Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

785. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič, stran 1536.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96), 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 2. seje dne 3. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Tržič s sedežem v Tržiču, Trg svobode 18 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju izobraževanja odraslih javni vzgojno-izobraževalni zavod Ljudska univerza Tržič (v nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem Šolska ulica 2, Tržič.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Tržič.
Skrajšano ime zavoda je: LU Tržič.
Sedež zavoda je: Šolska ulica 2, Tržič.
3. člen
Zavod deluje na območju Občine Tržič.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
6. člen
Delavska univerza Tržič je bila ustanovljena kot organizacijska enota Zavoda za kulturo in izobraževanje, p.o. Tržič z odlokom o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. dne 25/4-1994.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno št. 1-00085-00.
Zavod je vpisan v razvid organizacij za izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
2. Pečati zavoda
7. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa zapisano: Ljudska univerza Tržič, Šolska ulica 2, Tržič.
Večji pečat uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Manjši pečat uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Direktor zavoda sprejme sklep, v katerem določi število posameznih pečatov, njihovo hrambo in uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.
9. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.
11. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:
– M/80.102   osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.21   srednješolsko splošno izobraževanje,
– M/80.22   srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– M/80.301   višješolsko izobraževanje,
– M/80.302   visokošolsko strokovno izobraževanje,
– M/80.303   univerzitetno izobraževanje,
– M/80.4    izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– M/80.41   vozniške šole,
– M/80.42   drugo izobraževanje,
– M/80.421   izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k 
        razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne
        spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma 
        v redni šolski sistem,
– K/74.13   raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14   podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.831   prevajanje,
– K/74.832   fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.841   prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– DE/22.11   izdajanje knjig,
– DE/22.13   izdajanje revij in periodike,
– DE/22.15   drugo založništvo,
– O/92.31   umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.34   druge razvedrilne dejavnosti, d.n. (druge neomejene 
        razvedrilne dejavnosti – dejavnost
        plesnih šol in plesnih učiteljev).
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k poprejšnjemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Tržič.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon ter ta odlok.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se izvedejo po oddelkih in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki zavoda.
15. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere prične članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
16. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Do izvolitve predsednika sveta vodi sejo sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z direktorjem zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letni plan delovnega časa zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najemanju posojil,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnika odraslih v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in en član. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v zavodu niso zaposlene. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
22. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je nastopil eden izmed razlogov za razrešitev predstavnika ustanovitelja, ga o tem takoj obvesti ter predlaga imenovanje nadomestnega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda ali predstavniku odraslih, svet s sklepom razpiše nadomestne volitve člana, določi dan volitev, število nadomestnih članov sveta, ki se volijo, čas trajanja mandata nadomestnim članom ter volilni komisiji naloži izvedbo nadomestnih volitev.
Ne glede na prejšnji odstavek ni potrebno izvesti nadomestnih volitev, če je bilo na volitvah predstavnikov delavcev na glasovnici določeno večje število kandidatov od števila predstavnikov, ki jih je bilo potrebno izvoliti iz posamezne skupine delavcev. V tem primeru nadomesti razrešenega člana kandidat, ki je na volitvah dobil naslednji največje število glasov.
2. Direktor
23. člen
Direktor zavoda je andragoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– oblikuje predloge novih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda z udeleženci izobraževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o pravicah, obveznostih in disciplinski ter materialni odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Direktor mora biti slovenski državljan.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanja odraslih. Mandat direktorja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje ustanovitelja.
Andragoški zbor o mnenju za imenovanje direktorja glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
25. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh minister, pristojen za izobraževanje odraslih.
Pomočnik direktorja
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja.
Za pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja zavoda.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor potem, ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje andragoškega zbora.
Pomočnika direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa razen, če direktor imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
28. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja in pomočnika direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela,
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
30. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanja, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
31. člen
Andragoški zbor lahko določi in imenuje tudi druge začasne ali stalne strokovne organe zavoda.
Naloge strokovnega organa iz prvega odstavka tega člena določi andragoški zbor s sklepom o imenovanju.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
32. člen
V zavodu so zaposleni strokovni delavci, ki organizirajo izobraževanje.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti visokošolsko izobrazbo smeri, ki jo določi minister, pristojen za izobraževanje odraslih ali pedagoško – andragoško ter strokovni izpit predpisan za področje izobraževanja.
Izobraževanje v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za posamezno področje izobraževanja, ki z zavodom sklenejo pogodbo o delu.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci morajo imeti izobrazbo določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
Naloge, določene v četrtem odstavku tega člena lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
33. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov direktor v soglasju s šolsko upravo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta za delavca, katerega plača se financira iz javnih sredstev, pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. do uveljavitve tega odloka, kar se ugotavlja z delitveno bilanco. Od Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. prevzame novoustanovljeni zavod delavce, ki so bili v njem zaposleni na področju izobraževalne dejavnosti.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz drugega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
35. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, sredstev proračunov ostalih občin, če za njih opravljajo dejavnosti oziroma storitve, prispevkov odraslih in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
36. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo storitev na trgu, uporablja zavod v skladu z veljavnimi predpisi.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister, pristojen za izobraževanje odraslih.
37. člen
Prihodke, ki jih zavod ustvari z dejavnostmi, ki niso financirane iz javnih sredstev, lahko zavod v skladu z internimi akti v soglasju z ustanoviteljem nameni za plače delavcev, ki niso financirane iz javnih sredstev ter za del plač delavcev zavoda, ki so financirani iz javnih sredstev na podlagi opravljenega dela in rezultatov dela.
Zavod lahko ustvarja prihodke tudi iz donacij, sponzorstev in iz drugih virov, določenih z zakonom.
38. člen
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega izobraževalnega programa, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov udeležencev izobraževanja, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet zavoda. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti, ki je vsako leto določena v proračunu za dejavnost zavoda.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju dvakrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo javnih sredstev in opravljanje izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih programih v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
41. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativno, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
43. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda oziroma direktor, če je tako z zakonom določeno.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda, za katere ni že po tem odloku določeno, da jih sprejme svet zavoda, se določi s pravili zavoda.
X. JAVNOST DELA
44. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili udeležencem izobraževanja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma, ko svet zavoda z večino glasov odloči o izločitvi javnosti.
45. člen
O delu zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
46. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
48. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja do imenovanja novega direktorja. Razpis za delovno mesto direktorja se opravi na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
50. člen
Zavod je pravni naslednik Delavske univerze, ki je organizacijska enota v sestavi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o., ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Kranju, pod št. 1-00085-00 in prevzame vse pravice in obveznosti dosedanje Delavske univerze.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič, p.o. (Uradni list RS, št. 25/94 z dne 13. 5. 1994).
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-07/97-04
Tržič, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti