Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača, stran 1668.

Na podlagi 25., 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 57/93) ter 2. in 4. člena statutarnega sklepa Občine Divača (Uradne objave št. 2/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 3. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91) velja smiselno v celotnem tekstu za novo Občino Divača in za spremembe in dopolnitve, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Zadnji odstavek v tretjem odstavku 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sestavni del odloka je grafična priloga, ki zajema 28 kart PKN v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ureditvena območja vseh naselij za posege v prostor v Občini Divača.
3. člen
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki se glasi: Ureditvena območja naselij in posegov v prostor v občini Divača so: Asfaltna baza Senožeče, Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Čebulovica, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, kamnolom Razdrto, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Ledenica, Letališče Gabrk, Matavunsko križišče, Misliče, Matavun, Potok, Padež, Naklo, Ostrovica, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Pokopališče Naklo, Senadole, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Vremščica, Zavrhek.
4. člen
V 5. členu odloka se črta celoten prvi odstavek razen prvega stavka.
Drugi odstavek se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Dislocirana gradnja je možna samo v primeru, ko gre za objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski proizvodnji in je odmik potreben zaradi sanitarno higienskih standardov.”
5. člen
V 9. in 10. členu odloka se v navedenem stavku doda besedica “še” – pod besedo dovoljenje – i”.
6. člen
V 13. členu odloka se črta zadnji stavek v prvem odstavku in doda besedilo:
“V strnjenih naseljih, kjer prevladuje robni tip pozidave se odmik za prizidke in dozidave določi v postopku, za pridobitev ustreznega dovoljenja.”
7. člen
Za 15. členom odloka se doda nov 15. a člen, ki se glasi:
Nadomestna gradnja
“Za nadomestno gradnjo se štejejo vsi tisti objekti, ki so (bodo) zgrajeni v dimenzijah starih (obstoječih) horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Okenske odprtine proti sosedu mejašu morajo biti take, kot so bile na starih objektih, oziroma večje, če s tem pisno soglaša sosed mejaš.
8. člen
V 18. členu odloka se predzadnji odstavek črta. Novo besedilo se glasi:
“Za lokacije začasnih objektov – kioskov v naseljih se mora pridobiti soglasje občinskega sveta. Kioski v odprtem prostoru – krajini niso dovoljeni.
9. člen
V 20. členu odloka se tretji in četrti odstavek črtata. Novo besedilo tretjega odstavka se glasi:
“Podporni zidovi so dovoljeni tudi nad višino 2 m, če je konfiguracija terena taka, da zahteva višji podporni zid. Zahtevku za ustrezno dovoljenje mora biti priložen statični račun.”
Novo besedilo četrtega odstavka se glasi:
“– kamniti zidovi do višine 2 m razen vhoda (kalona)
– kamniti zidovi z montažno leseno ali kovinsko ograjo aliposajeno živo mejo
– živa meja.”
10. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
“Ob križišču magistralne ceste Divača – Kozina se razširi ureditveno območje mesta Divača za lokacijo bencinskega servisa na p.št. 1079 in 1080 k.o. Divača.
11. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
“V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljen razvod javnega plinifikacijskega omrežja mesta Divača z okolico in ostalih naselij.
12. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
“Širitve kamnolomov mineralnih surovin so predvidene v kamnolomu Razdrto in kamnolomu Laže. Obvezna je sanacija tistih delov kamnoloma, kjer je eksploatacija končana. Za širitev obeh kamnolomov se morajo izdelati prostorski ureditveni pogoji.”
13. člen
V 49. členu se doda zadnja alinea, ki se glasi:
“Odlok o zazidalnem načrtu Si 9 Divača (Uradne objave, št. 12/84).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-04/90-2
Divača, dne 3. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti