Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS), stran 153.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. marca 1995.
Št. 012-01/95-21
Ljubljana, dne 31. marca 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje, podpisan v Seulu 30. maja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama in pospeševali razvoj sodelovanja v znanosti in tehnologiji,
ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj nacionalnih gospodarstev obeh držav,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi zakoni in predpisi podpirali sodelovanje v znanosti in tehnologiji med obema državama na osnovi enakosti in skupne koristi.
2. člen
Sodelovanje po tem sporazumu lahko vključuje naslednje oblike:
1. izmenjavo znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in strokovnjakov
2. izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave
3. skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj
4. izvajanje skupnih raziskav in poskusov po temah obojestranskega interesa, kakor tudi izmenjavo rezultatov, in
5. vse druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se dogovorita pogodbenici.
3. člen
1. Da bi pospešili znanstveno in tehnološko sodelovanje, bosta pogodbenici, če bo to potrebno, spodbujali sklenitev dodatnih dvostranskih dogovorov za izvajanje dejavnosti sodelovanja med vladnimi agencijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami in drugimi ustreznimi ustanovami po tem sporazumu. Taki dogovori se sklenejo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav.
2. Dogovori iz 1. odstavka tega člena bodo vključevali termine, pogoje in postopke, ki naj bi veljali za posebne dejavnosti sodelovanja in druge pomembne zadeve.
4. člen
1. Da bi zagotovili optimalne pogoje za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki ga bodo sestavljali predstavniki, ki jih bosta imenovali obe vladi.
2. Naloge Skupnega odbora bodo:
(A) pregled razvoja dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu
(B) določitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu in
(C) obravnava drugih zadev, ki se tičejo tega sporazuma.
3. Skupni odbor se bo sestal po potrebi, izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Koreji v skupno dogovorjenem terminu.
5. člen
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z zakoni in predpisi obeh držav.
6. člen
1. Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dodatnih dogovorih, ki jih omenja 3. člen tega sporazuma.
2. Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo na razpolago, če ne bo drugače določeno, tretji strani, v skladu z običajnimi postopki sodelujočih ustanov.
7. člen
Pogodbenici bosta krili stroške v zvezi z dejavnostmi sodelovanja po tem sporazumu po načelu enakosti in vzajemnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
8. člen
Ta sporazum ne bo vplival na veljavnost ali izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb ali sporazumov katere od pogodbenic.
9. člen
1. Ta sporazum bo začel veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
2. Ta sporazum velja pet let in se njegova veljavnost podaljšuje zatem za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma.
3. Ta sporazum se lahko spremeni s privolitvijo obeh strani. Kakršnakoli sprememba ali prekinitev tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, nastale v okviru tega sporazuma pred datumom uveljavitve take spremembe ali prekinitve.
Sestavljeno v Seulu dne 30. maja 1994 v dveh izvodih v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi velja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Za Vlado
Republike Koreje
Harr Sung Yoo l. r.
A G R E E M E N T
ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”) desirous of strengthening friendly relationship between the two countries and promoting the development of cooperation in the fields of science and technology;
Recognizing the importance of science and technology in the national economies of both countries;
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall promote, in accordance with their respective laws and regulations, the cooperation in the fields of science and technology between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.
Article 2
The cooperation under this Agreement may include the following forms:
1. the exchange of scientists, researchers, technical personnel and experts;
2. the exchange of documentation and information of scientific and technological nature;
3. joint organization of scientific and technological seminars, symposia, conferences and other meetings;
4. implementation of joint research and experiment on subjects of mutual interest, as well as exchange of its results; and
5. any other forms of scientific and technological cooperation as agreed upon by the Contracting Parties.
Article 3
1. With a view to facilitating scientific and technological cooperation, the Contracting Parties shall encourage, if necessary, the conclusion of supplementing arrangements to carry out cooperative activities between their government agencies, research institutes, universities and other relevant institutions within the framework of this Agreement. Such arrangements shall be concluded in accordance with the laws and regulations in force of the two countries.
2. The arrangements mentioned in paragraph 1 of this Article shall include the terms, conditions and procedures to be followed of particular cooperative activities and other relevant matters.
Article 4
1. In order to ensure optimum conditions for the application of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation which shall consist of representatives designated by the two Governments.
2. The tasks of the Joint Committee shall be:
(A) review of the progress in cooperative activities under this Agreement;
(B) definition of new areas of cooperation under this Agreement; and
(C) discussion of other matters related to this Agreement.
3. The Joint Committee shall meet, if necessary, alternately in the Republic of Slovenia and the Republic of Korea on mutually agreed dates.
Article 5
The cooperation under this Agreement shall be subject to the applicable laws and regulations in force respectively in the two countries.
Article 6
1. The treatment of intellectual property arising from the cooperative activities under this Agreement shall be provided for in the supplementary arrangements mentioned in Article 3 of this Agreement.
2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature derived from the cooperative activities shall be made available, unless otherwise agreed, to the third party in accordance with the customary procedures of the participating agencies.
Article 7
The Contracting Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity and in accordance with the availability of assets.
Article 8
This Agreement shall not affect the validity or execution of any obligation arising from other international treaties or agreements concluded by either Contracting Party.
Article 9
1. This Agreement shall enter into force after the Contracting Parties have exchanged notes on completion of the requirements of their internal procedure for its entry into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and continue in force thereafter for successive periods of five years unless either Contracting Party notifies six months in advance its intention to terminate this Agreement.
3. This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination.
Done at Seoul on May 30, 1994 in duplicate in the Slovene, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
For the Government of
the Republic of Korea
Harr Sung Yoo, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/95-4/1
Ljubljana, dne 23. marca 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti