Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

33. Uredba o ratifikaciji protokola o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp (Alpski konvenciji), stran 155.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU KNEŽEVINE MONAKO H KONVENCIJI O VARSTVU ALP (ALPSKI KONVENCIJI)
1. člen
Ratificira se protokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp (Alpski konvenciji), sestavljen v Chambéryju 20. decembra 1994.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
P R O T O K O L
O PRISTOPU KNEŽEVINE MONAKO H KONVENCIJI O VARSTVU ALP
Republika Avstrija, Republika Francija, Republika Italija, Kneževina Liechtenstein, Zvezna republika Nemčija, Republika Slovenija, Švicarska konfederacija, Evropska skupnost, podpisnice Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) z ene strani,
in Kneževina Monako z druge strani
so se glede na to, da je Kneževina Monako zaprosila, da postane pogodbenica Alpske konvencije,
v želji, da skrbijo za varstvo Alp na celotnem alpskem loku,
sporazumele o teh določbah:
1. člen
Kneževina Monako postane pogodbenica Konvencije o varstvu Alp, kot je spremenjena s tem protokolom o pristopu.
2. člen
V preambuli se doda “Kneževina Monako”.
3. člen
Priloga, ki opisuje in predstavlja območje Alp, za katero se uporablja Alpska konvencija, se spremeni, kot sledi:
a) seznam administrativnih enot alpskega prostora se dopolni, kot sledi:
– Kneževina Monako
b) zemljevid v prilogi Alpske konvencije se nadomesti z zemljevidom, ki je dodan temu protokolu o pristopu.
4. člen
1. Soglasje o zavezanosti k temu protokolu o pristopu se lahko izrazi:
– s podpisom brez ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Država, ki uporabi to možnost, ob podpisu obvesti depozitarja, da njen podpis velja kot soglasje o zavezanosti k temu protokolu o pristopu.
– s podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi so shranjene pri depozitarju.
2. Ta protokol o pristopu začne veljati tri mesece po datumu, ko so bili izpolnjeni naslednji trije pogoji:
– Alpska konvencija je začela veljati,
– pogodbenice Alpske konvencije so soglašale, da jih zavezuje ta protokol o pristopu,
– Kneževina Monako je soglašala, da jo zavezuje ta protokol o pristopu.
3. Soglasje, da jih zavezuje ta protokol o pristopu, bo za podpisnice, ki še niso pogodbenice Alpske konvencije, začelo veljati šele z datumom, ko bo zanje začela veljati Alpska konvencija.
5. člen
Od dneva podpisa tega protokola o pristopu nihče ne more dati soglasja, da ga zavezuje Alpska konvencija, ne da bi prej ali sočasno soglašal, da ga zavezuje ta protokol o pristopu.
6. člen
Ta protokol o pristopu se lahko odpove samo skupaj z Alpsko konvencijo.
7. člen
Depozitar obvesti vse pogodbenice in vse podpisnice o:
– vsakem podpisu, pri čemer navede, ali je to podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve,
– shranitvi vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
– vsakem datumu uveljavitve v skladu s 4. členom,
– vsakem obvestilu o odpovedi in datumu, ko začne veljati.
Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Chambéryju 20. decembra 1994, v slovenskem, francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako verodostojna, v enem samem izvodu, shranjenem v arhivu Republike Avstrije. Depozitar pošlje vsem podpisnicam overjeno kopijo.
Za Republiko Avstrijo: Maria Rauch-Kallat l. r.
Za Republiko Francijo: Michel Barnier l. r.
Za Republiko Italijo: Alberto Matteoli l. r.
Za Kneževino Liechtenstein: Thomas Büschel l. r.
Za Zvezno republiko Nemčijo: Angela Merkel l. r.
Oskar Rudolph l. r.
Za Republiko Slovenijo: Pavle Gantar l. r.
Za Švicarsko konfederacijo: Ruth Dreifuss l. r.
Za Evropsko skupnost: Jørgen Henningsen l. r.
Za Kneževino Monako: Bernard Fautrier l. r.
P R O T O C O L E
D’ADHÉSION DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO À LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ALPES
La République fédérale d’Allemagne, La République d’Autriche, La République française, La République italienne, La Principauté de Liechtenstein, La République de Slovénie, La Confédération suisse, La Communauté européenne, signataires de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine), d’une part,
et la Principauté de Monaco, d’autre part,
Considérant que la Principauté de Monaco a demandé à devenir partie à la convention alpine,
Désireuses de veiller à la protection des Alpes sur la totalité de l’arc alpin,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1
La Principauté de Monaco devient partie contractante à la convention sur la protection des Alpes, telle que modifiée par le présent protocole d’adhésion.
Article 2
Au préambule, est ajouté “La Principauté Monaco”.
Article 3
L’annexe décrivant et représentant la région des Alpes qui constitue le champ d’application de la convention alpine est modifiée comme suit:
a) la liste des unités administratives de l’espace alpin est complétée comme suit:
– Principauté de Monaco.
b) la carte figurant à l’annexe de la convention alpine est remplacée par la carte annexée au présent protocole d’adhésion.
Article 4
(1). Le consentement à être lié par le présent protocole d’adhésion peut être exprimé par:
– signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation. L’Etat qui fait usage de cette possibilité notifie au dépositaire, au moment de la signature, que sa signature vaut consentement à être lié par le présent protocole d’adhésion.
– signature soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
(2). Le présent protocole d’adhésion entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les trois conditions suivantes sont réalisées:
– la convention alpine est entrée en vigueur;
– les parties contractantes à la convention alpine ont exprimé leur consentement à être liées par le présent protocole d’adhésion;
– la Principauté de Monaco a exprimé son consentement à être liée par le présent protocole d’adhésion.
(3). Le consentement à être lié par le présent protocole d’adhésion pour les signataires qui ne sont pas encore parties contractantes à la convention alpine ne prendra effet qu’à la date d’entrée en vigueur à leur égard de la convention alpine.
Article 5
A compter de la signature du présent protocole d’adhésion, nul ne devrait établir son consentement à être lié par la convention alpine sans établir préalablement ou simultanément son consentement à être lié par le présent protocole d’adhésion.
Article 6
La dénonciation du présent protocole d’adhésion ne peut être effectuée que par dénonciation de la convention alpine.
Article 7
Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes et à toutes les parties signataires:
– toute signature, en précisant si elle est soumise ou non à ratification, acceptation ou approbation;
– le dépôt de tout instrument de ratification, acceptation ou approbation;
– toute date d’entrée en vigueur, conformément à l’article 4;
– toute notification de dénonciation et sa date d’effet.
En foi de quoi, les soussignés, dűment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole d’adhésion.
Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien et slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à tous les signataires.
Pour la République fédérale d’Allemagne: Angela Merkel m. p.
Oskar Rudolph m. p.
Pour la République d’Autriche: Maria Rauch-Kallat m. p.
Pour la République française:: Michel Barnier m. p.
Pour la République italienne: Alberto Matteoli m. p.
Pour la Principauté de Liechtenstein: Thomas Büschel m. p.
Pour la République de Slovénie: Pavle Gantar m. p.
Pour la Confédération suisse: Ruth Dreifuss m. p.
Pour la Communauté européenne: Jørgen Henningsen m. p.
Pour la Principauté de Monaco: Bernard Fautrier m. p.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-02/93-8/11-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti