Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1051. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1995, stran 1690.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statutarnega sklepa Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 208/94) je Občinski svet občine Vrhnika na seji 6. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vrhnika za leto 1995
1. člen
Predvideni prihodki proračuna Občine Vrhnika za leto 1995 znašajo: 768,539.000 tolarjev.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 23,240.000 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo kreditov.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
2. člen
V rezerve Občine Vrhnika se izloča 0,5 % skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena na posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet občine Vrhnika in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme v vrednosti nad 200.000 tolarjev oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo 1.000.000 tolarjev oddati praviloma s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Vrhnika je odgovoren župan Občine Vrhnika.
7. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Vrhnika odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vrhnika največ v obsegu, ki ne presega 10 % javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5 % zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Vrhnika.
9. člen
Pristojni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 2/5-401-02/89
Vrhnika, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.
             P R I H O D K I


-------------------------------------------------------------------------------
ZAP.  VRSTA PRIHODKOV                         P L A N
ŠT.                                   1 9 9 5
                                   I.varianta
-------------------------------------------------------------------------------
1    2                                 3
-------------------------------------------------------------------------------
I.   PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO (A+B+C)             498,700

A.   PRIHODKI, KI SE RAZPOR. MED REP. IN OBČINO            442,000

B.   PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI                   34,200

C.   FINANČNA IZRAVNAVA                        22,500

II.  PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D+E+F)                 224,800

D.   DAVKI IN DRUGE DAJATVE                      152,400

E.   PRIHODKI OD PREMOŽENJA                      67,500

F.   PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA                 4,900

III.  PRENOS PRIHOD. IZ PRETEKL.LETA (G+H+I+J)             45,039

G.   PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA - PRORAČUN            462

H.   PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA - ORGAN UPRAV.          19

I.   PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA - DRUGI RAČUNI        44,558

J.   PRENOS PRIHOD.IZ PRETEKLEGA LETA - SPREMEBA PRIS.
-------------------------------------------------------------------------------
    VSI PRIHODKI SKUPAJ (I + II+ III)                768,539

             O D H O D K I


-------------------------------------------------------------------------------
ZAP.  NAMEN                              P L A N
ŠT.                                   1 9 9 5
-------------------------------------------------------------------------------
1   2                                 3
-------------------------------------------------------------------------------
1   DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV                    25,155

2   DEJAVNOST UPRAVE OBČINE                      34,731

3   IZOBRAŽEVANJE                          117,384

4   SOCIALNO VARSTVO                         29,600

5   OTROŠKO VARSTVO                         136,195

6   KULTURA                              54,500

7   ŠPORT                               27,500

8   ZDRAVSTVO                             5,800

9   DRUGO                               4,900

10   INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH                     200

11   KMETIJSTVO                            14,100

12   TURIZEM                              4,000

13   SKLAD ZA RAZVOJ                          15,600

14   CESTNO GOSPODARSTVO                        96,411

15   KOMUNALNO GOSPODARSTVO                      16,260

16   SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ                      89,173

17   STANOVANJSKO GOSPODARSTVO                     24,100

18   POSLOVNI PROSTORI                         24,900

19   UREJANJE PROSTORA                         5,740

20   VARSTVO PRED NESREČAMI                      10,000

21   DRUGE JAVNE POTREBE                        4,720

22   PLAČILA OBRESTI                           830

23   OBLIKOVANJE REZERV                         3,500
-------------------------------------------------------------------------------
    ODHODKI SKUPAJ:                         745,299
-------------------------------------------------------------------------------
    PRESEŽEK                             23,240
-------------------------------------------------------------------------------
    RAČUN FINANCIRANJA                        -23,240
-------------------------------------------------------------------------------
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti