Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1064. Uredba o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida, stran 1716.

Na podlagi 49. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida
1. člen
Ta uredba določa pogoje, pod katerimi se lahko posameznik vpiše v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, in postopek vodenja tega razvida.
I. POGOJI ZA VPIS V RAZVID SAMOSTOJNIH USTVARJALCEV NA PODROČJU KULTURE
2. člen
V razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljevanju: razvid), se lahko vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz 5. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture kot edini ali glavni poklic in ni uživalec pokojnine;
– da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje te dejavnosti;
– da pomeni njegovo ustvarjalno delo pomemben prispevek k slovenski kulturi;
– da ima licenco za opravljanje te dejavnosti, kadar je predpisana;
– da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti;
– da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Po tej uredbi opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz prve alinee prvega odstavka tega člena, kdor vsakih pet let izvede obseg del, kot je določen za posamezno kulturno dejavnost v 4. členu te uredbe.
Po tej uredbi opravlja posameznik dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena kot glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti za več kot polovičen delovni čas.
Poleg kulturne dejavnosti, za katero je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, lahko posameznik opravlja tudi vse dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem te dejavnosti.
Kadar posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v okvir dejavnosti iz prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot samostojni ustvarjalec na področju kulture.
3. člen
Usposobljenost posameznika, da samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost, se ugotavlja na temelju predloženih šolskih spričeval in drugih ustreznih dokazil.
4. člen
Izpolnjevanje pogoja, da pomeni predlagateljevo delo pomemben prispevek k slovenski kulturi, se ugotavlja glede na njegovo izvirnost, kreativen pristop, duhovno dognanost in strokovno neoporečnost, pri čemer mora biti praviloma izpolnjen tudi naslednji pogoj:
Pisatelj, esejist
– 1 objavljeno književno delo ali več književnih del v prozi oziroma esejističnih spisov (skupaj najmanj 10 avtorskih pol).
Pesnik
– pet objav pesmi v revijah ali 1 pesniška zbirka.
Dramatik, avtor radijskih iger
– 1 uprizorjeno ali objavljeno dramsko delo;
– ali 2 uresničene oziroma 3 objavljene radijske igre.
Scenarist
– 1 uresničen ali odkupljen oziroma v nacionalni program za področje kinematografije uvrščen scenarij za celovečerni film;
– ali 2 uresničena scenarija za dolgometražni televizijski film;
– ali 1 uresničen scenarij za televizijsko nadaljevanko oziroma nanizanko;
– ali 4 uresničeni scenariji za kratkometražni kinematografski ali televizijski film;
– ali 6 uresničenih scenarijev za film v videoprodukciji.
Umetnostni kritik, kustos
– objavljeni kritiški ali strokovni spisi (skupaj najmanj 8 avtorskih pol).
Prevajalec na področju leposlovnih zvrsti ali literature z estetskega, humanističnega in družboslovnega področja
– 1 objavljen knjižni prevod ali več objavljenih prevodov krajših del v prozi (skupaj najmanj 20 avtorskih pol) ali verzih (skupaj najmanj 1000 verzov);
– ali 1 objavljen knjižni prevod znanstvenih ali strokovnih del ali več objavljenih prevodov krajših del (skupaj najmanj 20 avtorskih pol);
– ali 2 uprizorjena ali objavljena prevoda gledaliških iger;
– ali 4 uprizorjeni ali objavljeni prevodi lutkovnih, radijskih ali televizijskih iger;
– ali 20 objavljenih prevodov in priredb besedil za podnaslavljanje celovečernih filmov.
Igralec
– 3 večje gledališke vloge;
– ali 4 večje vloge v televizijskih dramah;
– ali 8 večjih vlog v radijskih igrah;
– ali 4 manjših vidnejših gledaliških vlog;
– ali 8 manjših vidnejših vlog v televizijskih dramah;
– ali 2 glavni vlogi v celovečernem igranem kinematografskem ali televizijskem filmu;
– ali 3 pomembnejše vloge v celovečernem igranem ali kinematografskem ali televizijskem filmu ali televizijski nadaljevanki oziroma nanizanki;
– ali za avtorske prispevke z igralskim deležem v 5 samostojnih, t.j. nedokumentarnih videoprodukcijah.
Gledališki režiser
– 3 gledališke režije ali režije televizijskih iger;
– ali 5 režij radijskih iger, ki so daljše kot 30 minut.
Dramaturg
– 4 gledališke dramaturgije;
– ali 6 dramaturgij televizijskih ali 8 radijskih iger.
Filmski režiser
– režija 1 celovečernega igranega kinematografskega filma;
– ali pomočnik režije v 3 celovečernih igranih filmih;
– ali režiji 2 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali režija televizijske nadaljevanke oziroma nanizanke;
– ali režija 4 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali režija 6 filmov v videoprodukciji.
Glavni snemalec
– snemalno delo pri 2 celovečernih igranih filmih ali dolgometražnih televizijskih filmih;
– ali snemalno delo pri 1 televizijski nadaljevanki oziroma nanizanki;
– ali snemalno delo pri 4 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmih;
– ali snemalno delo pri 6 filmih v videoprodukciji.
Montažer
– opravljene montaže 2 celovečernih igranih filmov;
– ali opravljene montaže 3 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali opravljene montaže 5 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali opravljena montaža 2 televizijskih nadaljevank oziroma nanizank.
Oblikovalec zvoka
– oblikovanje zvoka 2 celovečernih kinematografskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 3 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 8 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 2 televizijskih nadaljevank oziroma nanizank.
Kreator maske
– kreacije maske v 3 celovečernih igranih kinematografskih filmih;
– ali kreacije maske v 4 televizijskih dolgometražnih filmih;
– ali kreacije maske v 6 kratkometražnih igranih kinematografskih ali televizijskih filmih in videoprodukcijah;
– ali kreacije maske v 2 televizijskih nadaljevankah oziroma nanizankah.
Skladatelj
– 1 večje simfonično delo v izvedbi poklicnih orkestrov, izvedeno javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopno na nosilcih zvoka;
– ali 1 celovečerno vokalno-instrumentalno ali glasbeno scensko delo v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedeno javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopno na nosilcih zvoka;
– ali 5 komornih ali solističnih glasbenih del v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na nosilcih zvoka;
– ali izvirna glasba za 2 celovečerna igrana ali za 3 dokumentarne ali televizijske filme;
– ali izvirna glasba za 4 gledališke ali druge scenske uprizoritve oziroma večmedijske projekte.
Dirigent
– dirigiranje 2 celovečernih programov v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali dirigiranje 4 glasbenih del v skupni dolžini 120 minut v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka.
Instrumentalist, pevec
– poustvarjanje 4 celovečernih solističnih koncertov oziroma glavnih vlog v vokalno-instrumentalnih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali poustvarjanje v 6 komornih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka.
Režiser zvoka
– režija zvoka 1 velikega glasbenega projekta;
– ali 5 zapisov, objavljenih na nosilcih zvoka.
Koreograf
– 1 ali več javno oziroma na televiziji ali filmu izvedenih koreografij v skupni dolžini najmanj 100 minut;
– ali kontinuirano koreografsko ustvarjanje v gledaliških, filmskih, televizijskih in drugih projektih.
Plesalec
– 3 večje vloge;
– ali 8 vidnejših krajših plesnih vlog.
Slikar, kipar, grafik, fotograf
– 1 samostojna in 1 selekcionirana razstava s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali 2 selekcionirani razstavi s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali 2 vizualni kreaciji lutkovnih predstav;
– ali likovna oprema 3 večjih scenskih ali televizijskih projektov.
Ilustrator
– ilustracije 2 izdanih knjižnih del.
Video ustvarjalec
– 1 samostojna in 1 selekcionirana predstavitev na strokovno vodenih prezentacijah ali videofestivalih.
Konzervator
– najmanj 3 dela, objavljena v strokovnih publikacijah.
Restavrator
– najmanj 3 zahtevna restavratorska dela, katerih rezultati so strokovno preverjeni in je poročilo o njih objavljeno v strokovnem tisku.
Oblikovalec vizualnih komunikacij
– 5 del in 1 selekcionirana razstava;
– ali 5 del in 1 objava v strokovni publikaciji.
Industrijski oblikovalec
– 2 izdelka ali 1 sistem, ki se redno proizvaja in 2 idejna projekta izdelkov, ki jih je možno industrijsko izdelovati.
Oblikovalec interierja in krajine
– 3 do 5 del, odvisno od značilnosti in obsega dela, s predložitvijo idejne zasnove, značilne liste izvedbenega projekta ali detajlov.
Oblikovalec modnih oblačil in dodatkov
– 10 izvedenih del s predložitvijo skic-načrtov, fotografij, diapozitivov, originalov vsaj ene modne kolekcije za redno proizvodnjo in 15 skic-projektov.
Oblikovalec umetniške fotografije
– 30 del ali v obliki črno belih fotografij, najmanjšega formata 24 x 30 ali barvnih diapozitivov ali tiskanih del, kjer je uporabljena fotografija predlagatelja.
Unikatni oblikovalec, mojster za ohranjanje kulturne dediščine
– 3 do 10 del, odvisno od predmeta in zahtevnosti posameznega področja.
Oblikovalec scenografije oziroma kostumografije
– 5 izvedenih scenografij ali kostumografij v predstavah poklicnih gledališč ali televizijskih predstavah;
– ali 2 scenografiji ali kostumografiji v celovečernih filmih;
– ali 7 kostumografij oziroma scenografij kratkih igranih filmov;
– ali scenografije 2 celovečernih ali 7 kratkih animiranih ali lutkovnih filmov.
Arhitekt
– realizacija najmanj 5 lastnih avtorskih projektov pri katerih je razviden samostojen pristop k umetniškem delu, oziroma izraženo samostojno avtorstvo;
– ali sodelovanje na najmanj 2 strokovno izvedenih natečajih z uvrstitvijo med nagrajene in odkupljene elaborate, pri katerih je predlagatelj avtor.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz tega člena se upošteva tudi kombinirano izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev v okviru ene ali več dejavnosti.
Navedena dela morajo biti praviloma opravljena pri izvajalcih, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
5. člen
Ne glede na pogoje, določene v 4. členu te uredbe, lahko posameznik, ki se prvič vpisuje v razvid, zaprosi za vpis za čas 5 let pod naslednjimi posebnimi pogoji:
– da je s šolanjem pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje dejavnosti iz 4. člena te uredbe;
– da od takrat nista minili več kot 2 leti;
– da je iz njegovega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu oziroma izraženo samostojno avtorstvo.
Navedena dela morajo pomeniti pomemben prispevek k slovenski kulturi.
6. člen
Predlagatelj za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture mora vlogi priložiti:
1. potrdilo o stalnem bivališču v Republiki Sloveniji,
2. potrdilo o državljanstvu,
3. dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena te uredbe.
V primeru pridobitve pravice iz 5. člena te uredbe mora predložiti tudi obrazloženo strokovno mnenje pristojne izobraževalne institucije oziroma dveh strokovnjakov s področja predlagateljeve dejavnosti, da je iz predlagateljevega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu.
7. člen
O vpisu v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo.
Pred odločitvijo o pravici predlagatelja mora minister pridobiti mnenje Kulturniške zbornice Slovenije. Zbornica mora izdati mnenje najkasneje v treh tednih od dneva, ko ji je zahteva priporočeno poslana. Če mnenja ne izda v postavljenem roku, se šteje, da je mnenje pozitivno.
8. člen
Samostojni ustvarjalec na področju kulture mora vsakih pet let predložiti ministrstvu dokumentacijo, iz katere je razvidno, da še opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz prve alinee 2. člena te uredbe.
Upravičenca, ki ne predloži zahtevanih dokazil oziroma ne izkazuje, da še izpolnjuje pogoj iz prve alinee 2. člena, se izbriše iz razvida po uradni dolžnosti.
Ne glede na prejšnja dva odstavka se izpolnjevanje pogoja iz prve alinee 2. člena ne preverja več, če gre za samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki je opravljal dejavnosti iz 4. člena te uredbe najmanj 25 let in mu manjka največ 10 let do polne pokojninske dobe.
9. člen
Minister, pristojen za kulturo, ustanovi za pomoč pri ugotavljanju, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz prve, druge in tretje alinee 2. člena te uredbe, strokovno komisijo, sestavljeno izmed priznanih kulturnih delavcev in strokovnjakov na področju kulture. Minister oblikuje sestavo komisije po posvetovanju s Kulturniško zbornico Slovenije.
Komisija iz prejšnjega odstavka ima 9 članov in 9 njihovih namestnikov. Iz vsake kulturne dejavnosti se imenuje najmanj en član in en njegov namestnik. Člani komisije in njihovi namestniki so imenovani za 5 let.
Člani komisije iz prvega odstavka tega člena izvolijo izmed sebe predsednika in njegovega namestnika.
Član komisije iz prvega odstavka tega člena oziroma njegov namestnik, ki načrtuje odsotnost, ki je daljša od treh tednov, mora najkasneje mesec dni pred svojim odhodom o tem obvestiti ministra, pristojnega za kulturo. Minister imenuje drugega člana oziroma njegovega namestnika, če ugotovi, da bi odsotnost bistveno ovirala nemoteno delo.
Način dela komisije se določi s pravilnikom.
II. POSTOPEK VODENJA RAZVIDA
10. člen
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
Podatki, ki so vpisani v razvid, so javni.
11. člen
Razvid vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko in datum vpisa;
– ime in priimek samostojnega ustvarjalca na področju kulture;
– šifro zadeve;
– datum in kraj rojstva;
– naslov in občino stalnega bivališča;
– kulturno oziroma kulturne dejavnosti, ki jih opravlja kot samostojni ustvarjalec na področju kulture;
– podatke o pridobljeni izobrazbi;
– podatke, če je zaposlen oziroma registriran za opravljanje drugih poklicnih dejavnosti;
– spremembe, nastale po dnevu vpisa v razvid;
– podatke zadnjega odstavka 8. člena te uredbe;
– podatke o izbrisu iz razvida;
– podatke o ponovnem vpisu v razvid.
V razvidu se posebej vodijo samostojni ustvarjalci na področju kulture, ki niso državljani Republike Slovenije.
12. člen
Vpis v razvid se opravi, ko je odločba dokončna.
13. člen
Samostojni ustvarjalec na področju kulture mora sporočiti vsako spremembo v zvezi s pogoji za vpis v razvid najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe.
14. člen
Če minister ugotovi, da samostojni ustvarjalec na področju kulture ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid, ga iz razvida izbriše po uradni dolžnosti.
Minister opravi izbris po uradni dolžnosti tudi v primeru upokojitve ali smrti samostojnega ustvarjalca na področju kulture.
15. člen
Ministrstvo pošlje odločbe, ki jih izda po tej uredbi, v osmih dneh pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke, območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Samostojni kulturni delavci, ki nimajo pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna, morajo v roku treh mesecev od izdaje te uredbe predložiti ministrstvu, pristojnem za kulturo, prijavo za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture z dokazili o izpolnjevanju pogojev. Če tega ne storijo ali če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev za vpis v razvid, se iz razvida izbrišejo po uradni dolžnosti.
17. člen
Minister, pristojen za kulturo, izda akt o ustanovitvi komisije iz 9. člena te uredbe najkasneje v roku trideset dni od dneva uveljavitve te uredbe.
Do ustanovitve komisije iz prejšnjega odstavka opravlja njene naloge komisija, ki je delovala na podlagi pravilnika o vodenju razvida samostojnih kulturnih delavcev ter o sestavi in delovanju komisije iz 5. člena zakona o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS, št. 43/82).
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-01/95-3/1-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti