Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1030. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Laško, stran 1677.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi in (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Laško na 4. seji dne 31. marca 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave občine Laško (v nadaljevanju: občinska uprava) ter ureja druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte občinskega sveta in župana, izvaja razvojne smernice občinskega sveta, spremlja stanje na področjih, za katera je ustanovljena, daje pobude in predloge za reševanje problematike na teh področjih, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov in drugih splošnih aktov iz pristojnosti občinskega sveta in župana ter opravlja druga strokovna in servisna dela za občinski svet in župana.
Občinska uprava sodeluje z organi uprave občin in države, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
3. člen
Občinska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, ali občinskega predpisa opravlja določene strokovne naloge za javne zavode, agencije, sklade, zveze, društva in druge organizacije ter uprave drugih občin.
Občinska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene pogodbe v skladu z aktom občinskega sveta oziroma v soglasju z županom naroči izvajanje določenih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.
4. člen
Občinska uprava mora skrbeti za racionalno, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog ter za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev uprave.
5. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba.
Delavci občinske uprave morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Občinska uprava Laško je enovit upravni in strokovni organ Občine Laško za izvajanje upravnih in strokovnih nalog iz pristojnosti občine.
7. člen
Občinska uprava Laško ima naslednje notranje organizacijske enote:
– Oddelek za gospodarstvo
– Oddelek za investicije in prostor
– Oddelek za finance
– Urad župana.
8. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge iz pristojnosti občine na delovnih področjih, navedenih v tem odloku, pa tudi vse druge naloge, ki so z zakonom ali drugim aktom določene kot pristojnosti občinske uprave.
Oddelek za družbene javne službe opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– zdravstveno in lekarniško dejavnost na primarni ravni, zdravstveno varstvo občanov brez prejemkov, zagotavljanje mrliško pregledne službe
– socialno varstvo občanov, mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč na domu, osnovno varstvo otroka in družine, subvencioniranje najemnin, programe javnih del,
– oddajo socialnih in službenih stanovanj v najem
– osnovno in glasbeno šolstvo, ustanoviteljstvo šol, zagotavljanje materialnih pogojev za delo šol in dodatnih dejavnosti šol, splošne in kadrovske zadeve za šole
– predšolsko vzgojo in varstvo, materialni položaj vrtca
– šport in rekreacijo
– kulturo in knjižničarstvo, ustanoviteljstvo in pospeševanje, financiranje dejavnosti in zavodov.
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površine za pešce, zelene površine, pregled, nadzor in čiščenje komunalnih naprav in dimnih vodov, urejanje javnih parkirišč, trgov in ulic, dimnikarsko, pogrebno in pokopališko službo, ceste,
– podjetništvo in obrt, kmetijstvo, turizem in trgovino, razvoj demografsko ogroženih območij, upravljanje občinskega premoženja, stanovanjsko gospodarstvo, ekologijo, komunalno redarstveno službo, nadzor nad krajevnimi prireditvami, zaščito in reševanje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo.
Oddelek za investicije in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– investicije v infrastrukturo, izvajanje novih investicij, investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskega premoženja, dejavnost sklada stavbnih zemljišč, izdelavo lokacijske dokumentacije, načrtovanje in urejanje prostora.
Oddelek za finance opravlja naloge, ki se nananšajo na:
– pripravo proračuna in zaključnega računa občine, finančno računovodske naloge za občinski proračun, sklade, javne zavode in druge organizacije, sestavo premoženjske bilance, občinske davke in takse.
Urad župana opravlja vse upravne in strokovne naloge razen tistih, ki so navedene kot pristojnosti oddelkov oziroma smiselno sodijo v njihovo pristojnost, ter naloge, ki se nanašajo na
– pripravo splošnih aktov za občinski svet, župana in občinsko upravo, sekretarske naloge za občinski svet in druge organe, kadrovske in druge splošne zadeve, lokalne volitve, splošne naloge za krajevne skupnosti, informatiko, programiranje in servis programske opreme, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti.
III. DELAVCI OBČINSKE UPRAVE
9. člen
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet. Urad župana vodi tajnik občinske uprave.
Višji upravni delavci v občinski upravi so pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika in višji svetovalec. Oddelke vodijo vodje notranjih organizacijskih enot. Vodje oddelkov so višji upravni delavci, pomočniki predstojnika.
Delavec s posebnimi pooblastili je občinski inšpektor.
10. člen
Za urejanje položaja delavcev občinske uprave, notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za državne organe, za področje plač pa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-28/95-02
Laško, dne 31. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti