Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1070. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja, stran 1723.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), 263. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in Uradni list RS, št. 29/90, 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja
1. člen
Ta pravilnik predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati šola ali šolski center za usposabljanje zrakoplovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: šola letenja), in sicer: športnih pilotov letal in helikopterjev, pilotov balonov, pilotov ultralahkih letalnih naprav, pilotov jadralnih letal, pilotov zmajev in padalcev za pridobitev dovoljenj oziroma pooblastil, ki se vpišejo v ta dovoljenja.
2. člen
Šola letenja mora imeti ustrezen strokovni kader za usposabljanje učencev in pripravnikov ter imeti lastninsko pravico ali pravico uporabe na sredstvih, opremi, učilih in učnih pripomočkih za izvajanje usposabljanja, v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
(1) Šola letenja mora voditi predpisano knjigo učencev in pripravnikov.
(2) V knjigo iz prejšnjega odstavka se v posamezne rubrike za posameznega učenca oziroma pripravnika vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. datum vpisa;
3. številka dosjeja;
4. priimek, očetovo ime in ime;
5. dan, mesec, leto in kraj rojstva;
6. stalno prebivališče, poklic in navedba osebe, katero je treba obvestiti v primeru nesreče;
7. datum zadnjega zdravniškega pregleda oziroma številka in datum veljavnosti dovoljenja;
8. podatki iz knjižice letenja (skokov) na dan vpisa v knjigo učencev oziroma pripravnikov, in sicer o številu letov in številu ur letenja, navedene posebej za letenje (skoke) z učiteljem/instruktorjem in posebej za samostojno letenje (skoke);
9. za katero dovoljenje oziroma določeno strokovno delo se usposablja;
10. ime in priimek učitelja/instruktorja in njegov podpis;
11. datum začetka in zaključka usposabljanja;
12. število letov (skokov) in trajanje v času usposabljanja, in sicer o številu letov in številu ur letenja, navedene posebej za letenje (skoke) z učiteljem/instruktorjem in posebej za samostojno letenje (skoke);
13. datum, kraj in uspeh na izpitu, z navedbo ali gre za redni, popravni ali ponovni izpit;
14. navedba, za katero dovoljenje oziroma za opravljanje katerega strokovnega dela je učenec oziroma pripravnik usposobljen;
15. navedba pooblaščene osebe, ki potrjuje točnost vpisanih podatkov, njen podpis in žig in
16. opombe.
4. člen
Šola letenja mora zagotoviti:
1. vodenje dnevnih načrtov usposabljanja;
2. vodenje dnevnika letenja oziroma padalskih skokov;
3. vodenje nalogov za lete izven letališke cone oziroma območja vzletišča in vodenje planov letov;
4. vodenje osebnih dosjejev učencev in pripravnikov, ki vsebujejo: prijavo, odločbo o sprejemu na usposabljanje, zdravniško spričevalo, potrdila o opravljenih izpitih, karton usposabljanja in drugo dokumentacijo v zvezi z usposabljanjem učenca oziroma pripravnika;
5. vodenje dnevnika pouka in
6. vodenje evidence o nesrečah in nezgodah, ki se zgodijo med usposabljanjem.
5. člen
Šola letenja mora usposabljati zrakoplovno osebje iz 1. člena tega pravilnika po programu usposabljanja, ki je določen v skladu s predpisi za pridobitev posameznega dovoljenja oziroma pooblastila.
6. člen
(1) Sredstva in oprema za izvajanje usposabljanja so predvsem:
1. ustrezni zrakoplovi oziroma padala, v odvisnosti od vrste zrakoplovnega osebja, katero je šola letenja pooblaščena usposabljati;
2. predpisno urejeno matično letališče oziroma matično vzletišče ali drug prostor, v odvisnosti od vrste zrakoplovnega osebja, katero je šola letenja pooblaščena usposabljati;
3. telefonska in radijska sredstva (telefon, telex, radijska postaja in drugo);
4. zagotovljena oskrba z gorivom in mazivom;
5. komunikacijski center za zvezo;
6. omarica za prvo pomoč in zagotovljena prva pomoč za primer nesreče ali nezgode.
(2) Šola letenja mora imeti zadostno število zrakoplovov oziroma padal, ki omogočajo nemoteno usposabljanje. Usposabljanje se v soglasju s šolo letenja lahko izvaja tudi z zrakoplovom oziroma padalom, ki ga zagotovi učenec oziroma pripravnik, ki se želi usposabljati.
(3) Matično letališče, matično vzletišče ali drug prostor iz druge točke prvega odstavka tega člena je tisto, na katerem se izvaja pretežni del praktičnega dela usposabljanja.
7. člen
(1) Učila in učni pripomočki za izvajanje usposabljanja so predvsem:
1. navigacijska karta območja, na katerem šola letenja izvaja usposabljanje, z vrisanimi zračnimi potmi in prepovedanimi conami;
2. načrt - karta letališke cone oziroma območja vzletišča v merilu 1 : 50 000 oziroma 1 : 25 000;
3. Zbornik zrakoplovnih informacij Republike Slovenije (AIP),
4. letalsko operativni priročniki vseh tipov zrakoplovov, oziroma priročniki za uporabo padal, s katerimi šola letenja izvaja usposabljanje.
(2) Poleg učil in učnih pripomočkov iz prejšnjega odstavka mora šola letenja zagotoviti tudi makete, prereze, simulator, avdio video opremo ter druga učila in učne pripomočke, predvidene s programi usposabljanja.
8. člen
Šola letenja mora zagotoviti ustrezno opremljen prostor za teoretični del usposabljanja - učilnico ali več učilnic, ki ustreza zahtevam posameznega programa usposabljanja in osnovnim sanitarno-higienskim zahtevam za izvajanje usposabljanja. Taki prostori morajo omogočati usposabljanje najmanj treh kandidatov.
9. člen
(1) Za praktični del usposabljanja se morajo uporabljati zrakoplovi oziroma padala, v skladu s predpisano homologacijo tipa zrakoplova oziroma atestom tipa zrakoplova oziroma padala in v skladu z namenom, ki je vpisan v spričevalo o plovnosti zrakoplova, dovoljenje za letenje oziroma v skladu z drugimi predpisanimi pogoji. Del usposabljanja se lahko opravi na simulatorju.
(2) Zrakoplovi, s katerimi se izvaja usposabljanje po tem pravilniku, morajo biti vpisani v Register zrakoplovov Republike Slovenije.
(3) Usposabljanje po tem pravilniku se lahko izvaja z zrakoplovi oziroma s padali, ki se vzdržujejo na predpisan način.
(4) Vzdrževanje na predpisan način iz prejšnjega odstavka zajema preglede in preizkuse, popravila, zamenjave in obnove na zrakoplovu, motorju, propelerju, padalu in opremi zrakoplova, preventivno vzdrževanje zrakoplova in spremembe na zrakoplovu, motorju, propelerju, padalu in opremi zrakoplova ter tehnično kontrolo in kontolo kakovosti del, ki se morajo opravljati v skladu z določbami zakona o zračni plovbi, ki urejajo vzdrževanje zrakoplovov in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tehničnimi predpisi proizvajalca za določen tip zrakoplova. Vzdrževanje in tehnična kontrola letala, motorja, propelerja, padala in opreme zrakoplov se mora opravljati po odobrenem tehničnem sistemu za vzdrževanje, ki se določi za vsak tip zrakoplova, motorja, propelerja, padala oziroma vrsto opreme, v skladu z določbami zakona o zračni plovbi. Vse navedeno smiselno velja tudi za zrakoplove posebne kategorije in padala.
(5) Zrakoplovi za usposabljanje, razen jadralnih zmajev, balonov in padal, morajo imeti vgrajene dvojne primarne komande in imeti vgrajeno ustrezno navigacijsko in komunikacijsko opremo.
(6) Zrakoplov, vsa oprema, naprave in instrumenti, vgrajeni v zrakoplov, morajo biti med poukom brezhibni.
10. člen
Šola letenja mora imeti toliko učiteljev oziroma instruktorjev z ustreznim veljavnim dovoljenjem in pooblastilom, kolikor jih je potrebno za zagotovitev nemotenega usposabljanja, glede na število učencev oziroma pripravnikov, ki se usposabljajo in v skladu s programom usposabljanja za pridobitev posameznega dovoljenja ali pooblastila.
11. člen
(1) Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo izda šoli letenja, ki vloži zahtevo za izdajo spričevala o usposobljenosti za pouk zrakoplovnega osebja, ustrezno spričevalo, če šola letenja izpolnjuje pogoje za usposabljanje zrakoplovnega osebja za posamezno vrsto dovoljenja oziroma pooblastila iz 1. člena tega pravilnika.
(2) Direktor Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo imenuje komisijo, ki opravi pregled predložene dokumentacije, sredstev, opreme, učil in učnih pripomočkov šole letenja ter ugotovi, ali šola letenja izpolnjuje pogoje za izdajo spričevala iz prejšnjega odstavka.
(3) V spričevalu iz prvega odstavka tega člena se navedejo pogoji, ki jih izpolnjuje šola letenja, v skladu z določbami tega pravilnika, skupaj z navedbo, ali se spričevalo izda za nedoločen ali za določen čas.
(4) Spričevalo iz prvega odstavka tega člena se praviloma izda za nedoločen čas.
(5) Izdano spričevalo Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo razveljavi, če niso več izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo.
12. člen
(1) Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati naslednje podatke: ime šole letenja, sedež in točen naslov, podatke o zrakoplovnem osebju, ki ga želi šola letenja usposabljati oziroma za katero vrsto dovoljenj in pooblastil šola letenja vlaga zahtevo ter ime in priimek odgovorne osebe, ki je pooblaščena za podpis zahteve.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. overjeni izpisek iz sodnega registra ali kopijo priglasitve za vpis v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, s potrdilom pristojnega upravnega organa o datumu opravljene priglasitve, ali potrdilo o vpisu v drug predpisani register oziroma vpisnik;
2. akt o ustanovitvi in akt o notranji organizaciji z navedbo odgovornih oseb šole letenja, in sicer za: izvajanje teoretičnega in praktičnega dela strokovnega usposabljanja, vzdrževanje sredstev, opreme, učil in učnih pripomočkov in vodenje letenja;
3. seznam strokovnega osebja, ki izvaja teoretični in praktični del strokovnega usposabljanja, z navedbo strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti ter vrsto veljavnih dovoljenj in pooblastil, ki jih ima;
4. popis in skico prostorov za teoretični del strokovnega usposabljanja, s podatki o opremi iz 8. člena tega pravilnika;
5. seznam zrakoplovov oziroma padal, s katerimi bo šola letenja izvajala usposabljanje, ki mora zajemati naslednje podatke: proizvajalca, tip, model, serijsko številko in registrsko ali drugo oznako;
6. seznam drugih sredstev, opreme, učil in učnih pripomočkov, ki jih šola letenja uporablja za teoretični in praktični del strokovnega usposabljanja v skladu z določbami tega pravilnika, skupaj s podatki in dokumentacijo, iz katere izhaja lastninska pravica oziroma pravica njihove uporabe;
7. dokaz, da oseba, ki bo opravljala vzdrževanje zrakoplovov oziroma padal, ki jih bo za strokovno usposabljanje uporabljala šola letenja, izpolnjuje predpisane pogoje, ki jih za opravljanje teh del določa zakon o zračni plovbi oziroma na njegovi podlagi izdan predpis in ji je Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo izdala potrdilo, da izpolnjuje te pogoje.
(3) Pred izdajo spričevala iz prejšnjega člena vse pooblaščene in odgovorne osebe šole letenja pred pooblaščeno osebo Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo na posebnem obrazcu deponirajo svoj lastnoročni podpis.
(4) O vseh spremembah, ki se nanašajo na zahteve, ki jih morajo izpolnjevati šole letenja v skladu z določbami tega pravilnika, mora šola letenja takoj pisno obvestiti Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo in predložiti ustrezno dokumentacijo ali navesti potrebne podatke ter zahtevati ustrezno spremembo izdanega spričevala.
13. člen
Šola letenja mora Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo vsako leto najkasneje do 31. januarja predložiti poročilo o delu šole v preteklem letu. V poročilu navede podatke o vrstah usposabljanj, številu vpisanih učencev in pripravnikov ter številu usposobljenih učencev in pripravnikov, ločeno po vrstah usposabljanj za posamezno dovoljenje in pooblastilo.
14. člen
Direktor Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo izda podrobnejša navodila glede izpolnjevanja pogojev iz 10. člena tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Šole letenja, ki so do uveljavitve tega pravilnika že pridobile spričevalo o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje zrakoplovnega osebja iz 1. člena tega pravilnika, morajo zagotoviti pogoje, določene s tem pravilnikom in si pridobiti spričevalo iz 11. člena do 31. decembra 1995.
(2) Če šola letenja ne izpolni pogojev iz prejšnjega odstavka, mora Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo takoj po izteku navedenega roka vrniti izdano knjigo učencev in pripravnikov, vsi vpisi, vnešeni v knjigo učencev in pripravnikov po navedenem roku, so neveljavni in na njihovi podlagi šola letenja učencu ali pripravniku ne more izdati potrdila o izpolnjenih pogojih za opravljanje izpita za pridobitev dovoljenja oziroma pooblastila.
(3) Spričevala šol letenja, ki ne izpolnijo pogojev iz prvega odstavka, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati 31. decembra 1995.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-5/95
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti