Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

728. Sklep o razpisu samoprispevka za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku, stran 1419.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je Svet krajevne skupnosti Krnice-Masore dne 26. 2. 1999 sprejel
SKLEP
o razpisu samoprispevka za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka za del naselja Masore.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku.
3. člen
Referendum bo dne 10. 4. 1999 od 7. do 19. ure v stavbi Masore 11 (Podobnik).
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, in sicer od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2001.
5. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za izgradnjo mostu čez Idrijco pri Travniku. Skupna vrednost programov znaša ca. 15 milijonov SIT. S samoprispevkom bo zbranih ca. 1,500.000 SIT. Preostala sredstva bodo zagotovljena s sodelovanjem na razpisih za demografijo, na razpisih sredstev občinskega proračuna, z lastnim delom krajanov ter s prispevki in donacijami fizičnih oseb.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so naslednji krajani Masor:
Marko Šavli, Masore 10,
Justina Šavli, Masore 10,
Mateja Šavli, Masore 10,
Dora Mlakar, Masore 1,
Franc Mlakar, Masore 1,
Stanislav Corn, Masore 2,
Darja Corn, Masore 2,
Andrej Corn, Masore 2,
Lidija Podobnik, Masore 11,
Viktor Podobnik, Masore 11,
Pavle Podobnik, Masore 11,
Franc Podobnik, Masore 11,
Štefanija Podobnik, Masore 11.
7. člen
Zavezanca plačila samoprispevka sta poleg tega še:
Ciril Magajne, Masore 15,
Pavla Magajne, Masore 15.
8. člen
Krajani iz 6. člena tega sklepa bodo samoprispevek plačevali:
– po stopnji 7% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
– upokojenci po stopnji 7% od mesečne pokojnine, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 7% od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 7% od letnega katastrskega dohodka.
Krajana iz 7. člena tega sklepa bosta samoprispevek plačevala po stopnji 3,5%.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ŽR KS Krnice-Masore. S sredstvi, ki se bodo zbirala na računu KS, bo upravljal svet KS, ki je odgovoren za pravilno in namensko rabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat na pol leta poročati na zboru krajanov.
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala DURS, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter DURS, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija, v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v 6. in 7. členu tega sklepa.
Za postopek izvedbe referenduma se uporabljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Volilna komisija, ki jo imenuje svet KS Krnice-Masore bo vodila postopek, ugotovila rezultate glasovanja in podala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS.
13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno, z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE-MASORE, DEL  
                          NASELJA MASORE
                           GLASOVNICA
Za referendum dne 10. 4. 1999 o uvedbi samoprispevka v delu naselja Masore za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku
glasujem
                     ZA         PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu RS.
Masore, dne 26. februarja 1999.
Predsednik
Sveta KS Krnice-Masore
Niko Podgornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti