Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1075. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 1727.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P O S P R E M E M B I S K L E P A
o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku točke 12. Postavka obveznosti – Čisti nerealizirani kapitalski dobiček, prvega poglavja B računovodskih rešitev v investicijskih skladih (priloga 1), se za besedama “dolgoročne naložbe” v ustreznem sklonu doda besedilo “in kratkoročne naložbe” v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku točke 3. Postavka sredstev – Deleži v drugih pravnih osebah, drugega poglavja B računovodskih rešitev v pooblaščenih investicijskih družbah (priloga 1) se besedi “nominalni vrednosti” nadomestita z besedami “vrednosti delnic določeni na način iz 59c. člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja.”.
Na koncu drugega odstavka se doda stavek, ki se glasi: “V tem obdobju se ugotovljeni nerealizirani kapitalski dobički in nerealizirane kapitalske izgube izkazujejo v bilanci stanja.”.
3. člen
V razredu 3 – dolgoročni vrednostni papirji kontnega načrta (priloga 2) se za kontom 3930 dodata nova konta:
3940 – delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
3950 – obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
V razredu 6 – odhodki kontnega načrta (priloga 2), se za prvim odstavkom doda nova skupina kontov:
60 – Odhodki za obresti
600 – Odhodki za obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev
601 – Odhodki za obresti od kratkoročnih vrednostnih papirjev
602 – Odhodki za obresti iz obveznosti
603 – negativne tečajne razlike
604 – drugi odhodki financiranja
Dosedanje skupine kontov in konti v razredu 6 se preštevilčijo, in sicer tako, da se zadnja številka skupine kontov in konta poveča za 1.
V razredu 9 – kapital, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti (priloga 2) se črta konto 944 – revalorizacijski popravek revalorizacijskega popravka.
V opisu kontov 220, 221, 242, in 602 se črta beseda “vzajemnega” in nadomesti z besedo “investicijskega”.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 29 / AG - 95
Ljubljana, dne 12. aprila 1995.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik
strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti