Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1089. Statutarni sklep o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 1735.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), je Občinski svet občine Radovljica na predlog župana na 4. seji dne 13. 4. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje nalog občine in delovanja njenih organov ima občina svojo občinsko upravo (v nadaljnjem besedilu: uprava).
2. člen
Uprava opravlja strokovne, organizacijsko tehnične, upravne in administrativne naloge za področja iz pristojnosti občine.
Za posamezna področja lahko občina, skupaj z drugimi občinami, organizira skupno izvajanje določenih nalog.
Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določijo sveti občin na predlog županov s statutarnim sklepom ali z odlokom.
3. člen
Uprava opravlja naloge, določene s tem statutarnim sklepom, odredbami, pravilniki, navodili ter z drugimi akti na podlagi tega statutarnega sklepa, ki jih izdajata občinski svet in župan v okviru svojih pristojnosti, ter naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi države.
Uprava mora ravnati po usmeritvah občinskega sveta in župana ter izvajati politiko na posameznih področjih, ki sta jo določila občinski svet in župan.
4. člen
Uprava odloča v upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem sklepu.
5. člen
Uprava opravlja naloge za svet in druge organe občine, oblikuje predloge predpisov občine in drugih aktov, ki jih sprejemajo občinski svet in župan.
6. člen
Uprava v okviru svoje pristojnosti izvaja poleg predpisov tudi odločitve občinskega sveta in župana, sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pristojnosti, spremlja razvoj in izvajanje njihovih nalog ter predlaga ukrepe za uresničevanje sprejetih odločitev organov občine.
7. člen
Uprava lahko izvaja strokovne, upravne in druge naloge iz državne pristojnosti, v skladu s pooblastili, ki jih dobi ob prevzemu teh nalog.
8. člen
Delo uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren tajnik občinske uprave ali drug pooblaščeni uradnik.
Uprava lahko odreče podatke, ki so z zakonom določeni kot skrivnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE UPRAVE
Organizacija uprave
9. člen
Uprava je organizirano enovito.
V okviru enovito organizirane uprave se za opravljanje posameznih dejavnosti organizirajo upravne službe za naslednja področja:
– upravno in pravne zadeve, ki obsegajo: normativne in pravne zadeve, upravne naloge iz pristojnosti občine in države, komunalno redarstvo in administrativno tehnične zadeve,
– finančne zadeve,
– razvojno gospodarske zadeve in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– področje vzgoje, varstva in interesnih dejavnosti, ki obsega: šolstvo, šport, otroško varstvo, zdravstvo, socialno skrbstvo, kulturo ter društvene dejavnosti,
– urejanje prostora in varstvo okolja, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.
Delovno področje občinske uprave.
10. člen
Uprava izvaja naslednje dejavnosti:
a) Upravne in pravne zadeve
1. Normativne in pravne zadeve:
– pripravlja strokovne podlage za izdelavo statuta, poslovnika, odlokov in drugih občinskih aktov,
– izvaja del nalog s področja javnih gospodarskih služb in zavodov,
– izvaja del nalog nadzora iz občinske pristojnosti,
– sodeluje pri pripravi gradiva za občinski svet,
– izvaja naloge izvensodne poravnave sporov,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje sprejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe,
– zastopa interese občine pri sporih na ustavnem sodišču in drugih državnih organih,
– vodi zahtevna pravna in upravna opravila, predvsem na področju pridobivanja in oddaje nepremičnin, izvajanja javnih funkcij ter pri investicijskih vlaganjih občine,
– nudi strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil.
2. Upravne naloge iz pristojnosti občine in države:
– izvaja vse upravne naloge iz pristojnosti občine in iz prenesene pristojnosti,
– vodi upravne postopke.
3. Komunalno redarstvo:
– opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, na podlagi posebnega pooblastila,
– izvaja nadzor za izvajanje občinskih predpisov s področja varstva okolja,
– izvaja nadzor na področju javnega reda in miru,
– izvaja nadzor nad javnimi prireditvami,
– izvaja nadzor v prometu iz občinske pristojnosti,
– v zvezi s svojo nadzorstveno funkcijo izdaja sklepe in druge posamične akte.
4. Administrativno tehnične zadeve:
– vodi vse vrste evidenc,
– vodi sprejem in oddaja pošte,
– arhivira,
– vodi kadrovske zadeve,
– opravlja organizacijske, spremljajoče in pomožne naloge za delovanje občinske uprave in organov občine,
– vodi evidenco in hranjenje najdenih predmetov.
b) Finančne zadeve
– pripravlja proračun in zaključni račun proračuna,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izvaja vsa blagajniška, knjigovodska in računovodska opravila,
– izvaja računovodska in finančna opravila za sklade, krajevne skupnosti in izvajalske organizacije, kadar tako odloči občinski svet,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja premoženjsko bilanco,
– izvaja plačilni promet,
– izvaja finančni nadzor nad izvajalci, ki se financirajo iz proračuna,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine in daje mnenja k najemanju in dajanju kreditov.
c) Razvojno gospodarske zadeve in gospodarjenje z občinskim premoženjem
– spremlja gospodarska gibanja v občini in pripravlja poročila o tem,
– pripravlja programske usmeritve in programe razvoja na posameznih dejavnostih s področja gospodarstva, povezanih z delovanjem gospodarskih javnih služb in zavodov,
– izvaja naloge iz pristojnosti več izvajalcev, povezanih s turistično gospodarsko dejavnostjo in koordinira njihovo delo,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda,
– izvaja funkcijo usklajevalca in izvajalca skupnih nalog za pospeševanje posameznih področij,
– izvaja programe javnih del,
– pripravlja programe in natečajne vloge, kjer občina in država sodelujeta pri pripravi projekta,
– opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi zgradbami in drugimi nepremičninami,
– zagotavlja vzdrževanje opreme in sredstev za delo občine in njenih organov,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih.
d) Področje vzgoje, varstva in interesnih dejavnosti
– izvaja naloge na področju vzdrževanja, obnavljanja, nakupa osnovnih sredstev in opreme za te dejavnosti,
– pripravlja programe in letne načrte nalog iz občinske pristojnosti,
– zbira in zagotavlja podatke in druge dokumente za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
– izvaja republiške finančne transferje ter vodi in spremlja porabo sredstev pri izvajalcih,
– koordinira delo med občinsko upravo in izvajalci,
– opravlja strokovne naloge na tem področju, ki jih po predpisih izvaja občina,
– sodeluje v postopkih priprave in usklajevanj programov izvajalskih organizacij,
– pripravlja predpise iz občinske pristojnosti,
– sodeluje in pospešuje društveno dejavnost in jim nudi strokovno pomoč.
e) Urejanje prostora in varstvo okolja, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi
– pripravlja usmeritve za posege v prostor,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– pripravlja lokacijsko dokumentacijo za gradnje in dokumentacije za določitev funkcionalnih zemljišč,
– vodi evidenco o posegih v prostor,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije,
– pripravlja programe na področju komunalnih dejavnosti, cest in gozdnih cest, prometa in zvez, varstva okolja,
– izvaja koordinacijo z izvajalci na področju gospodarske infrastrukture,
– vodi strokovni nadzor in spremlja izvajanje nalog programa gospodarske infrastrukture,
– izvaja strokovne naloge za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– pripravlja koncesijske akte,
– sodeluje pri pripravi in sprejemu programov krajevnih skupnosti in jim pomaga pri njihovem izvrševanju.
Poleg nalog, navedenih v prejšnjih alineah, opravlja uprava tudi druge naloge, določene s predpisi in sklepi organov občine.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE
11. člen
Upravo vodi župan oziroma tajnik, ki ga imenuje občinski svet na predlog župana.
12. člen
Naloge uprave izvajajo tajnik občinske uprave, višji upravni, upravni, strokovno tehnični in administrativni delavci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za upravne naloge v skladu z zakonom.
13. člen
Delavci uprave morajo opravljati svoje delo v okviru nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine in navodili tajnika občinske uprave.
Naloge morajo opraviti učinkovito in pravočasno in so zato tudi odgovorni županu oziroma tajniku občinske uprave.
14. člen
Delavci uprave s posebnimi pooblastili morajo izvajati naloge v okviru pooblastila. Pooblastilo mora biti dano pisno in se hrani v osebni evidenci delavca.
IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana, v višini pokrivanja stroškov za opravljene naloge oziroma za naloge, za katere so pooblaščeni.
Sredstva se zagotovijo v proračunu občine.
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu, zaračunava. Ti prihodki občinske uprave so sestavni del proračuna.
Naloge, ki jih država prenese na upravo, financira država iz državnega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Župan občine v roku enega meseca, po uveljavitvi tega sklepa, izvede organizacijo uprave in načrt delovnih mest v skladu s tem sklepom.
Po sprejemu statuta občine Radovljica ta statutarni sklep neha veljati, ko začne veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-2/95
Radovljica, dne 13. aprila 1995.
Zvone Prezelj l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti