Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1009. Posebne uzance v gostinstvu, stran 1657.

Na podlagi enajste alinee drugega odstavka 3. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) in tretjega odstavka 46. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije, je upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije 23. februarja 1995 sprejel
P O S E B N E U Z A N C E
v gostinstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
Posebne uzance določajo poslovne običaje za posle, povezane z gostinskimi storitvami, in se uporabljajo, če so jih stranke predvidele v pogodbi ali če iz okoliščin izhaja, da so to hotele.
2
Te uzance opredeljujejo poslovna razmerja, ki veljajo predvsem za gostinske pogodbe:
1. za pogodbo o hotelskih storitvah (pogodba o sobi, penzionu ali polpenzionu)
2. za pogodbo o postrežbi s hrano in pijačo.
Za pogodbe iz prvega odstavka te uzance med gostiteljem, naročnikom in gostom se določijo tudi posebne uzance: če je gost posameznik, če je gost skupina ali če je sklenjena alotmajska pogodba.
3
Temeljni načeli, ki ju morajo stranke upoštevati pri poslih, pri katerih gre za gostinske storitve, sta poštenje in vestnost.
Stranke se ne morejo sklicevati na nobeno teh uzanc, če bi imela njena uporaba v posameznem primeru posledice, ki bi bile v nasprotju z načeli iz prvega odstavka te uzance.
II. SKUPNE DOLOČBE ZA GOSTINSKE POGODBE
4
Šteje se, da so stranke sklenile gostinsko pogodbo, če so se kakorkoli sporazumele o njenih bistvenih sestavinah, ki so: določila o vrsti, obsegu, ceni in času storitev.
5
Gostinska pogodba ni oblična, razen če je z zakonom drugače določeno. Za pogodbo, ki ni sklenjena pisno, lahko zahteva vsaka stranka od druge pisno potrdilo.
6
Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je dogovorjena tista cena, ki velja v gostinskem obratu ob začetku storitev in je objavljena tako, kot je določeno v predpisih in v teh uzancah.
III. POGODBA O HOTELSKIH STORITVAH
Sklenitev pogodbe
7
Šteje se, da je pogodba o hotelskih storitvah sklenjena, ko gostitelj sprejme zahtevo gosta, ki je pri njem osebno iskal sobo ali penzion.
Če je gost rezerviral sobo ali penzion, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je gostitelj gostu rezervacijo potrdil.
8
Zahteva za rezervacijo sobe ali penziona vsebuje: vrsto gostinske storitve, začetek in konec storitve ter gostov naslov.
Rezervacija sobe ali penziona se lahko zahteva poleg slovenščine tudi v kakšnem svetovnem jeziku, razumljivem obema strankama, rezervacija sobe pa tudi po mednarodnem hotelskem telegrafskem ključu za naročanje sob, ki je objavljen skupaj s temi uzancami in je njihov sestavni del.
Če gostitelj ob rezervaciji tako zahteva, mora gost ustno ali telefonsko rezervacijo potrditi še pisno z dopisom, telegramom, telefaksom ali teleksom. V takem primeru se šteje, da je pogodba sklenjena šele, ko gost prejme od gostitelja pisno potrdilo rezervacije.
9
Gostitelj mora na zahtevo za rezervacijo odgovoriti takoj, najpozneje pa v 24 urah od njenega prejema, upoštevajoč pri tem čas, ko se storitev začne, načeloma po isti komunikacijski poti, kot jo je prejel.
10
Gostitelj lahko kot pogoj za potrditev rezervacije zahteva plačilo akontacije. Običajna akontacija je enaka vrednosti naročenih storitev za en dan. V sezonskih hotelih je med sezono akontacija enaka vrednosti naročenih storitev za tri dni.
Gostitelj mora potrditi prejem akontacije v 24 urah od prejema vplačila.
Če ni drugače dogovorjeno, velja akontacija kot vnaprej plačan del vrednosti, iz katerega lahko gostitelj izterja od gosta tudi odškodnino.
11
Gostitelj mora sprejeti vsako ponudbo za sklenitev pogodbe o hotelskih storitvah in dati na voljo sobo oziroma penzion v mejah razpoložljivih zmogljivosti, če gost lahko plača ceno in jo je pripravljen plačati ter če je njegovo stanje takšno, da ga lahko sprejmejo v gostinski obrat.
12
Predmet pogodbe o hotelskih storitvah so lahko sobe (tudi z zajtrkom, vračunanim v ceno), penzioni ali polpenzioni.
13
S penzionom so mišljeni prenočitev in trije obroki (zajtrk, kosilo in večerja). S polpenzionom je mišljena soba z zajtrkom in enim glavnim obrokom (kosilo ali večerja), ki ga določi gost po dogovoru z gostiteljem.
Cena penziona se računa od prvega obroka, s katerim je bilo gostu postreženo po prihodu; obroke, s katerimi mu ni bilo postreženo na dan prihoda, dobi na dan odhoda, če to želi.
Za obroke, ki jih gost ni izkoristil in jih ni odpovedal do konca prejšnjega dne, se pri obračunavanju cena penziona ne zmanjša.
Cene penziona oziroma polpenziona veljajo, če ostane gost najmanj tri dni, za skupine pa lahko tudi, če ostanejo samo en dan.
Če je v pogodbi dogovorjen penzion ali polpenzion za manj kot tri dni in če uporabnik skrajša dogovorjeno bivanje na manj kot tri dni, se cena penziona oziroma polpenziona poveča za 20 %.
Trajanje in odpoved pogodbe
14
Pogodba o hotelskih storitvah se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
Pogodba o hotelskih storitvah se lahko sklene za nedoločen čas, če je sklenjena po načelu dan-po-dan. Ta pogodba se namreč avtomatično podaljša za naslednji dan, če je gostitelj ali gost ne odpove do 12. ure.
Po prenehanju pogodbe o hotelskih storitvah mora gost zapustiti sobo do časa, določenega v hišnem redu, če takšne določbe v hišnem redu ni, pa do 12. ure.
Če z gostiteljem ni drugače dogovorjeno, plača gost sobo, ki jo obdrži po času, določenem v hišnem redu, oziroma po 12. uri, še za en dan.
15
Če gost v dogovorjenem času ne uporablja sobe ali penziona, lahko gostitelj od njega zahteva odškodnino.
Gost ni dolžan plačati gostitelju nobene odškodnine, če odpove rezervacijo sobe ali penziona:
1. do 12. ure prvega dne – če gre za sobo, ki jo je najel do dveh dni;
2. dva dni pred uporabo storitve – če gre za sobo, ki jo je najel za tri do sedem dni;
3. sedem dni pred uporabo storitve – če gre za sobo, ki jo je najel za dlje kot sedem dni, ali za sezonski hotel v sezoni;
4. v primeru višje sile ne glede na čas odpovedi.
16
Gostitelj mora priskrbeti gostu, ki je pravočasno odpovedal obrok v penzionu, na njegovo zahtevo obrok suhe hrane (“lunch-paket”) ustrezne vrednosti in kakovosti. Gostitelj lahko gostu ponudi nadomestni obrok v drugem obratu ali vrednostni bon.
17
Gostitelj sprejete rezervacije sobe ali penziona ne sme odpovedati in mora imeti za gosta, ki ima potrjeno rezervacijo, prosto sobo do 20. ure; če ni posebnih obvestil, se po tej uri šteje, da gost sobe ne bo uporabljal, zato jo gostitelj lahko odda. Če gostitelj sobo odda drugemu gostu, nima pravice do odškodnine za neizkoriščeno rezervirano sobo. Če pride gost kasneje, ne da bi gostitelja pred tem obvestil o času prihoda, mu mora le-ta dati sobo v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
Pravice in obveznosti strank
18
Na podlagi pogodbe o hotelskih storitvah ima gost pravico:
1. uporabljati sobo s pripadajočimi storitvami in tudi ustrezne obroke, če je v pogodbi predviden penzion ali pol- penzion;
2. uporabljati vse naprave, skupne prostore in storitve, ki so v tem obratu namenjeni gostom za splošno rabo.
19
Gostitelj mora dogovorjenega dne dati gostu sobo, kakor hitro je ta prosta in pospravljena, najkasneje pa do 14. ure, po tem času pa takrat, ko se gost prijavi, ter mu omogočiti druge dogovorjene gostinske storitve oziroma storitve, ki jih gost zahteva v skladu s poslovnimi običaji.
20
Če gost na dan prihoda zahteva sobo zjutraj, mu jo sme gostitelj zaračunati tudi za preteklo noč, če sobe ni mogel oddati, ker jo je moral zgodaj zjutraj dati temu gostu.
Če uporablja gost sobo med 6. in 18. uro za dnevni počitek, ki traja največ 8 ur, mu jo gostitelj zaračuna po nižji ceni, odvisno od trajanja, pri čemer ta cena ne sme presegati 70 % redne cene za sobo.
21
Gostitelj odgovarja gostu za škodo, če mu ne odda sobe v objektu enake ali višje kategorije v dogovorjenem kraju. Morebitna razlika v ceni, povečani prevozni stroški idr. gredo v breme gostitelju.
22
Ob prihodu v hotelski objekt se gost priglasi na gostiteljevi recepciji delavcu, odgovornemu za sprejemanje gostov.
23
Ob izročitvi ključa mora biti soba popolnoma pripravljena za sprejem gosta. Ob prihodu oziroma odhodu gosta mora gostitelj v hotelih najvišjih dveh kategorij brezplačno prenesti gostu prtljago od vhoda v objekt do sobe in nazaj.
24
Gostitelj mora gostu zagotoviti red in tišino oziroma ga mora vnaprej opozoriti, da mu miru ne more vedno zagotoviti.
Gostu mora brezplačno dajati vse informacije v zvezi z gostinskimi storitvami, bivanjem, kulturno-zabavnimi prireditvami v kraju in izleti, podatke iz voznih redov, telefonskih imenikov ipd.
25
Gostitelj mora zbuditi gosta ob času, ki ga gost določi, in je odgovoren za navadno škodo, ki jo ima gost, če gostitelj tega ni izpolnil.
26
Gost mora uporabljati prostore, ki so mu dani na razpolago, v namene, ki jih je določil gostitelj, in pri tem spoštovati hišni red, te uzance in druge poslovne običaje.
27
Gost sme uporabljati sobo samo za svojo nastanitev ter za nastanitev oseb, prijavljenih ob sklenitvi pogodbe.
Če ni drugače dogovorjeno, gost ne sme uporabljati sobe v komercialne namene. Gost v hotelski sobi ne sme pripravljati (kuhati) hrane.
28
Gost mora prostore, ki so mu dani na razpolago, naprave, opremo in inventar uporabljati kot dober gospodar.
Po prenehanju pogodbe mora gost izročiti gostitelju sobo v takšnem stanju, v kakršnem jo je najel, vendar se pri tem upošteva izrabljenost, nastala z redno rabo.
Gost odgovarja za škodo v prostorih, na napravah, opremi in inventarju, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih, za katere odgovarja, ter po krivdi tistih, ki ga obiščejo. Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov za odpravo škode. Če se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti (na sodišču).
29
Gostitelj zaračuna gostu opravljene storitve po hotelskem ceniku in pri tem upošteva tudi popuste in dodatke po ceniku in teh uzancah.
V ceno prenočevanja je vračunana uporaba hotelskega bazena, plaže in otroškega igrišča. Gostitelj sme gostu zaračunati vhod v obrat s posebnim programom ali glasbo, prireditvami ipd. v okviru gostinskega objekta, posebej pa obračuna in zaračuna turistično takso in zavarovalnino ter uporabo telefona in telefaksa.
30
Gostitelji priznavajo popuste v naslednjih primerih:
1. za otroke do dveh let, ki spijo s starši ali spremljevalcem, se ne računa prenočitev, hrana pa se zaračuna po ceniku gostinskega obrata (ŕ la carte); uporaba otroške postelje se zaračuna po tarifi;
2. za otroke od dveh do deset let, ki spijo s starši ali spremljevalcem, se zaračuna cena prenočitve, zmanjšana za 70 %, hrana pa po ceniku gostinskega obrata (ŕ la carte);
3. za otroke do deset let, ki imajo svojo posteljo v sobi staršev (spremljevalca), se zaračuna cena storitve, zmanjšana za najmanj 30 %.
Če se dvomi o otrokovi starosti, jo morajo starši oziroma spremljevalec dokazati z verodostojno listino, sicer plačajo zanj polno ceno storitve.
Za posamezne kategorije gostov lahko gostitelj določi posebne popuste ali nižje cene od objavljenih.
31
Če je dogovorjeno, da dobi oziroma uporablja gost eno posteljo v dvoposteljni sobi (dvoposteljna za enoposteljno), se mu lahko zaračuna največ 75 % cene za dvoposteljno sobo.
Če je dogovorjeno, da dobi gost sobo z eno posteljo, gostitelj pa izda gostu sobo z dvema ali več posteljami, se mu zaračuna le cena za enoposteljno sobo in gostitelj ne sme oddati ostalih postelj drugim, razen če gost v to izrecno privoli.
Če se v dvoposteljni sobi doda tretja postelja, se za uporabo takšnega ležišča plača cena prenočitve oziroma penziona v dvoposteljni sobi, zmanjšana za najmanj 10 %.
32
Če plača gost sobo tudi za čas, ko začasno odide, ne sme gostitelj ta čas brez njegove privolitve oddati sobe (postelje) drugemu.
Če gost privoli, da gostitelj v njegovi odsotnosti odda že najeto sobo, mu gost za ta čas ni dolžan plačati najema sobe.
33
Če gost, ki se je dogovoril za penzion ali polpenzion, med bivanjem v hotelu pravočasno odpove kosilo ali večerjo, obroka suhe hrane (“lunch-paketa”) pa ni sprejel, ni dolžan plačati obrokov, ki jih ni izkoristil.
34
Račun za opravljene storitve se plača takoj po opravljenih storitvah ali pa po vsakih sedmih dneh uporabe sobe ali penziona. Od gosta se lahko zahteva, da plača hotelske storitve vnaprej.
Račun mora biti specificiran po storitvah, s katerimi je bil gost postrežen.
35
Če gost ne plača računa za opravljene storitve, ima gostitelj pravico pridržati stvari, ki jih je gost prinesel v gostinski obrat, dokler v celoti ne izterja svojih terjatev.
36
Gostitelj mora gostu vrniti pridržane stvari, če gost ali kdo drug namesto njega da ustrezno zavarovanje.
Gostitelj, ki na podlagi pravice pridrži gostove stvari, se lahko poplača iz njihove vrednosti, vendar pa mora, preden se za to odloči, pravočasno sporočiti gostu svoj namen (od pošiljatve priporočenega sporočila na gostov naslov iz prijave mora preteči 15 dni za evropske oziroma 30 dni za neevropske države).
Hišni red
37
Hišni red mora biti v recepciji gostinskega obrata. Je sestavni del pogodbe o hotelskih storitvah in vsebuje: način ravnanja s sobnim ključem, razpored in pogoje glede postrežbe s hrano in posebnih storitev, plačilne pogoje, odpovedne roke, zapuščanje sobe, deponiranje dragocenosti, možnosti glede uporabe skupnih prostorov idr.
Izvleček iz hišnega reda mora biti v vsaki sobi.
Šteje se, da se gost strinja s hišnim redom, ko od gostitelja prevzame sobo, v kateri se lahko nastani.
38
Gost sme v sobi uporabljati električne aparate le, če je to dovoljeno po hišnem redu, radio, televizor, gramofon, kasetofon ipd. pa, če s tem ne moti reda in miru drugih gostov. V nasprotnem primeru mu gostitelj lahko prepove njihovo uporabo.
39
Gostu ni dovoljeno voditi v gostinski objekt živali, razen v primeru, da je bilo to dogovorjeno in ko to dopušča hišni red gostinskega obrata. V tem primeru sme imeti gost žival le v prostorih, ki jih je gostitelj za to določil.
Stranki se ne moreta dogovoriti, da sme žival v skupne prostore. Gostitelj ima pravico zaračunati gostu za bivanje živali posebno ceno. Gost je odgovoren za vsako škodo, ki jo žival povzroči gostitelju ali drugim gostom.
40
Gostu ni dovoljeno nositi v gostinski objekt lahko vnetljivih in eksplozivnih snovi, snovi z močnim in neprijetnim vonjem ipd.
Gostom, ki nosijo orožje (lovci ipd.), mora gostitelj zagotoviti poseben prostor (sobo ali omaro), kamor bodo varno spravili orožje.
41
Če gost zboli, mora gostitelj na svoje stroške poklicati zdravnika, stroške zdravljenja pa nosi gost.
Če zdravnik ugotovi, da je gost zbolel za kakšno nalezljivo boleznijo in da njegova bolezen ogroža zdravje drugih, sme gostitelj razdreti pogodbo, vendar pa mora takemu gostu izkazati pozornost in mu dati potrebno pomoč.
42
Če gost umre, mora gostitelj o tem takoj obvestiti organe za notranje zadeve in družino umrlega ter komisijsko popisati premoženje, ki ga je gost imel pri sebi, in to premoženje priglasiti pristojnim organom.
43
Gostitelj mora brez odlašanja izročiti na gosta naslovljene prispele pošiljke (pisma, sporočila, telegrame ipd.).
Če prispe za gosta pošiljka po njegovem odhodu, jo mora gostitelj poslati na naslov, ki ga je pustil gost. Če gost ni pustil naslova, mora gostitelj v 24 urah vrniti pošiljko pošti.
Za škodo, nastalo zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega in drugega odstavka te uzance, je odgovoren gostitelj.
44
Gostitelj mora poslati ali vročiti gostu stvari, ki jih je ta pri odhodu pozabil v gostinskem obratu le, če to zahteva. Stroške pošiljanja plača gost.
Če jih ne more vročiti, jih mora hraniti najmanj eno leto, nato pa ravnati po predpisih.
Odgovornost gostitelja za gostove stvari
45
Če gostove stvari izginejo ali se poškodujejo, odgovarja gostitelj po zakonu in teh uzancah.
46
Stvari, ki jih je gost prinesel v gostinski obrat, so:
1. stvari, ki so v obratu v času, ko je gost nastanjen v sobi;
2. stvari, za katere gostitelj ali pooblaščena oseba prevzame nadzor v gostinskem objektu ali izven njega v razumnem času prej ali potem, ko gost uporablja sobo.
47
Gostitelj mora sprejeti od gosta v hrambo vrednostne papirje, denar in druge dragocenosti, ni pa dolžan sprejeti v hrambo dragocenosti, ki so v primerjavi z možnostmi in kategorijo obrata prevelike. Gostitelj ima pravico pregledati stvari, ki jih gost daje v hrambo, in zahtevati, da so stvari zaklenjene ali zapečatene v ovoju (škatla).
48
Gostitelj daje za stvari, ki jih sprejme v hrambo, pisno potrdilo. Če hrani stvari v posebnih sefih, mora gostu izročiti ključ.
V hrambo oddane stvari sme ob vrnitvi potrdila dvigniti gost ali kdo, ki ga je gost za to pooblastil.
49
Določbe o odgovornosti gostitelja za gostove stvari, prinesene v gostinski obrat, ne veljajo za živali.
50
Gostitelj je odgovoren, če je izginil ali je bil poškodovan avtomobil, ki ga je gost pustil v garaži ali na gostiteljevem ograjenem in čuvanem parkirišču.
Gostitelj je odgovoren za škodo na gostovem avtomobilu in stvareh, če gostiteljev delavec na zahtevo gosta odvaža ali dovaža zanj avtomobil iz garaže ali mu prinaša ali odnaša kakršnekoli stvari, gost pa je to naročil pri odgovorni osebi.
Razdrta pogodba
51
Gostitelj ima pravico odpovedati gostu nadaljnje storitve in razdreti pogodbo o hotelskih storitvah, če gost:
1. krši te uzance ali hišni red, zlasti če s svojim obnašanjem moti druge goste;
2. po sedmih dneh bivanja ne plača računa za opravljene storitve, pa je bilo to od njega zahtevano;
3. zboli za kakšno nalezljivo boleznijo, ki je nevarna za druge goste v gostinskem objektu.
V primeru iz 1. točke prvega odstavka te uzance ima gostitelj tudi pravico do odškodnine.
52
Gost lahko razdre pogodbo in zapusti gostinski obrat, če gostitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, zlasti pa če krši te uzance in hišni red. V tem primeru ima gost pravico do odškodnine.
53
Gost ima pravico pred začetkom izpolnjevanja pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem odstopiti od nje zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih ni mogel odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi bil sklenil, če bi bile takrat znane.
Gost mora v primeru iz prvega odstavka te uzance brez odlašanja obvestiti gostitelja, da odstopa od pogodbe in zakaj. Če gostitelja o tem ne obvesti, mu mora povrniti škodo kot za nepravočasno odpoved pogodbe.
IV. AGENCIJSKA POGODBA O HOTELSKIH STORITVAH
54
Turistična agencija lahko kot naročnik storitve (v nadaljnjem besedilu: naročnik) sklene pogodbo o hotelskih storitvah za posameznega gosta ali skupino gostov.
55
Za pogodbo o hotelskih storitvah, ki jo skleneta naročnik in gostitelj (agencijska pogodba o hotelskih storitvah), se uporabljajo ustrezne uzance za pogodbo o hotelskih storitvah (8. do 53. uzanca), razen če je v uzancah tega poglavja drugače določeno.
56
Naročnik pošlje gostitelju pisno rezervacijo.
Kot dokument (listino) za rezervacijo lahko naročnik uporabi turistično napotnico (vavčer), ki vsebuje vsaj naslednje podatke:
1. naročnikovo ime,
2. gostiteljevo ime,
3. oznako gosta,
4. vrsto, obseg in čas opravljanja storitev,
5. številko, datum in kraj izdaje,
6. naročnikov podpis.
57
Cene, ki jih gostitelj določi naročniku, ne smejo biti višje od cen, ki jih plačajo neposredni gosti.
Kadar gostitelj določi posebne cene, ne sme zahtevati plačila, ki bi bilo večje od teh cen.
58
Naročnik svojim klientom ne sme zaračunati storitev po višjih cenah, kot jih je dal hotel in od katerih se mu obračuna provizija, lahko pa od klienta zahteva, da stroške rezervacije plača ločeno od hotelskega računa.
59
Gostitelj mora spoštovati cene, določene s pogodbo, in ne sme spremeniti cen za že potrjene rezervacije.
60
Naročnik mora plačati samo tiste storitve, ki so navedene v dokumentu (listini) za rezervacijo, ki ga je poslal gostitelju.
Naročnik mora plačati gostitelju račun za opravljene storitve, razen če je bilo dogovorjeno, da račun plača gost neposredno.
61
Če ni bilo dogovorjeno, da storitve plača gost neposredno, mora naročnik izdati turistično napotnico (vavčer) in jo pred pričetkom storitev po gostu, vodniku, pošti ali kako drugače v kopiji poslati gostitelju.
Ob obračunu pošlje gostitelj naročniku v plačilo račun z izvirnikom turistične napotnice, ki jo je potrdil gost ali naročnikov predstavnik (vodnik ipd.), potrjeno kopijo te napotnice pa zadrži.
62
Gostitelj mora plačati naročniku določen odstotek (provizijo) od vrednosti opravljenih pogodbenih storitev. Višino provizije določita stranki v pogodbi.
Če stranki ne določita višine provizije s pogodbo, je provizija za razmerje med domačim naročnikom in gostiteljem 5 % od vrednosti storitev oziroma 10 %, če gre za pogodbo za račun tuje agencije. Ta provizija se sporazumno deli med domačo in tujo agencijo.
63
Gostitelj zmanjša račun za provizijo, ki jo mora plačati naročniku, vendar so pri tem izključene takse, zavarovanje, servis ipd.
Če sta se stranki dogovorili za neposredno plačilo, plača gostitelj naročniku provizijo v 15 dneh po opravljenih storitvah.
64
Dogovorjene storitve naročnik odpove pisno in pri tem navede datum odpovedi.
Vsako nepisno odpoved naročnik potrdi v pisni obliki najkasneje naslednji dan, če naj odpoved velja od dneva ustnega sporočila.
Če pa gostitelj medtem v kakršnikoli pisni obliki potrdi prejem ustne ali telefonske odpovedi, naročniku ni treba ustne ali telefonske odpovedi potrditi tudi pisno.
Posamezni gosti
65
Posamezni gosti so posamezniki, ki si zagotovijo hotelske storitve s posredovanjem naročnika in zanje ne veljajo pogoji (olajšave) za skupino.
66
Odpovedni roki za rezervacije sob ali penzionov za posamezne goste, ki si te storitve zagotovijo s posredovanjem naročnika, so enaki kot roki iz pogodbe o hotelskih storitvah z neposrednimi gosti. Vendar pa mora sobo, ki se najema za čas do dveh dni, naročnik gostitelju odpovedati najkasneje dan pred gostovim prihodom.
67
Če se pogodba (rezervacija) odpove po določenih rokih ali če uporabnik ne pride (“no-show”), njegova rezervacija pa ni bila odpovedana ali je bila odpovedana z zamudo, plača naročnik gostitelju odškodnino v višini:
1. cene pogodbenih storitev za en dan;
2. cene pogodbenih storitev za tri dni – če gre za več kot tridnevno bivanje v glavni sezoni;
3. odškodnina se ne plača, če gost ne pride zaradi višje sile.
68
Če gost predčasno odide ali ne izkoristi naročenih storitev, mora naročnik gostitelju plačati odškodnino po prejemu njegove zahteve, razen v primeru višje sile.
Skupina gostov
69
Skupina je določeno število oseb, praviloma najmanj 10, ki potujejo skupaj in so za naročnika in gostitelja posebna celota, ki ji gostitelj s pogodbo potrdi posebne pogoje in tarife. Cene za skupino se določijo posebej. Skupina gostov ima vodnika ali drugega naročnikovega predstavnika.
70
Storitve za skupino naročnik rezervira z enim samim dokumentom, gostitelj pa rezervacijo sprejme in potrdi prav tako z enim dokumentom, v katerem so za vse člane skupine navedene iste storitve in njihova enotna cena; za vse storitve se izda en sam račun.
71
Niti naročnik niti gostitelj ne sporočata gostom cen, navedenih v posredniški pogodbi.
72
Naročnik mora gostitelju poslati razpored gostov po sobah (seznam gostov, “rooming list”) najmanj 14 oziroma 7 dni (75. uzanca) pred prihodom skupine.
Gostitelj ni odgovoren za težave, ki utegnejo nastati pri razporejanju gostov po sobah, če mu naročnik prepozno pošlje seznam gostov.
73
Gostitelj mora razporediti goste po sobah po pravočasno prejetem seznamu gostov. Pozneje prejeti razpored oziroma njegove spremembe upošteva v mejah rezerviranih zmogljivosti.
Če gostitelj nastani skupino gostov v drug objekt enake ali višje kategorije (21. uzanca), mora vse člane skupine nastaniti v isti objekt. To mora vnaprej sporočiti naročniku.
74
Gostitelj prizna brezplačno bivanje enemu predstavniku naročnika, ki spremlja skupino najmanj 15 oseb.
Gostitelj lahko prizna brezplačno bivanje še enemu predstavniku naročnika za skupino 30 oseb.
75
Odpovedni roki za sobe ali penzione za skupine gostov so:
1. 7 dni, če gre za skupino manj kot 40 gostov, 14 dni pa v sezonskih hotelih med sezono;
2. 14 dni, če gre za skupino več kot 40 gostov.
Možen je tudi drugačen dogovor.
76
Če se pogodba (rezervacija) delno ali v celoti odpove po določenih rokih ali če gosti iz skupine v celoti ali delno ne pridejo ali zamudijo pri prihodu, rezervacija pa ni bila odpovedana ali je bila odpovedana z zamudo, ima gostitelj pravico do odškodnine v višini vrednosti odpovedanih oziroma neizkoriščenih storitev za en dan. Če gre za več kot tridnevno bivanje med glavno sezono, pripada gostitelju odškodnina v višini vrednosti odpovedanih oziroma neizkoriščenih storitev za tri dni.
Če odda gostitelj rezervirane zmogljivosti drugim gostom, nima pravice zahtevati odškodnine od naročnika.
77
Če gost neopravičeno predčasno odide, zaračuna gostitelj naročniku odškodnino v višini dogovorjene cene storitev.
78
Gostitelj mora takoj obravnavati ugovor glede storitev, ki ga je dal gost ali predstavnik naročnika med gostovim bivanjem.
Če gostitelj ugotovi, da je ugovor upravičen, ponudi gostu poleg izpolnitve pogodbe ustrezno nadomestilo v denarju ali storitvah. Dogovor o tem gostitelj oblikuje v pisni obliki, gost ali predstavnik naročnika pa ga podpiše.
79
Naročnik mora takoj poslati gostitelju ugovor gosta (sodni opomin, tožbo ipd.). Skupaj z ugovorom mu naročnik pošlje tudi svoj predlog za rešitev (dogovor, spor).
Vzajemne obveznosti naročnika in gostitelja
80
Naročnik mora gostitelju dati vsa potrebna obvestila v zvezi z naročenimi storitvami.
81
Storitve, ki jih gostitelj nudi gostom naročnika v skladu s pogodbo, bodisi da gre za posamezne goste ali skupino, morajo biti enake kakovosti kot storitve, ki jih pod enakimi pogoji nudi svojim neposrednim gostom.
82
Gostitelj ne sme naročnikove stranke kakorkoli nagovarjati, naj postane njegov neposredni gost.
83
Če se naročnik obrne hkrati na nekaj gostiteljev, da bi dobil ponudbo za rezervacije, ne sme skleniti pogodbe za bivanje istega gosta z več gostitelji z namenom, da bi kasneje v dovoljenih pogodbenih rokih tiste, ki jih ne bo sprejel, odpovedal.
84
Gostitelj mora dati naročniku natančna obvestila o lokaciji in kategoriji svojega obrata ter o vrsti in kakovosti storitev in je odgovoren za netočne podatke, zaradi katerih pride do gostovega odškodninskega zahtevka.
Če je netočno obvestilo dal naročnik, gostitelj v primeru gostovega odškodninskega zahtevka ne odgovarja.
Naročnik mora spoštovati besedilo obvestila, ki ga je dobil od gostitelja.
85
Gostitelj in naročnik ne smeta dajati gostom nobenih izjav, ki bi vzbudile dvom v kakovost storitev druge pogodbenice, ali takšnih izjav, ki škodujejo poslovnemu ugledu ene izmed pogodbenic.
V. ALOTMAJSKA POGODBA
86
Alotmajsko pogodbo skleneta v pisni obliki turistična agencija in gostitelj na obrazcu turistične agencije ali gostitelja ali v drugačni pisni obliki.
Če ima agencija ali gostitelj splošne pogoje poslovanja, ki niso navedeni v obrazcu pogodbe, pogodba pa se nanje ne sklicuje, so sestavni del alotmajske pogodbe, če so bili pred sklenitvijo pogodbe dostavljeni drugi pogodbenici ali če je bila le-ta med sklepanjem pogodbe z njimi kako drugače seznanjena.
87
Gostitelj mora brez odlašanja obvestiti turistično agencijo o vsaki spremembi v objektu ali spremembi storitev, do katerih pride po sklenitvi pogodbe.
Če je alotmajska pogodba sklenjena za nastanitev gostov v gostinskem objektu v gradnji, mora gostitelj brez odlašanja obvestiti turistično agencijo, brž ko oceni, da gostinski objekt v času, ko začne veljati pogodba, ne bo ustrezal opisu iz prospekta oziroma obvestilom, ki jih je dal agenciji.
88
Gostitelj mora osebam, ki jih pošlje turistična agencija, nuditi storitve, navedene v turistični napotnici, v skladu z alotmajsko pogodbo.
Storitve, navedene v turistični napotnici, ki niso v skladu z alotmajsko pogodbo, mora gostitelj izpolniti v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
89
Gostitelj mora izplačati turistični agenciji provizijo od prometa, ki ga je imel po alotmajski pogodbi.
Provizija se določa v določenem odstotku od vrednosti opravljenih storitev (linearna provizija), lahko pa se določa tudi v različnih odstotkih, odvisno od uporabe angažiranih zmogljivosti (stimulativna provizija).
90
V alotmajski pogodbi določita pogodbenici roke za obveščanje gostitelja o zasedanju nastanitvenih zmogljivosti.
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora turistična agencija, odvisno od navad na posameznem turističnem območju, začeti gostitelja obveščati o zasedanju angažiranih zmogljivosti najkasneje dva meseca pred začetkom izpolnjevanja alotmajske pogodbe in ga nato o tem še naprej obveščati vsakih 30 dni.
91
Rok za obvestilo, da agencija odstopa od uporabe angažiranih zmogljivosti, je lahko določen:
1. s številom dni pred prihodom posamezne skupine;
2. kot določen dan za vse skupine.
Roki za odstop so: 14 dni pred prihodom skupine v sezoni, predsezoni ali posezoni, zunaj sezone pa 7 dni.
Turistična agencija mora poslati gostitelju seznam gostov pred rokom, določenim za odstop od uporabe zmogljivosti.
92
Gostitelj ima pravico oddati zmogljivosti, od katerih agencija ni odstopila v roku niti ni zanje poslala obvestila o uporabi oziroma seznama gostov. Turistična agencija lahko uporablja zmogljivosti, za katere pošlje obvestilo o uporabi po določenem roku, le, če se s tem strinja gostitelj. V takem primeru se zmogljivosti uporabljajo pod pogoji iz alotmajske pogodbe.
93
Če agencija ne izkoristi storitev za vse goste, ki so bili pravilno napovedani z obvestilom o uporabi oziroma s seznamom gostov, mora plačati gostitelju odškodnino, določeno z alotmajsko pogodbo.
Ne glede na določbo prvega odstavka te uzance turistična agencija gostitelju ne plača odškodnine za gosta, ki je odstopil od potovanja zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja z agencijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat znane. Agencija mora dokazati, da so bile okoliščine, na katere se sklicuje, znane.
94
Če v uzancah iz tega poglavja ni kaj posebej določeno, se za razmerja iz alotmajske pogodbe med turistično agencijo in gostiteljem uporabljajo posebne uzance, določene za agencijsko pogodbo o hotelskih storitvah za skupine uporabnikov (IV. poglavje).
VI. POGODBA O POSTREŽBI S HRANO IN PIJAČO
95
Pogodba o postrežbi s hrano in pijačo je sklenjena, ko gostitelj sprejme gostovo rezervacijo oziroma njegovo naročilo.
V gostinskem obratu sklepajo pogodbo v imenu gostitelja tisti, ki sprejemajo naročila za hrano in pijačo.
96
Rezervacija postrežbe s hrano mora vsebovati zlasti: vrsto obroka in način postrežbe (kosilo, večerja, koktajl in podobne posebne storitve), obseg (število oseb, količina idr.), čas in ceno.
Cena rezerviranih storitev se določi na podlagi prejšnjih obvestil oziroma po pogajanju naročnika z gostiteljem.
Če ta cena ni določena, se uporabljajo cene iz gostiteljevega cenika.
97
Če gost neposredno naroči hrano in pijačo, se uporabljajo cene iz cenika gostinskega obrata.
Cene se lahko določijo po konzumaciji (po posamezni jedi, pijači), obroku ali pavšalno, ne glede na količino, ki jo gost použije.
Za posamezne kategorije gostov in skupine gostov so lahko določene nižje cene.
98
Gost lahko rezervira mizo oziroma sedež v gostinskem obratu, da bi bil ob določenem času postrežen s hrano in pijačo.
Če gostitelj sprejme gostovo rezervacijo, ima zanj rezervirano mizo oziroma sedež dokler ne oceni, da gost ne bo prišel, najmanj pa do dogovorjenega časa.
99
Gostitelj mora v mejah razpoložljivih zmogljivosti sprejeti vsako rezervacijo za postrežbo s hrano in pijačo ter naročilo gosta, če gost zmore in je pripravljen plačati in če je v takšnem stanju, da je lahko gost v gostinskem obratu.
Gostitelj ni dolžan postreči gosta, če po njegovi presoji ni v takšnem stanju, da je lahko gost v gostinskem obratu.
100
Gostitelj mora gostu postreči s hrano in pijačo, navedeno v jedilnem listu in ceniku pijač.
Jedilni list in cenik pijač mora biti na voljo vsakemu gostu.
Gostitelj mora v jedilnem listu in ceniku pijač označiti jedi in pijače, ki jih nima, ali pa o tem obvestiti gosta ob prevzemu naročila.
101
Gostitelj, ki ponuja gostu hrano in pijačo, mora imeti svoje normative o porabi živil in pijač. Količina postrežene hrane mora ustrezati tem normativom, ki pa so lahko različni za posamezne vrste obrokov.
Stranke se lahko dogovorijo za postrežbo z določenimi količinami hrane in pijače brez posebne označbe števila konzumacij (banket, svatovsko kosilo). V takem primeru se zaračuna dejansko število izdanih menujev oziroma jedi in dejanske količine izdane pijače. Naročnik lahko določi nekoga, ki bo naročal hrano in pijačo oziroma potrjeval izdane količine.
102
Cene v gostinskih obratih so lahko različne glede na način postrežbe (za točilno mizo, za mizo, samopostrežba ipd.).
Kadar se izvaja glasbeni ali zabavni program, lahko gostitelj zaračunava vstopnice za rezervacijo, obvezno konzumacijo ali pa so cene višje od rednih.
103
Gostitelj mora postreči gostu z jedjo in pijačo, ki ju je naročil po jedilnem listu oziroma ceniku pijač.
Postrežene jedi in pijače morajo po svoji vsebini in kakovosti ustrezati naročenim. Če imajo standardno ime, se njihova vsebina in kakovost ne smeta bistveno razlikovati od vsebine in kakovosti teh jedi in pijač v sorodnih gostinskih obratih.
104
Če vsebina, kakovost in količina jedi ali pijače, s katero je gostu postreženo, ne ustrezajo naročenim, jo ima gost pravico zavrniti in ne plačati, lahko pa zahteva jed in pijačo v skladu z naročilom.
105
Če gost to izrecno zahteva, mu mora gostitelj postreči z manjšo količino od normalne (mala porcija, polporcija, otroška porcija) in mu zaračunati ustrezno nižjo ceno. Gostitelj ni dolžan postreči gostu z manjšo porcijo, če to zaradi narave jedi ni mogoče.
106
Vse vrste pijač (alkoholnih, brezalkoholnih), s katerimi se streže praviloma v zaprtih steklenicah, morajo biti originalno polnjene. Take pijače je treba odpreti pred gostom.
107
Gost plača storitve na svojo zahtevo v primernem roku po použitju jedi in pijač, vendar pred odhodom iz gostinskega obrata. Če gost ne izrazi zahteve, da bi plačal storitev, lahko gostitelj to od njega zahteva. Gostitelj lahko zahteva plačilo tudi, če se med postrežbo menja osebje, zapira obrat ipd.
Gostitelj lahko glede na pogoje poslovanja zaračunava storitve vnaprej ali ob postrežbi jedi oziroma pijače.
108
Gostom so gostinske storitve na voljo v času obratovanja, ki je objavljen ob vhodu.
Ne glede na čas obratovanja je izdaja glavnih obrokov lahko časovno omejena.
109
Gostitelj lahko znotraj obrata izobesi obvestilo, da sprejema naročila hrane najdlje do pol ure pred zaključkom obratovanja.
Ob zaključku obratovalnega časa gostitelj gostinski objekt zapre, gostje pa morajo po použitju jedi in pijač zapustiti lokal najpozneje v eni uri.
110
Gost ima pravico v gostinskem obratu nemoteno uporabljati naročene in pripadajoče storitve, ki jih omogoča gostitelj. Gost se mora v gostinskem obratu obnašati tako, da ne moti reda in drugih gostov ter osebja.
111
Gostitelj lahko zavrne nadaljnjo postrežbo in muditev v gostinskem obratu tistemu gostu, ki se ne obnaša v skladu s temi uzancami, in ga lahko odstrani iz gostinskega obrata.
112
Če ima gostitelj garderobo in je v hišnem redu predpisano, da je garderoba obvezna, mora gost ob prihodu oddati svoje stvari (plašč ipd.) v garderobo.
Običajno odda gost v garderobo oblačila (plašč, dežni plašč, kožuh ipd.). Gost ne sme pustiti v garderobi dragocenosti in denarja.
Gostitelj ima pravico pregledati stvari, ki jih uporabnik odda v garderobo.
113
Za stvari, ki so bile prevzete v garderobo, izda gostitelj gostu potrdilo in zanje odgovarja.
Za hrambo stvari v garderobi se lahko zaračunava plačilo; gostitelj mora v garderobi na vidnem mestu objaviti, koliko se plača za garderobo.
Gostitelj ne odgovarja za gostove stvari, ki niso bile oddane v garderobo oziroma če te garderobe ni (obešalniki v gostinskih obratih).
114
Gostitelj mora gostu na podlagi potrdila izročiti stvari, ki jih je ta pustil v garderobi. Če te stvari izginejo ali se poškodujejo, odgovarja zanje do njihove polne vrednosti.
Gostitelj ne odgovarja za dragocenosti in denar v stvareh (torbi, plašču ipd.), ki so bile oddane v garderobo.
115
Brez gostiteljeve privolitve gost ne more odpovedati ali spremeniti že naročene hrane.
Naročilo ustekleničene pijače lahko gost odpove ali spreminja, dokler gostitelj steklenice ne odpre in postreže. Naročila pripravljenih in točenih pijač ter napitkov se odpovedujejo kot naročila hrane.
116
Rezervacija hrane za skupine gostov se lahko odpove najpozneje 12 ur pred začetkom rezervirane postrežbe.
Če gost oziroma skupina gostov ni izkoristila dogovorjene postrežbe s hrano, ki ni bila odpovedana v določenem roku, ima gostitelj pravico do odškodnine.
117
Če je izkoristilo postrežbo s hrano manj kot 80 % gostov, za katere je bila postrežba rezervirana, in rezervacija za neizkoriščeni del ni bila odpovedana v roku iz prejšnje uzance, ima gostitelj pravico do odškodnine.
Če je izkoristilo dogovorjeno postrežbo s hrano več gostov, kot je bilo rezervirano, se šteje, da je bila pogodba spremenjena na toliko gostov, kolikor jih je bilo dejansko postreženih. Gostitelj zaračuna postrežbo za toliko gostov, kolikor jih je bilo dejansko postreženih.
118
Če je bila pogodba o postrežbi s hrano in pijačo za gosta ali skupino gostov sklenjena na podlagi rezervacije ali naročila turistične agencije, plača račun turistična agencija, če ni drugače dogovorjeno.
Turistična agencija ima pravico do najmanj 5 % provizije od obračunane vrednosti za postrežbo s hrano in pijačo.
119
Gostu mora biti na dostopnem mestu na voljo knjiga pripomb.
120
Kršitve teh uzanc obravnava Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije.
VII. KONČNA DOLOČBA
121
Te uzance se začnejo uporabljati po 30 dneh od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z veljavnostnjo teh uzanc prenehajo veljati prejšnje, ki jih je sprejela Gospodarska zbornica Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 69/83).
Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije
Dagmar Šuster l. r.
          REZERVACIJA SOB V HOTELIH

        PO MEDNARODNEM TELEGRAFSKEM KLJUČUPri telegrafskih rezervacijah je treba označiti:

1. Število sob - enoposteljnih ali večposteljnih;

2. datum prihoda;

3. trajanje bivanja (ni obvezno);

4. naročnikovo ime in naslov.

Mednarodni telegrafski ključ:

1. za rezervacijo: Šifra:

- 1 enoposteljna soba                   ALBA

- 1 soba s francosko posteljo               ALDUA

- 1 dvoposteljna soba                   ARAB

- 1 triposteljna soba                   ABEC

- 2 enoposteljni sobi                   BELAB

- 2 sobi (2 + 1 = 3 postelje)               BIRAC

- 2 dvoposteljni sobi                   BONAD

- 3 enoposteljne sobe                   CIROC

- 3 sobe s štirimi posteljami

(2 + 1 + 1 = 4 postelje)                  CARID

- 3 sobe s petimi posteljami

(2 + 2 + 1 = 5 postelj)                  CALDE

- 3 dvoposteljne sobe                   CADUF

- 4 enoposteljne sobe                   DANID

- 4 dvoposteljne sobe                   DIROH

- 5 enoposteljnih sob                   EMBLE

- 5 dvoposteljnih sob                   ERCAJ

- 6 enoposteljnih sob                   FELAF

- 6 dvoposteljnih sob                   FERAL2. za posebne rezervacije:

- soba s posebno kopalnico                 BAT

- soba z lepim pogledom                  BELVU

- zelo lepa soba                      BEST

- lepa soba                        BON

- enostavna soba                      PLAIN

- boks za en avtomobil                   BOX

- skupna garaža za en avtomobil              GARAG

- dvoriščna soba                      INTER

- otroška postelja                     KIND

- soba brez tekoče vode                  ORDIN

- salon SAL

- soba za služinčad                    SERV

- popolnoma tiha soba                   TRANO

- prihod med polnočjo in 7. uro              NOTTE

- prihod med 7. in 12. uro                 MATIN

- prihod med 12. in 19. uro                APRES

- prihod med 19. in 24. uro                SERA

- zadrževanje eno noč                   PASS

- zadrževanje več dni                   STOP

- počakati na letališču                  AERO

- počakati na zadnji postaji avtobusa

z letališča                        AEROZ

- počakati v pristanišču (luki)              QUAI

- počakati na železniški postaji              TRAIN

- odpoved rezervacije                   ANUL ali CANCEL


-------------------------------------------------------------------------
Čas prihoda     Dopoldan     Popoldan    Zvečer    Ponoči
-------------------------------------------------------------------------
- danes       POWYS      POZUM     RAMYK     RAZEM

- ponedeljek     POCUN      POMEL     RACEX     RAZIN

- torek       PODYL      PONOW     RADOK     RAQAF

- sreda       POGOK      POPUF     RAFYG     RATYZ

- Četrtek      POHIX      PORIK     RAGUB     RAVUP

- petek       POJAW      POSEV     RAHIV     RAWOW

- sobota       POKUZ      POVAH     RAJOD     RAXAB

- nedelja      POBAB      POLYP     RABAL     RANUV
-------------------------------------------------------------------------

Druge podrobnosti, ki niso predvidene v ključu, je treba normalno telegrafirati.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti