Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1014. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šebrelje, stran 1666.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 23. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 14/94) so krajani Krajevne skupnosti Šebrelje na zboru krajanov dne 26. 2. 1995 sprejeli
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šebrelje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šebrelje se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za:
– razširitev vodovoda Šebrelje (izvedba kaptažne vrtine),
– razširitev in asfaltacija cestnega odseka Šebrelje–Stan,
– priprava dokumentacije za gradnjo mrliške vežice in
– ureditev avtobusnih postajališč.
2. člen
Skupna vrednost investicij, ki so v srednjeročnem planu krajevne skupnosti Šebrelje, znaša 15 mio SIT. Iz krajevnega samoprispevka bo zagotovljeno 5 mio SIT. Finančna sredstva bodo zagotovljena iz proračuna Ministrstva za okolje in prostor, iz sredstev za demografsko ogrožena območja in iz občinskega proračuna. Del sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. maja 1995 od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija Krajevne skupnosti Šebrelje.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1995 do 30. 4. 1999.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za Krajevno skupnost Šebrelje.
Pravico glasovanja imajo tudi krajani omenjenega območja, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo plačo.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani po naslednjem:
– krajani, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestilo plače, v višini 2 % od plače in nadomestil, zmanjšanih za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,
– krajani, ki prejemajo osebno ali družinsko pokojnino v višini 2 % zmanjšano za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,
– krajani, ki so zavezanci za davek od opravljanja dejavnosti, od neto zavarovalne osnove po stopnji 2 %,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti v višini 4 % od letnega KD, negozdnih in gozdnih površin.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od plače delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določene z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od pokojnine oziroma od plače delavcev, ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo plače in zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
8. člen
Plačane zneske krajevnega samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino, skladno s 7. členom zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS, bo upravljal gradbeni odbor, ki bo odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka. O zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka poroča krajanom najmanj enkrat letno.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka pri izplačevalcu dohodka izvajajo finančne službe v podjetjih, SPIZ ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Idrija.
11. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti Šebrelje izvede referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
Glasovanje o referendumu na posameznem glasovalnem mestu vodi glasovalni odbor, ki ga imenuje volilna komisija KS Šebrelje.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEBRELJE
GLASOVNICA
Na referendumu za krajevni samoprispevek v denarju za:
– razširitev vodovoda Šebrelje (izvedba kaptažne vrtine),
– razširitev in asfaltacija cestnega odseka Šebrelje–Stan,
– priprava dokumentacije za gradnjo mrliške vežice in
– ureditev avtobusnih postajališč,
dne 14. maja 1995,
glasujem:
“ZA”                                  “PROTI”
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Šebrelje.
14. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način, veljati pa začne z dnem objave.
Šebrelje, dne 3. aprila 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti Šebrelje
Miroslav Rejc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti