Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1087. Odlok o spremembi in dopolnitvi družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 1733.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto, 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/92, 23/92 in 35/92) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
1
Poglavje 6.4. Načini urejanja prostora se v prvi tabeli, kjer so v srednjeročnem obdobju predvidene faze planskih aktivnosti po posameznih področjih, dopolni tako, da se pod točko 2. Promet in zveze, podtočki 2.2. Cestno omrežje doda:
------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost     Naziv        Vrsta PIN  Planske faze
------------------------------------------------------------------------
Bučna vas         Severna obvoznica    LN       D
             Novega mesta
Ločna–Mačkovec      Severna obvoznica    LN       D
             Novega mesta
------------------------------------------------------------------------
2
V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda nova točka:
Programska zasnova za lokacijski načrt severne obvoznice Novega mesta
1. Opredelitev območja urejanja
1.1. Splošno
Obstoječe cestno omrežje Novega mesta sestavljajo v veliki meri regionalne in magistralne ceste. Te ceste poleg prevajanja tranzitnega prometa in izvornociljnega prometa vršijo funkcijo mestnih prometnic. Najbolj prometno obremenjena je magistralna cesta M-4 Karteljevo–Novo mesto– Metlika na odseku Bučna vas–Ljubljanska cesta–križišče Šmihelski most–Seidlova cesta–Ločenski most. Ta cesta poteka mimo gimnazije in osnovne šole v samem centru mesta. Po tej cesti se prevaja ves tranzitni promet iz smeri Ljubljane ali obratno (M 1) in naprej proti zahodnem delu mesta in novemu blagovno-transportnem centru v Češči vasi oziroma v Ločno. Zaradi tega je že dalj časa prisotna potreba po gradnji obvoznice, ki bi povezovala Ločenski most z magistralno cesto M-4 v Bučni vasi in naprej izvennivojsko z viaduktom, ki prečka železniško progo Metlika–Ljubljana in se priključi na že izvedeno križišče Mirnopeške ceste in Straške ceste.
Območje urejanja zajema potek obvoznice v podaljšku Ločenskega mostu in naprej po robu predvidenega območja razširitvi tovarne “Krka” in za merilno-regulacijsko plinsko postajo preseka zemljišče kmetije Kos (Ločna 37) in od tukaj naprej poteka po obstoječih gozdnih in poljskih poteh do magistralne ceste M-4 v Bučni vasi. Ta odsek je opredeljen kot A faza izvedbe Severne obvoznice.
Opis trase je zaradi bolj razločne razlage v obratni smeri, kot poteka stacionaža (stacionaža poteka od križišča v Bučni vasi km 0.000 do križišča pri Ločenskem mostu).
B faza Severne obvoznice poteka od križišča na Ljubljanski cesti v Bučni vasi proti železniški progi in jo izvennivojsko z viaduktom prečka in poteka po robu železniškega rezervata bodoče železniške postaje Novo mesto in naprej ob severnem robu obrtno trgovske cone Livada (bivša vojaška skladišča) in se priključi na že izvedeno križišče Straške ceste in Mirnopeške ceste (soseska Bršljin). Ta odsek je opredeljen kot B faza izvedbe Severne obvoznice.
1.2. Opis območja urejanja
Opis območja urejanja je detajlno opisan v prejšnjem poglavju. Če v grobem ponovimo, območje urejanja zajema pas zemljišča od križišča pri Ločenskem mostu do križišča na Ljubljanski cesti (soseska Bučna vas) in do križišča Straške ceste in Mirnopeške ceste. Dolžina območja urejanja je 2.954 m. Površina urejanja meri ca. 8 ha in 80 ar in zajema parcele ali dele parcel znotraj obodne parcelacije:
A faza od križišča pri Ločenskem mostu do križišča v Bučni vasi (Ljubljanska cesta) k.o., Novo mesto 73, 74, 76, 751, 4, 836,837, 78, 79, 830, 72, 70, 6, 749, 7, 845, 834, 835, 829, 831, 832, 14, 15, 752, 743, 748, 1125/3, 1138
k.o. Daljni Vrh 744, 885, 886, 887, 748/3, 877, 1147, 1148, 1135, 891, 892, 748/4, 882, 884
k.o. Bršljin 815, 882, 887/1, 888/1, 654/1, 654/3, 653/3, 768/2, 765, 1085/1, 888/2, 750, 889/1, 1136, 888/5, 992/5, 992/8, 1134, 992/42, 1125/3, 1168/1, 644, 1085/2, 606/6, 882
Faza B od križišča do križišča na Ljubljanski cesti (soseska Bučna vas) do križišča Straške ceste in Mirnopeške ceste.
k.o. Bršljin
25/2, 25/6, 578/1, 578/3, 578/10, 578, 13, 578/14, 587/1, 587/3, 1054/3, 1061, 1163/1, 1071/1, 1075/1
k.o. Dalnji Vrh 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122/1, 1125, 1128/1, 1129/1, 1129/2, 1130/1, 1130/2, 1131, 1125
1.3. Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba prostora
Predvideni poseg rešuje prometne probleme in preusmerja sedanji promet, zlasti tovorni iz centra mesta na obvoznico. Pri tem pride do vzpostavitve novega prometnega režima na križišču pri Ločenskem mostu, križišču Straške ceste in M-4 (soseska Bučna vas). Zgrajena obvoznica bo imela status magistralne ceste predvidene samo za motorni promet (prepovedan dostop in vožnja z motornimi vozili, ki ne dosegajo hitrost večjo od 50 km/h).
posegi na posameznih območjih:
– križišče pri Ločenskem mostu.
Sedanje križišče “T” oblike se preuredi v polno štirikrako križišče. Potrebni so gradbeni posegi na sedanjem križišču.
– križišče v Bučni vasi.
Zgradi se novo štirikrako križišče. V A fazi se krak križišča za smer proti Karteljevem priključi na obstoječo cesto.
– potek obvoznice od Ljubljanske ceste do križišča Straške ceste in Mirnopeške ceste
– križišče Straške ceste in Mirnopeške ceste
– križišče za Obrtno trgovsko cono na Livadi in ulico Muhaber.
Sedanje nedokončano križišče Straške ceste in Mirnopeške ceste se dokončno izvede kot križišče “T” oblike. Niso potrebni gradbeni posegi na obstoječem križišču.
1.4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Predvideni poseg leži na robu urbanega območja Novega mesta. Zaradi terenskih prilik pride pri gradnji do velikih zemeljskih del, zlasti vkopov. Za zmanjšanje širine vkopov so predvideni oporni zidovi, katerih je lice potrebno arhitektonsko oblikovati. Ostali del vkopov je potrebno hortikulturno urediti, da se smiselno vklopijo v prostor. Viadukt je potrebno tako oblikovati, da se v največji meri čim manj moteče vklopi v prostor.
1.5. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega prostora
Kot smo že omenili predvideni poseg poteka po robu urbanega območja Novega mesta. Na območju predvidenega posega se bodo upoštevala določila o varovanju naravne in kulturne dediščine. Na delih, kjer se trasa obvoznice približa stanovanjskim objektom, so predvideni posegi za zmanjšanje nivoja hrupa in emisij škodljivih plinov. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse normative varovanja oklja, tako glede emisij hrupa, škodljivih plinov in drugih škodljivih emisij v okolje.
1.6. Zasnova cestnega omrežja
Elementi horizontalnega poteka, vertikalnega poteka in širina vozišča so predvideni za računsko hitrost Vr = 80 km/h in predvideni PLDP (Povprečni Letni Dnevni Promet) ca. 8000 vozil. Na poteku so razen prej omenjenih križič predvideni priključki za tovarno “Krka” (tovorni promet), (soseska Bučna vas) in priključek za nastajajoči obrtno-trgovski center” Livada” in za ulico Muhaber.
1.7. Zasnova komunalnega omrežja
Ob in v sami trasi severne obvoznice se predvidi koridor za gradnjo vseh potrebnih komunalnih naprav. Pri gradnji bo prišlo do tangiranja nekaterih komunalnih naprav. Potrebne zaščite in prestavitve komunalnih naprav se izvedejo po zahtevah in navodilih upravljalcev prizadetih komunalnih naprav.
1.8. Etapnost
Zasnova poteka severne obvoznice omogoča etapno gradnjo. Posamezne etape gradnje omogočajo normalno odvijanje prometa. Predvidevamo dve etapi gradnje.
Kot A etapa gradnje je zaradi zahtevne gradnje viadukta čez železniško progo predviden potek od križišča v Bučni vasi do križišča v Muhaberju.
B etapa je nadaljevanje gradnje od križišča v Bučni vasi do križišča v Ločni.
C etapa je izgradnja vseh pripadajočih komunalnih objektov in naprav.
Območje lokacijskega načrta za Severno obvoznico Novega mesta se vriše v kartografski del, in sicer na listu Namenska raba prostora v območji razvojnih središč v merilu 1:10.000 ter v kartografski dokumentaciji na listih Novo mesto št. 36 in Novo mesto št. 37.
Št. 352-01-1/95-12
Novo mesto, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti