Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1062. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1063. Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna
1064. Uredba o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida
1065. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
1096. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
1097. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
1098. Uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji

Sklepi

1066. Sklep o ustanovitvi Inštituta za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti
1067. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife
1068. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
1099. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1995
1100. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1995 za uvoz določenega blaga
1101. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1995
1102. Sklep o oprostitvi plačila posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
1103. Sklep o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1069. Odredba o pripravi skupinskega davčnega izkaza
1070. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja
1071. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1072. Poročilo o gibanju plač za februar 1995

BANKA SLOVENIJE

1073. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1074. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1075. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1076. Sklep o spremembi sklepa o vsebini in načinu poročanja Agencij za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov
1077. Sklep o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

1078. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. aprila 1995
1079. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1080. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1081. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1082. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1083. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1084. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1085. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje maj - avgust 1995
1086. Dogovor o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu

OBČINE

Novo mesto

1087. Odlok o spremembi in dopolnitvi družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Odranci

1088. Statutarni sklep Občine Odranci

Radovljica

1089. Statutarni sklep o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1090. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 1994
1091. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb
1092. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Radovljica

Ribnica

1093. Drugi krog nadomestnih volitev župana Občine Ribnica

Sevnica

1094. Statut Občine Sevnica
1095. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti