Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1076. Sklep o spremembi sklepa o vsebini in načinu poročanja Agencij za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov, stran 1727.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 102. člena, drugega odstavka 105. člena in drugega odstavka 113. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P O S P R E M E M B I S K L E P A
o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov
1. člen
V četrtem odstavku 3. člena se besede “za prejšnji mesec” nadomestijo z besedami “za zadnji mesec prejšnjega trimesečja”;
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
“Obrazec IS/M-1 se za obveščanje javnosti priredi tako, da se črta 3. stolpec, v 4. stolpcu, ki postane 3. stolpec, pa se navede podatke za bodisi 3., 6., 9. ali 12. mesec; sedanji 5. stolpec postane 4. stolpec.
V prvem stavku petega odstavka, ki postane šesti odstavek, se za številko 3. dodata besedi: “ter 4.”.
V zadnjem odstavku se na koncu stavka črta pika in doda besedilo:
“javnosti pa sporočiti podatke v mesecu aprilu 1995 za mesec marec tega leta.”.
2. člen
Za 3. členom se doda nov, 3a. člen, ki se glasi:
“Pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje, ki upravlja več investicijskih skladov, lahko objavi obrazec IS/M-1 prirejeno, in sicer tako, da vsebuje podatke za več investicijskih skladov in se mu za vsak nadaljnji sklad doda nove stolpce. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru potrebno napisati ime investicijskega sklada za katerega veljajo podatki, podatki v dodanih stolpcih pa se izpolnjujejo na enak način, kot podatki v stolpcih obrazca IS/M-1.”.
3. člen
V obrazcu IS/M-1 (priloga 2) se izven tabele navede tudi vrednost obveznosti investicijskega sklada v SIT na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
4. člen
Za četrtim odstavkom navodil za izpolnjevanje obrazcev IS/M-2a in IS/M-2b (priloga 2) se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
“Pooblaščene družbe za upravljanje, ki sporočajo Agenciji podatke trimesečno, v 4., 5., 6. in 7. stolpcu obrazca IS/M-2a in IS/M-2b navedejo podatke za trimesečje.”.
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedama “v mesecu” dodajo besede: “oziroma na zadnji dan zadnjega meseca trimesečja.”.
5. člen
V prvem odstavku navodil za izpolnjevanje obrazca IS/M-3 (priloga 2) se na koncu stavka črta pika in dodajo besede: “oziroma za trimesečje.”.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Pod številko 4. se vpisuje razmerje čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada v primerjavi z vrednostjo naložb (vseh sredstev) investicijskega sklada, izraženo v odstotku, na dve decimalni mesti natančno. To razmerje se izračuna na naslednji način:
čista vrednost sredstev
————————— x 100 = %
vrednost vseh naložb
pri čemer so z naložbami mišljena vsa sredstva investicijskega sklada;”.
6. člen
V drugi vrstici petega stolpca obrazca IS/L-1 (priloga 3) se črta beseda “čiste”;
7. člen
V zadnjem odstavku navodil za izpolnjevanje obrazca IS/L-1 (priloga 3) se črta beseda “čiste”.
8. člen
Obrazec IS/M-3 se v točki I.4. (Investicijski skladi) spremeni tako, da se navede:
“4. Čista vrednost sredstev v primerjavi z vrednostjo vseh naložb (sredstev), izražena v odstotkih:
__________ %.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30 / AG - 95
Ljubljana, dne 12. aprila 1995.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik
strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti