Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1063. Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna, stran 1713.

Na podlagi 52. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna
1. člen
Ta uredba določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati samostojni ustvarjalec na področju kulture, če želi pridobiti pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove (v nadaljevanju: pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje).
2. člen
Samostojni ustvarjalec na področju kulture, ki želi pridobiti pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje (v nadaljevanju: predlagatelj) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da pomeni njegovo ustvarjalno delo po obsegu in kakovosti pomemben prispevek k slovenski kulturi;
– da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo.
Pogoj iz tretje alinee se ugotavlja vsakih pet let, pogoj iz četrte alinee pa vsako leto.
3. člen
Po tej uredbi predlagateljev dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo, če so njegovi prejemki v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahtevka oziroma v preteklem koledarskem letu, povečani za plačane akontacije davkov ter zmanjšani za potrebne stroške v višini, kot se upošteva pri določitvi osnove za davek iz premoženjskih pravic, manjši od vsote dvanajstih plač, ki jih je ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotovilo v istem obdobju zaposlenim v kulturnih ustanovah, v obsegu izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti, pomnožene s koeficientom 5,6 in zmanjšane za plačane prispevke.
Dohodek iz prejšnjega odstavka se zmanjša tudi za vrednost denarnih nagrad, ki jih je v istem obdobju predlagatelj prejel za svoje delo in za sredstva, ki jih je plačal v istem obdobju za socialno zavarovanje do višje pokojninske osnove.
4. člen
Izpolnjevanje pogoja, da pomeni predlagateljevo delo po obsegu in kakovosti pomemben prispevek k slovenski kulturi, se ugotavlja glede na njegovo izvirnost, kreativen pristop, duhovno dognanost in strokovno neoporečnost, pri čemer mora biti praviloma izpolnjen tudi naslednji pogoj:
Pisatelj, esejist
– 2 objavljeni književni deli ali več književnih del v prozi oziroma esejističnih spisov (skupaj najmanj 20 avtorskih pol).
Pesnik
– 2 pesniški zbirki.
Dramatik, avtor radijskih iger
– 2 uprizorjeni ali objavljeni dramski deli;
– ali 4 uresničene oziroma 6 objavljenih radijskih iger.
Scenarist
– 2 uresničena ali odkupljena oziroma v nacionalni program za področje kinematografije uvrščena scenarija za celovečerni igrani film;
– ali 4 uresničeni scenariji za dolgometražni televizijski film;
– ali 2 uresničena scenarija za televizijsko nadaljevanko oziroma nanizanko;
– ali 8 uresničenih scenarijev za kratkometražni kinematografski ali televizijski film;
– ali 12 uresničenih filmov v videoprodukciji.
Umetnostni kritik, kustos
– objavljeni kritiški ali strokovni spisi (skupaj najmanj 16 avtorskih pol).
Prevajalec na področju leposlovnih zvrsti ali znanstvene ali strokovne literature z estetskega, humanističnega in družboslovnega področja
– 2 objavljena knjižna prevoda ali več objavljenih prevodov krajših del v prozi (skupaj najmanj 40 avtorskih pol) ali verzih (skupaj najmanj 2000 verzov);
– ali 2 objavljena knjižna prevoda znanstvenih ali strokovnih del ali več objavljenih prevodov krajših del (skupaj najmanj 40 avtorskih pol);
– ali 4 uprizorjeni prevodi gledaliških iger;
– ali 8 uprizorjenih ali objavljenih prevodov lutkovnih, radijskih ali televizijskih iger;
– ali 40 objavljenih prevodov in priredb besedil za podnaslavljanje celovečernih filmov.
Igralec
– 6 večjih gledaliških vlog;
– ali 8 večjih vlog v televizijskih dramah;
– ali 16 večjih vlog v radijskih igrah;
– ali 8 manjših vidnejših gledaliških vlog;
– ali 16 manjših vidnejših vlog v televizijskih dramah;
– ali 4 glavne vloge v celovečernih kinematografskih ali dolgometražnih igranih televizijskih filmih;
– ali 6 pomembnejših vlog v celovečernih igranih kinematografskih, televizijskih filmih ali televizijskih nadaljevankah oziroma nanizankah;
– ali avtorski prispevki z igralskim deležem v 10 samostojnih, t.j. nedokumentarnih videoprodukcijah.
Gledališki režiser
– 6 gledaliških režij ali režij televizijskih iger;
– ali 10 režij radijskih iger, ki so daljše kot 30 minut.
Dramaturg
– 8 gledaliških dramaturgij;
– ali 12 dramaturgij televizijskih ali 16 dramaturgij radijskih iger.
Filmski režiser
– režiji 2 celovečernih igranih kinematografskih filmov;
– ali režije 4 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali režija 2 televizijskih nadaljevank ali nanizank;
– ali režije 8 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali režije 12 filmov v videoprodukciji.
Glavni snemalec
– snemalno delo pri 4 celovečernih igranih kinematografskih filmih ali dolgometražnih televizijskih filmih;
– ali snemalno delo pri 8 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmih;
– ali snemalno delo pri 2 televizijskih nadaljevankah oziroma nanizankah;
– ali snemalno delo pri 12 filmih v videoprodukciji.
Montažer
– opravljene montaže 4 celovečernih kinematografskih filmov;
– opravljene montaže 6 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali opravljene montaže 10 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali opravljene montaže 4 televizijskih nadaljevank oziroma nanizank.
Zvokovni mojster
– oblikovanje zvoka 4 celovečernih igranih kinematografskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 6 dolgometražnih televizijskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 16 kratkometražnih kinematografskih ali televizijskih filmov;
– ali oblikovanje zvoka 4 televizijskih nadaljevank oziroma nanizank.
Kreator maske
– kreacije maske v 6 celovečernih igranih filmih;
– ali kreacije maske v 8 dolgometražnih igranih televizijskih filmih;
– ali kreacije maske v 4 televizijskih nadaljevankah oziroma nanizankah;
– ali kreacije maske v 12 kratkometražnih igranih kinematografskih ali televizijskih filmih.
Skladatelj
– 2 večji simfonični deli v izvedbi poklicnih orkestrov, izvedeni javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopni na nosilcih zvoka;
– ali 2 celovečerni vokalno-instrumentalni ali glasbeno scenski deli v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedeni javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopni na nosilcih zvoka;
– ali 10 komornih ali solističnih glasbenih del v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na nosilcih zvoka;
– ali izvirno glasbo za 4 celovečerne igrane ali za 6 dokumentarnih ali televizijskih filmov;
– ali izvirna glasba za 8 gledaliških ali drugih scenskih uprizoritev oziroma večmedijskih projektov.
Dirigent
– dirigiranje 4 celovečernih programov v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali dirigiranje 8 glasbenih del v skupni dolžini 240 minut v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka.
Instrumentalist, pevec
– poustvarjanje 8 celovečernih solističnih koncertov oziroma glavnih vlog v vokalno-instrumentalnih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali poustvarjanje v 12 komornih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka.
Režiser zvoka
– opravljeni režiji zvoka 2 velikih glasbenih projektov;
– ali 10 zapisov, objavljenih na nosilcih zvoka.
Koreograf
– dve ali več izvedenih koreografij v skupni dolžini najmanj 200 minut;
– dve ali več izvedenih koreografij na televiziji ali filmu v skupni dolžini najmanj 200 minut;
– ali kontinuirano koreografsko ustvarjanje v gledaliških, filmskih, televizijskih in drugih projektih.
Plesalec
– 6 večjih vlog;
– ali 16 vidnejših krajših plesnih vlog.
Slikar, kipar, grafik, fotograf
– 2 samostojni in 2 selekcionirani razstavi s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali 4 selekcionirane razstave s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali 4 vizualne kreacije lutkovnih predstav;
– ali likovno opremo 6 večjih scenskih ali televizijskih projektov.
Ilustrator
– ilustracije 4 izdanih knjižnih del.
Video ustvarjalec
– 2 samostojni in 2 selekcionirani predstavitvi na strokovno vodenih prezentacijah ali videofestivalih.
Konzervator
– najmanj 6 del, objavljenih v strokovnih publikacijah.
Restavrator
– najmanj 6 zahtevnih restavratorskih del, katerih rezultati so strokovno preverjeni in je o njih objavljeno poročilo v strokovnem tisku.
Oblikovalec vizualnih komunikacij
– 5 del in 2 selekcionirani razstavi;
– ali 5 del in 2 objavi v strokovni publikaciji;
– ali 5 del in 1 samostojna razstava s strokovno predstavitvijo del.
Industrijski oblikovalec
– 2 izdelka ali 1 sistem, ki se redno proizvaja in 2 idejna projekta izdelkov, ki jih je možno industrijsko izdelovati in sodelovanje na 1 selekcionirani razstavi.
Oblikovalec interierja in krajine
– 3 do 5 del, odvisno od značilnosti in obsega dela s predložitvijo idejne zasnove, značilne liste izvedbenega projekta ali detajlov in sodelovanje na eni selekcionirani razstavi.
Oblikovalec modnih oblačil in dodatkov
– 10 izvedenih del s predložitvijo skic-načrtov, fotografij, diapozitivov, originalov vsaj ene modne kolekcije za redno proizvodnjo in 15 skic-projektov in samostojna razstava s strokovno predstavitvijo.
Oblikovalec umetniške fotografije
– 30 del ali v obliki črno belih fotografij, najmanjšega formata 24 x 30 ali barvnih diapozitivov ali tiskanih del, kjer je uporabljena fotografija predlagatelja in samostojna razstava s strokovno predstavitvijo.
Unikatni oblikovalec, mojster za ohranjanje kulturne dediščine
– 3 do 10 del, odvisno od predmeta in zahtevnosti posameznega področja in strokovna razstava s samostojno predstavitvijo.
Oblikovalec kostumografije oziroma scenografije
– 10 samostojnih gledaliških ali televizijskih kostumografij oziroma samostojnih gledaliških ali televizijskih scenografij;
– ali 4 kostumografij oziroma samostojnih scenografij za celovečerne igrane filme;
– ali 14 samostojnih kostumografij oziroma samostojnih scenografij kratkih igranih filmov;
– ali scenografije 4 celovečernih ali 14 kratkih animiranih ali lutkovnih filmov.
Arhitekt
– 4 razstave ali objave dela, od katerih mora biti vsaj ena samostojna s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali izvedeno delo, ovrednoteno v strokovnih publikacijah;
– ali uspešno sodelovanje na strokovno izvedenih javnih natečajih z uvrstitvijo vsaj 4 projektov med nagrajene ali odkupljene, pri katerih je avtor predlagatelj.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz tega člena se upošteva tudi kombinirano izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev v okviru ene ali več dejavnosti.
Navedena dela morajo biti praviloma opravljena pri za to specializiranih izvajalcih, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
5. člen
Ne glede na pogoje, določene v 4. členu te uredbe, lahko samostojni ustvarjalec na področju kulture, ki prvič uveljavlja pravico iz 6. člena te uredbe, zaprosi, da se mu ta pravica prizna pod pogoji iz tega člena za čas 5 let. V tem primeru se šteje, da izpolnjuje pogoje iz tretje alinee 2. člena te uredbe, če:
– si je s šolanjem pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje dejavnosti iz 4. člena te uredbe;
– da od takrat nista minili več kot 2 leti;
– da je iz njegovega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu oziroma izraženo samostojno avtorstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pisatelji, pesniki, dramatiki in avtorji radijskih iger, ki prvič uveljavljajo pravico iz 6. člena te uredbe zaprosijo, da se jim ta pravica prizna pod naslednjimi posebnimi pogoji:
– pisatelj ali esejist, če je objavil književno delo ali več književnih del v prozi z obsegom najmanj 10 avtorskih pol;
– pesnik, če je objavil pesniško zbirko;
– dramatik ali avtor radijskih iger, če ima uprizorjeno ali objavljeno dramsko delo ali dve radijski igri.
Navedena dela morajo pomeniti pomemben prispevek k slovenski kulturi.
6. člen
Predlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 4. člena oziroma iz 2. in 5. člena te uredbe, je upravičen do plačila prispevkov:
– za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od najnižje pokojninske osnove;
– za vse pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V primeru, da predlagatelj ne presega zneska iz 3. člena te uredbe za več kot 10 %, se ta pravica zniža za polovico.
7. člen
Predlagatelju, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 4. člena, se prizna pravica iz prejšnjega člena za dobo 5 let.
Minister, pristojen za kulturo, ponovno odloči o pravici iz prvega odstavka tega člena na podlagi vloge samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki jo ta vloži najkasneje 4 mesece pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka. Iz nje mora biti razvidno, da je predlagatelj v zadnjih petih letih ponovno izpolnil pogoje iz 4. člena te uredbe.
Samostojnemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je opravljal dejavnosti iz 4. člena te uredbe najmanj 25 let in mu manjka največ 10 let do polne pokojninske dobe ter izpolnjuje pogoje iz te uredbe, se prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje do izpolnitve polne pokojninske dobe.
8. člen
Predlagatelj mora vlogi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje priložiti:
1. potrdilo o državljanstvu,
2. dokazila o doseženi strokovni izobrazbi,
3. dokumentacijo o izpolnjevanju pogoja iz tretje alinee 2. člena te uredbe,
4. izpisek iz žiro računa za zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo zahtevka in podatek o ostalih prejemkih oziroma osebno izjavo, da je priliv na žiro račun edini prejemek.
V primeru pridobitve pravice iz 5. člena te uredbe mora predlagatelj priložiti tudi obrazloženo strokovno mnenje pristojne izobraževalne institucije oziroma dveh strokovnjakov s področja predlagateljeve dejavnosti, da je iz predlagateljevega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu oziroma izraženo samostojno avtorstvo.
9. člen
O pravici do plačila prispevkov za socialno zavarovanje odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo.
Pred odločitvijo o pravici predlagatelja mora minister pridobiti mnenje Kulturniške zbornice Slovenije. Zbornica mora izdati mnenje v treh tednih od dneva, ko ji je zahteva priporočeno poslana. Če mnenja v postavljenem roku ne izda, se šteje, da je pozitivno.
10. člen
Samostojni ustvarjalec na področju kulture, ki ima pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, lahko iz utemeljenih razlogov (kot npr. študij, služenje vojaškega roka, začasen odhod v tujino ipd.) zaprosi ministrstvo, pristojno za kulturo, za mirovanje te pravice, vendar ne dalj kot za eno leto. Vloga za mirovanje pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice.
Pravica do deleža za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje se na predlog predlagatelja podaljša za čas trajanja porodniškega dopusta. V tem primeru predlagatelj predloži potrdilo zdravnika.
11. člen
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora vsako leto do konca januarja predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, izpisek iz žiro računa za preteklo koledarsko leto in podatek o ostalih prejemkih oziroma osebno izjavo, da je priliv na žiro račun edini prejemek.
Upravičencu, ki ne predloži zahtevanih dokazil v skladu s prejšnjim odstavkom oziroma, če iz njih izhaja, da ne izpolnjuje več pogoja iz 3. člena te uredbe, pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje preneha. Prenehanje ugotovi minister, pristojen za kulturo, z odločbo.
Upravičenec lahko v okviru petletnega obdobja obnovi pravico, odvzeto na podlagi tretjega odstavka tega člena, če vloži prošnjo za ponovno pridobitev pravice, iz katere je razvidno, da v preteklem koledarskem letu ni presegel vsote, določene v 3. členu te uredbe.
12. člen
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora sporočiti vsako spremembo podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev v roku 15 dni od njenega nastanka.
Če minister ugotovi, da samostojni ustvarjalec na področju kulture ne izpolnjuje več pogojev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, mu to pravico odvzame po uradni dolžnosti.
13. člen
Ministrstvo pošlje odločbe, ki jih izda po tej uredbi v osmih dneh pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke, območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
14. člen
Minister, pristojen za kulturo, ustanovi strokovno komisijo za pomoč pri ugotavljanju, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 4. oziroma 5. člena te uredbe. Komisijo sestavi izmed priznanih kulturnih delavcev in strokovnjakov s področja kulture. Minister oblikuje sestavo komisije po posvetovanju s Kulturniško zbornico Slovenije.
Komisija iz prejšnjega odstavka ima 9 članov in 9 njihovih namestnikov. Iz vsake dejavnosti se imenuje najmanj en član in en njegov namestnik. Člani komisije in njihovi namestniki so imenovani za 5 let.
Člani komisije iz prvega odstavka tega člena izvolijo izmed sebe predsednika in njegovega namestnika.
Član komisije iz prvega odstavka tega člena oziroma njegov namestnik, ki načrtuje odsotnost, ki je daljša od treh tednov, mora najkasneje mesec dni pred svojim odhodom o tem obvestiti ministra, pristojnega za kulturo. Minister imenuje drugega člana oziroma njegovega namestnika, če ugotovi, da bi odsotnost ogrozila nemoteno delo.
Način dela komisije se določi s poslovnikom.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Minister, pristojen za kulturo, izda akt o ustanovitvi komisije iz 14. člena te uredbe najkasneje v roku trideset dni od dneva uveljavitve te uredbe.
Do ustanovitve komisije iz prejšnjega odstavka opravlja njene naloge komisija, ki je delovala na podlagi uredbe o pogojih za pridobitev deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 46/93).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-04/95-11/1-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti