Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1038. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode, stran 1681.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 7. člena statutarnega sklepa Občine Medvode (Uradni list RS, št. 7/95) je Občinski svet občine Medvode na 3. seji dne 21. februarja 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinsko upravo sestavljata občinski urad in urad župana.
Naloge občinske uprave so strokovne naloge za podporo odločanju občinskemu svetu, županu in občinskim odborom. Naloge občinske uprave so tudi vse strokovno pospeševalne naloge iz delovnega področja občine.
Župan in občinski svet lahko v skladu s statutom pooblastita občinsko upravo za opravljanje upravnih nalog.
2. člen
Delo urada župana vodi neposredno župan.
Delo občinskega urada vodi vodja občinskega urada, ki je za svoje delo odgovoren županu.
Vodja občinskega urada neposredno vodi tudi oddelek za splošne in pravne zadeve.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, vse naloge razen tistih, ki so s statutom in odloki poverjene drugim organom.
Naloge občinske uprave so zlasti naslednje:
– izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– vodenje postopka in priprava osnutkov posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa, drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem po pooblastilu župana in občinskega sveta,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov,
– nadzorstvo nad javnim redom in mirom, mirujočim prometom in komunalno urejenostjo.
II. URAD ŽUPANA
4. člen
Urad župana opravlja:
– naloge, ki se nanašajo na gospodarstvo, obrt in turizem,
– naloge, ki se nanašajo na kmetijstvo,
– protokolarne zadeve,
– naloge na področju civilne zaščite,
– strokovne in organizacijske naloge za župana.
III. OBČINSKI URAD
5. člen
Občinski urad ima naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za proračun in finance,
– oddelek za gospodarske javne službe,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za splošne in pravne zadeve.
Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote.
6. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge z naslednjih področij:
– varstvo okolja (razen nalog na področju javnih služb varstva okolja),
– urejanje prostora in urbanizem,
– lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti občine,
– urejanje stavbnih zemljišč in skrb za sklad stavbnih zemljišč občine,
– kmetijska zemljišča in gozdovi.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge na področju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
7. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– proračun in zaključni račun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo.
Oddelek za proračun in finance opravlja tudi druge naloge s področja proračuna in financ, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
8. člen
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge z naslednjih področij:
– lokalne gospodarske javne službe (javne službe varstva okolja, komunalne in druge javne službe),
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Oddelek za občinsko premoženje in gospodarske javne službe opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki se nanašajo na gospodarske javne službe in investicije v gospodarsko infrastrukturo.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport in telesna kultura,
– informacijska dejavnost in
– socialno varstvo.
10. člen
Oddelek za splošne in pravne zadeve opravlja naslednje naloge:
– pripravlja občinske predpise,
– pripravlja osnutke posamičnih pravnih aktov,
– pripravlja osnutke pogodb, ki jih sklepa občina,
– strokovne in organizacijske naloge za občinski svet in občinske odbore,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave: kadrovske zadeve, informatika, pisarniška opravila, tehnične naloge – vzdrževanje in podobne naloge,
– skrbi za gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Oddelek za splošne in pravne zadeve neposredno vodi vodja občinskega urada.
11. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 6., 7., 8., 9. in 10. členu opravlja tista notranja organizacijska enota, v katere delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene izmed notranjih organizacijskih enot, jo opravlja županov urad.
12. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote ali drugega delavca v upravi odloča župan.
O izločitvi župana odloči občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari.
13. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi načrta delovnih mest. Za sprejemanje v delovno razmerje lahko župan pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan v skladu z načrtom delovnih mest. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma v višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače in druge sestavine plače zaposlenih v občinski upravi določi župan v skladu z načrtom delovnih mest.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
14. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS, št. 15/90), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
Samostojni svetovalci župana in vodja notranje organizacijske enote imajo položaj višjega upravnega delavca.
15. člen
Občinska uprava na podlagi akta o načrtu delovnih mest v občinski upravi prevzame od občinskih upravnih organov bivše občine ustrezno število delavcev, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno področje občinske uprave.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/95-42/95
Medvode, dne 21. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti