Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1066. Sklep o ustanovitvi Inštituta za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, stran 1720.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 138. seji dne 13. aprila 1995 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Inštituta za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: inštitut) se ustanovi kot javni raziskovalni zavod.
Ustanovitelja javnega raziskovalnega zavoda sta:
– Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije, in
– Mednarodni center za družbena podjetja – ICPE.
Vlada Republike Slovenije in ICPE bosta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva inštituta uredila s pogodbo.
Soustanovitelji inštituta so lahko tudi druge pravne osebe, če tako odločijo njihovi pristojni organi.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Skrajšano ime: Inštitut za raziskovanje in razvoj.
Sedež inštituta: Dunajska 104, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) glasi:
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– evalvacijske raziskave raziskovalnih dognanj, dosežkov in rezultatov,
– metodološko, scientiometrično in strateško razvojno raziskovanje na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– raziskave na področju managementa v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti,
– usposabljanje in izobraževanje na področju managementa v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti,
– evalvacijske raziskave učinkov instrumentarija in politik znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– izvajanje storitev infrastrukturnega pomena na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti (informacijsko dokumentacijska dejavnost).
V okviru dejavnosti si bo inštitut prizadeval za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih, za popularizacijo znanosti in širjenje znanstvene kulture.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
4. člen
Inštitut bo opravljal svojo dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela inštituta, na domačem in mednarodnem trgu.
Inštitut bo opravljal dejavnost iz prejšnjega člena (kot javno službo) v obsegu, kot bo vključena v nacionalni raziskovalni program.
5. člen
Organiziranost inštituta in sistemizacija delovnih mest se določita s statutom inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
6. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor ima skupaj s predsednikom 11 članov, od katerih imenujejo:
– 4 člane ustanovitelji na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– 2 člana ICPE,
– 1 člana Univerza v Ljubljani,
– 1 člana Univerza v Mariboru,
– 1 člana SAZU,
– 1 člana inštitut iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov in
– 1 člana iz vrst zaposlenih.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
7. člen
Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte inštituta, če s statutom ni določeno, da jih sprejme direktor, program razvoja, letni program dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, imenuje in razrešuje direktorja inštituta in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, letnemu programu dela inštituta ter imenovanju in razrešitvi direktorja, mora upravni odbor pridobiti soglasje ustanoviteljev.
8. člen
Mandat upravnega odbora traja 4 leta. Pri prvem imenovanju se šest članov, med njimi tri, ki jih imenuje ustanovitelj, imenuje za 2 leti.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanoviteljem o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom.
9. člen
Statut inštituta določa zlasti:
– cilje, organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter način poslovanja inštituta;
– pristojnost upravnega odbora in drugih njegovih organov;
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje inštituta;
– pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki opravljajo dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
– mandat članov sveta in delavcev s posebnimi pooblastili;
– oblikovanje in namen uporabe internega sklada;
– pristojnosti strokovnega sveta, sestava in način izvolitve članov strokovnega sveta;
– druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem inštituta.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev.
Mandat direktorja je 4 leta.
11. člen
Za obravnavanje in odločanje o programu dela in drugih programskih zadevah se v inštitutu oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet sestavljajo vsi odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov v inštitutu.
Naloge znanstvenega sveta se določijo s statutom.
V. SREDSTVA, KI SO INŠTITUTU ZAGOTOVLJENA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
12. člen
Vlada Republike Slovenije in ICPE ter drugi morebitni soustanovitelji zagotavljajo prostorske in druge infrastrukturne pogoje v okviru obstoječih zmogljivosti v raziskovalni in spremljajoči dejavnosti. Sredstva za začetek poslovanja inštituta zagotovita ustanovitelja:
– Republika Slovenija iz sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo za uresničevanje javne službe v okviru nacionalnega raziskovalnega programa po pogojih projektnega, programskega in pasovnega financiranja skladno s predpisi znanstveno-raziskovalne politike,
– ICPE zagotavlja prostorske in infrastrukturne (informatika, komunikacijske idr.) zmogljivosti v obsegu, določenem s pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ustanoviteljev.
13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike, preko razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
14. člen
Inštitut pridobiva sredstva za svojo dejavnost na podlagi letnega programa. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem upravnemu odboru.
Upravni odbor mora k letnemu programu dela pridobiti soglasje ustanoviteljev.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja inštituta upravni odbor v soglasju z ustanovitelji.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
17. člen
Ustanovitelja prevzameta odgovornost za obveznosti inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za postopke v zvezi z ustanovitvijo inštituta Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
19. člen
Vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za ustanovitev in konstituiranje sveta inštituta, pripravi predlog statuta, pripravi letni program dela, pripravi predlog finančnega načrta, poskrbi za izvedbo registracije inštituta pri sodišču, poskrbi za izvedbo postopka za imenovanje direktorja inštituta ter vodi delo in poslovanje inštituta.
20. člen
Svet inštituta se konstituira v roku 60 dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Statut mora biti sprejet v roku 120 dni po uveljavitvi tega sklepa.
21. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/93-6/2-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti