Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1003. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1004. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1056. Uredba o dajanju soglasja k cenam

Sklepi

1057. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1995/96
1058. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 1995/96
1059. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu

Drugi akti

1053. Socialni sporazum za leto 1995
1054. Dogovor o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu
1055. Tarifna priloga k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1995

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1005. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1006. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
1007. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
1008. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

BANKA SLOVENIJE

1060. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1009. Posebne uzance v gostinstvu

OBČINE

Bled

1013. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota "U-B15", območja "I.2.-Bled"
1061. Statut Občine Bled

Cerkno

1014. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šebrelje

Divača

1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Divača v letu 1995
1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Gornji Grad

1017. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje
1018. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Gornji Grad, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Hrpelje-Kozina

1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina v letu 1995
1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Hrpelje-Kozina

Idrija

1021. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Idrija za leto 1993
1022. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Idrija za leto 1994

Jesenice

1023. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1994

Kamnik

1024. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kamnik

Kočevje

1025. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Kočevje
1026. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za prve lokalne volitve v Občini Kočevje

Kranj

1027. Sklep o veljavnosti aktov občine Kranj, ki veljajo tudi v Mestni občini Kranj

Krško

1028. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov
1029. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

Laško

1030. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Laško
1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju in imenovanju nekaterih ulic v mestu Laško
1032. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
1033. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za porabo stavbnega zemljišča

Lendava

1034. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava
1035. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana-zaselek Mačkovci v Krajevni skupnosti Polana
1036. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana-zaselek Mačkovci v Krajevni skupnosti Polana, ki je bil dne 26. marca 1995

Ljubljana

1010. Sklep o spremembah pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
1011. Sklep o spremembah pogojev za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana
1012. Sklep o spremembah tarifnega sistema za prodajo plina iz plinovodnega omrežja Ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana

Ljubno

1037. Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Ljubno

Medvode

1038. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode
1039. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Medvode

Novo mesto

1040. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča
1041. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

1042. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom

Puconci

1043. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Puconci

Semič

1046. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1994
1047. Odlok o začasni organizaciji in področjih dela upravnega organa Občine Semič
1048. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v Občini Semič do 30. 6. 1995

Trebnje

1044. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Trebnje v letu 1995
1045. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Velike Lašče

1049. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov

Vrhnika

1050. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1994
1051. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1995

Železniki

1052. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana Občine Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)

Vlada Republike Slovenije

33. Uredba o ratifikaciji protokola o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp (Alpski konvenciji)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti