Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1095. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, stran 1748.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave občine Sevnica (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava lahko v skladu s sklenjeno pogodbo, v skladu s koncesijskim aktom, ki ga je sprejel občinski svet, in v soglasju z županom, naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
5. člen
Če občinska uprava ne opravlja svojih obveznosti po tem odloku kakovostno in pravočasno, lahko občinski svet in župan pričneta in vodita postopek za oceno dela občinske uprave in tajnika občine.
6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in tajnik občine.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za finance,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okoje in prostor,
– splošna služba.
Oddelek vodi vodja oddelka, splošno službo vodi tajnik občine.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občine.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
11. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, določi župan.
12. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
13. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
14. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
15. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
16. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
17. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
18. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet. O izločitvi tajnika odloča župan. O izločitvi uradne osebe odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
19. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojnovarstvne ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni;
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje športa in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
– sodelovanje z odborom za zdravstveno varstvo in socialo, z odborom za otroško varstvo in šolstvo, z odborom za kulturo in šport,
– kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– informacijska dejavnost,
– priprava predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
20. člen
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom.
21. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena območja),
– predpisovanje lokalnih davkov,
– sodelovanje z odborom za malo gospodarstvo in z odborom za kmetijstvo,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
22. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– organiziranje komunalno-redarstvene službe in skrb za javni red in mir v občini,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč in upravljanje s skladom stavbnih zemljišč,
– sodelovanje z odborom za varstvo in urejanje okolja, z odborom za komunalno dejavnost in infrastrukturo ter z odborom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
23. člen
Splošna služba:
– organizira občinsko upravo,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo,
– pripravlja splošne akte,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za požarno varnost,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– ustvarja pogoje za delo političnih strank,
– sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za vloge in pritožbe,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave,
– fotokopira in razmnožuje za potrebe občanov,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami podjetji in drugimi organizacijami,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
24. člen
Oddelki in služba občinske uprave so dolžni s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobri gospodarji.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o upravnih organih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 42/89, 37/90, 27/91 in 4/91-I).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0001/95
Sevnica, dne 29. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti