Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

769. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana, zaradi nedovoljenega parkiranja, stran 1500.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 9. člena, 24. in 25. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 21., 32., in 46. člen zakona o temeljih lastninsko-pravnih razmerij (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/90) ter 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Šentjernej na 3. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana, zaradi nedovoljenega parkiranja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja postopek, pogoje in način odstranjevanja zapuščenih vozil in vozil na javnih prometnih površinah in vozila, ki so odpeljana, zaradi nedovoljenega parkiranja.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. vozila so motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamično izdelujejo ali predelujejo ali uvažajo,
2. zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj,
3. vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, so vozila, ki jih v roku 30 dni od datuma prevzema v deponijo nihče ne prevzame, ali če ležarina za taka vozila preseže vrednost vozila in jo lastnik vozila v zakonitem roku ne plača,
4. pristojni komunalni nadzornik je v odloku odredbodajalec,
5. JP Komunala Novo mesto, d. o. o. je v odloku izvajalec.
II. POSTOPEK
3. člen
Odredbodajalec v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila oziroma vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, najprej opozori lastnika zapuščenega vozila, če je ta znan, z nalepko na vozilu in priporočeno pošto, da je dolžan v roku osem dni odstraniti opuščeno vozilo z javne prometne površine.
Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila oziroma vozila, ki je nepravilno parkirano, izda odredbodajalec odločbo o odstranitvi in odložitvi zapuščenega vozila na določen varovan prostor in obvesti pristojen organ upravne enote.
Če lastnik ni znan oziroma ga ni možno ugotoviti, se smatra, da je vozilo zapuščeno.
Vozilo se odstrani. Za taka vozila veljajo določila 11. člena tega odloka.
4. člen
Odredbodajalec v zvezi z odstranitvijo zapuščenega vozila oziroma vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, izdela zapisnik o stanju vozil in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– datum opozorila lastniku vozila,
– datum odstranitve,
– tip vozila,
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– lokacija najdbe vozila,
– lokacija opuščenega vozila (lokacija hrambe vozila),
– opis načina odvoza.
5. člen
Na podlagi odločbe odredbodajalca izvajalec odstrani z javne prometne površine zapuščeno vozilo oziroma vozilo, ki je odpeljano zaradi nedovoljenega parkiranja.
6. člen
Izvajalec zapisniško preda zapuščeno vozilo, ki je odpeljano zaradi nedovoljenega parkiranja upravljalcu skladišča oziroma pooblaščenemu upravljalcu zapuščenih vozil.
III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
7. člen
Upravljalec skladišča zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, je lahko JP Komunala pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki jo določi JP Komunala Novo mesto d. o. o. in z njo sklene pogodbo o varovanju zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja.
8. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščenec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, morajo voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila, fotografijo vozila in tip vozila, ki ga je izdelal odredbodajalec,
– datum in uro prevzema vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške za vsako vozilo (ceno za prevoz in hrambo ter druge nepredvidene stroške),
– podatke o prodaji vozila,
– dohodek od prodanega vozila.
9. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, morajo hraniti zapuščeno vozilo 30 dni od datuma prevzema zapuščenega vozila.
V tem času pozove lastnika zapuščenega vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe.
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, izda vozilo lastniku na podlagi potrdila o plačilu vseh stroškov odvoza in hrambe ter listine, ki dokazuje lastništvo.
10. člen
Po roku iz prvega odstavka 9. člena tega odloka se smatra, da je lastnik vozila vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na zapuščeno vozilo Občina Šentjernej na podlagi zakona o temeljih lastninsko-pravnih razmerij.
11. člen
Upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, občasno organizira prodajo zapuščenih vozil, ki so prešla v last Občine Šentjernej in o tem obvesti pristojen upravni organ Občine Šentjernej.
Iz izkupička od prodanih vozil upravljalec pokrije vse stroške, preostanek od izkupička upravljalec nakaže na žiro račun Občine Šentjernej.
Morebitno nastalo izgubo plača upravljalcu Občina Šentjernej.
12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljani zaradi nedovoljenega parkiranja določi upravljalec skladišča oziroma pooblaščeni upravljalec zapuščenih vozil oziroma vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja po predhodnem soglasju župana Občine Šentjernej.
13. člen
Za zapuščena vozila in vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja na skupnih funkcionalnih zemljiščih se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil in vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja na javnih prometnih površinah s tem, da je upravnik po stanovanjskem zakonu odredbodajalec v smislu tega odloka.
Za zapuščena vozila in vozila, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja na zemljiščih (kmetijskih, gozdnih) pravnih in fizičnih oseb se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev vozil na javnih prometnih površinah s tem, da je lahko lastnik zemljišča pobudnik v smislu tega odloka.
Odredbodajalec pa je obvezen na pobudo lastnika v najkrajšem zakonskem roku 3 dni pobudo izpolniti oziroma odrediti odvoz skladno z odlokom.
14. člen
Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljalca skladišča oziroma zapuščenih vozil in vozil, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja, za varovanje vozila, če ima upravljalec na razpolago prazen prostor.
IV. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-001/99
Šentjernej, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti