-andragoški del izpita,
– pripravita izpitna vprašanja in izpitne pole za poslovodno-ekonomski del izpita na predlog panožnega izpitnega odbora ustreznega združenja,
– imenujeta izpitne komisije in izpitne nadzornike,
– predlagata izpitne roke za izvedbo izpitov,
– izdajata potrdila o opravljenem delu izpita,
– vodita in podpisujeta izpitno dokumentacijo,
– opravljata druge naloge v okviru svojih pristojnosti v skladu s tem pravilnikom in poslovnikom o D/P izpitih.
17. člen
(izpitne komisije)
Panožni in področna izpitna odbora lahko po potrebi oblikujejo ustrezno število izpitnih komisij. Predsedniki panožnih in področnih izpitnih odborov imenujejo izpitne komisije, ki jih sestavljajo predsednik, izpraševalec in član komisije.
Predsednik področnega izpitnega odbora za poslovodno-ekonomski del izpita, imenuje izpitne komisije na predlog panožnih združenj.
Predsednik, izpraševalec in član komisije iz prvega odstavka morajo izpolnjevati pogoje iz 19., 21., 22. in 23. člena, ki veljajo za predsednika in člane izpitnega odbora, ki jih je imenoval.
18. člen
(imenovanje predsednikov in članov izpitnih odborov)
Predsednike, namestnike predsednikov ter člane izpitnih odborov in njihove namestnike, imenuje na predlog centralnega izpitnega odbora minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, ministrom pristojnim za ekonomske odnose in razvoj in ministrom, pristojnim za malo gospodarstvo in turizem, za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
19. člen
(splošni pogoji za imenovanje članov izpitnih odborov in izpitnih komisij)
Predsedniki, namestniki predsednikov, člani in njihovi namestniki izpitnih odborov ter člani izpitnih komisij, morajo biti slovenski državljani, imeti morajo ustrezno strokovno izobrazbo ter vsaj pet let delovnih izkušenj v gospodarstvu, stroki oziroma šolskih ali drugih izobraževalnih institucijah.
Poznati morajo sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja in/ali usposobljenosti, ter biti usposobljeni za delo v izpitnih odborih. Vsebino potrebnih znanj in način usposabljanja izpitnih odborov določi Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije.
SESTAVA IZPITNIH ODBOROV
20. člen
(centralni izpitni odbor)
Centralni izpitni odbor sestavlja osem članov; štiri imenuje Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, po enega člana pa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, minister, pristojen za šolstvo in šport, minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj in minister, pristojen za malo gospodarstvo in turizem. Člani centralnega izpitnega odbora so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
21. člen
(panožni izpitni odbor za praktični in strokovno-teoretični del izpita)
Panožni izpitni odbor za praktični in strokovno-teoretični del izpita sestavljajo predsednik in dva člana in vsak ima svojega namestnika.
Predsednik in namestnik predsednika morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj.
Člana in njihova namestnika morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali D/P izpit ustrezne stroke in morajo vsaj pet let opravljati dela delovodje oziroma poslovodje.
22. člen
(področni izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del izpita)
Področni izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del izpita sestavljajo predsednik in dva člana in vsak ima svojega namestnika.
Predsednik in namestnik predsednika morata imeti visokošolsko izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Člana in njihova namestnika morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri ali D/P izpit in morajo vsaj pet let opravljati dela delovodje oziroma poslovodje.
23. člen
(področni izpitni odbor za pedagoško-andragoški del izpita)
Področni izpitni odbor za pedagoško-andragoški del izpita sestavljajo predsednik in dva člana in vsak ima svojega namestnika.
Predsednik in namestnik predsednika morata imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške oziroma andragoške stroke ter najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izobraževanja.
Člana in njuna namestnika morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali D/P izpit ustrezne stroke s pedagoško-andragoško usposobljenostjo in morajo vsaj pet let opravljati dela delovodje oziroma poslovodje.
24. člen
(obveščanje članov izpitnega odbora in članov izpitnih komisij)
Predsednik izpitnega odbora mora člane izpitnega odbora in člane izpitnih komisij pisno obvestiti, o času in kraju opravljanja izpita najmanj 15 dni pred začetkom izpita.
Če član izpitnega odbora ali član izpitne komisije ne more sodelovati pri izpitu, oziroma opraviti posamezne naloge, mora o tem takoj obvestiti predsednika izpitnega odbora oziroma pristojno službo pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je sedež izpitnega odbora, da predsednik izpitnega odbora določi namestnika.
25. člen
(izločitev članov izpitnega odbora in članov izpitnih komisij)
Pri preverjanju pogojev za opravljanje izpitov kandidatov in opravljanju izpitov kot član izpitnega odbora ali član izpitne komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:
– v času izpita delodajalec kandidatu,
– v času izpita solastnik podjetja, obratovalnice, prodajalne, lokala, ali sodelavec kandidatu,
– v krvnem sorodstvu s kandidatom v ravni vrsti do kateregakoli kolena in v stranski vrsti do vključno 4. kolena ali 2. kolena v svaštvu, ne glede na to ali gre za veljavno sklenjeno zvezo ali za izvenzakonsko skupnost.
Če član izpitnega odbora ali član izpitne komisije zanemarja svoje obveznosti, oziroma obstaja utemeljen sum in razlog za nezaupanje v nepristranskost njegovega dela v izpitnem odboru oziroma komisiji, ali če kandidat izrazi tak sum, panožni oziroma področni izpitni odbor odloča o morebitni izločitvi člana izpitnega odbora ali člana izpitne komisije. Član izpitnega odbora oziroma član izpitne komisije, o katerem se odloča, ne sodeluje pri sprejemanju odločitev v zvezi s njegovim neizpolnjevanjem obveznosti.
26. člen
(odločanje izpitnega odbora in izpitne komisije)
Pri odločanju izpitnega odbora morajo sodelovati vsi člani. Zadostuje navadna večina.
Izpitna komisija odloča soglasno, če do soglasja ne pride, odloči predsednik izpitne komisije. V zapisniku o delu izpitne komisije pa se zabeleži ustrezna pripomba.
27. člen
(strokovna, tehnična in administrativna opravila)
Strokovna, tehnična in administrativna opravila za panožne in področna izpitna odbora ter centralni izpitni odbor opravlja strokovna služba Gospodarske zbornice Slovenije.
STROŠKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
28. člen
(stroški za opravljanje izpita)
Stroške v zvezi z opravljanjem izpita nosi kandidat, ki opravlja izpit. Pred opravljanjem izpita je dolžan plačati stroške izpita. Izpitne stroške določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
Gospodarska zbornica Slovenije pri praktičnem delu izpita zagotovi prostor, material za izdelavo izdelka, storitve pa zagotovi kandidat.
Kandidat je dolžan plačati dodatne stroške, ki nastanejo z opravljanjem praktičnega dela D/P izpita, če želi opravljati praktični izpit po delih, oziroma se izpitno delo in delovni preizkusi izvajajo na kraju, ki ga predlaga kandidat.
O višini dodatnih stroškov odloča panožni izpitni odbor. Kandidata se mora pred izpitom, pisno obvestiti o dodatnih stroških ter določiti rok plačila.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje posameznega dela D/P izpita ali upravičeno odstopi pred pričetkom izpita, se mu vplačano izpitno pristojbino vrne, pri čemer se odbijejo nastali stroški.
VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
29. člen
(pravica do ugovora zoper postopek)
Kandidat ima pravico ugovora zoper postopek pri opravljanju D/P izpita v treh dneh po končanem izpitu, oziroma prejemu pisne odločitve, na komisijo za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za področje dejavnosti, za katero se opravlja D/P izpit.
Komisija za ugovore mora v treh dneh s sklepom ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, minister, pristojen za področje dejavnosti, za katero se opravlja D/P izpit, imenuje izpitno komisijo, ki ponovno oceni znanje kandidata. Če ugovor ni utemeljen, se s sklepom zavrne.
Odločitev komisije je dokončna.
30. člen
(pravica do vpogleda)
Predsednik izpitnega odbora lahko kandidatu na podlagi pisnega zahtevka omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo v osmih dneh po objavi rezultatov oziroma vročitvi spričevala, potrdila oziroma obvestila o opravljenem ali neopravljenem izpitu.
DOKUMENTACIJA O D/P IZPITIH
31. člen
(register o D/P izpitih)
Gospodarska zbornica Slovenije vodi register o opravljenih D/P izpitih. Vsebino registra določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo.
32. člen
(zapisniki o izpitih)
O D/P izpitih se vodijo zapisniki sej izpitnih odborov in izpitnih komisij o izpitu za posameznega kandidata. Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitnega odbora oziroma komisije, pred katerimi je kandidat opravljal izpit.
33. člen
(poročilo o izpitih)
Centralni izpitni odbor najmanj enkrat letno poroča Odboru za izobraževalno in kadrovsko dejavnost Gospodarske zbornice Slovenije. Poročilo, ki vsebuje podatke o izvajanju, rezultatih in problematiki izvajanja D/P izpitov, Gospodarska zbornica Slovenije pošlje ministru, pristojnemu za gospodarske dejavnosti, ministru za ekonomske odnose in razvoj, ministru za malo gospodarstvo in turizem, ministru pristojnemu za šolstvo in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
34. člen
(spričevalo)
Izpitni odbor za vsak uspešno opravljeni del D/P izpita, izda v desetih dneh po opravljenem delu izpita potrdilo. Če kandidat izpita ni opravil, dobi v desetih dneh od dneva izpita obvestilo.
Kdor opravi vse dele izpita, dobi v desetih dneh po opravljenem zadnjem delu izpita spričevalo o opravljenem D/P izpitu. Kdor opravi vse dele izpita z oceno odlično (5), dobi posebno listino o odličnosti.
Spričevalo iz prejšnjega odstavka izda centralni izpitni odbor.
Vsebino spričevala določi minister, pristojen za šolstvo, obliko spričevala pa določi Gospodarska zbornica Slovenije.
ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
35. člen
(arhiviranje)
Prijave in izpitno gradivo kandidatov se hranijo tri leta. Zapisniki sej izpitnih odborov, sklepi predsednikov izpitnih odborov, sklepi centralnega izpitnega odbora in zapisniki o D/P izpitih se hranijo najmanj deset let po zaključku izpita.
Trajno se hrani zapisnik centralnega izpitnega odbora s katerim se ugotavlja, da je kandidat v skladu z izpitnimi katalogi v celoti uspešno opravil vse dele izpita.
36. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov in določbe 79. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 25/96).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(priznavanje delov oziroma predmetnih področij D/P izpita)
Kandidatom, ki so že uspešno opravili D/P izpit ali so opravili mojstrski izpit, se prizna pedagoško-andragoški del izpita; kandidatom, ki so opravili mojstrski izpit na istem strokovnem področju, pa tudi strokovno-teoretični del izpita ter ustrezne vsebine iz poslovodno-ekonomskega dela izpita. O ostalih vsebinah, ki jih mora kandidat še opraviti, odloči izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del.
Kandidatom, ki so uspešno zaključili javno veljavni izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v isti stroki, se prizna strokovno-teoretični del D/P izpita, lahko pa tudi nekatere vsebine poslovodno-ekonomskega dela izpita, o čemer odloči izpitni odbor za poslovodno-ekonomski del.
Kandidatu, ki si je pridobil srednjo strokovno izobrazbo za delovodjo oziroma za poslovodjo po izobraževalnih programih, ki so veljali po predpisih pred uveljavitvijo zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, se prizna opravljen D/P izpit.
38. člen
(delovni preizkus)
Kandidatu, ki ima ustrezne delovne izkušnje in opravljenoziroma v skladu s tem pravilnikom priznan strokovno-teoretični, poslovodsko-ekonomski in pedagoško-andragoški del D/P izpita, lahko izpitni odbor namesto celotnega praktičnega dela izpita določi največ pet (5) delovnih preizkusov.
Delovni preizkus iz prejšnjega odstavka je krajša in ožje usmerjena naloga, ki lahko traja največ 4 ure in se z njim dokazuje obvladovanje posameznih delovnih procesov.
39. člen
(priznavanje pedagoško-andragoške izobrazbe)
Pedagoško-andragoška izobrazba, pridobljena po javno veljavnih izobraževalnih programih za učitelje in inštruktorje praktičnega pouka se prizna kot pedagoško-andragoški del D/P izpita.
Udeležencem izobraževanja za multiplikatorje, ki so si do uveljavitve tega pravilnika pridobili certifikat Obrtne zbornice Slovenije v okviru projekta uvajanja mojstrskih izpitov v Republiki Sloveniji se prizna pedagoško-andragoški del D/P izpita.
Kandidati, ki so opravili program pedagoško andragoškega izobraževanja za izvajaje praktičnega izobraževanja v izobraževalnih programih, prilagojenih za obrt in drobno gospodarstvo, oziroma v dualnem sistemu, najmanj v obsegu 32 ur, lahko opravijo za pedagoško-andragoški del D/P izpita samo razliko vsebin, ki jo določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
40. člen
(poslovnik o organizaciji za opravljanje D/P izpitov)
Poslovnik o organizaciji dela za opravljanje D/P izpitov in delu izpitnih odborov, sprejme Gospodarska zbornica Slovenije v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
41. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-05-3/99
Ljubljana, dne 10. marca 1999.
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
Soglašajo:
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
Janko Razgoršek l. r.
Minister
za malo gospodarstvo in turizem
mag. Jožko Čuk l. r.
Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti