Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1008. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, stran 1651.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o preizkušanju hidrantnih omrežij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki preizkušajo hidrantna omrežja in izdajajo potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, obseg preizkusa hidrantnih omrežij, način pridobitve pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij, postopek preizkusa hidrantnih omrežij in redni tehnični nadzor nad hidrantnimi omrežji.
II. ZAVEZANEC
2. člen
Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega hidrantnega omrežja pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) za:
– novo vgrajena hidrantna omrežja;
– razširitev hidrantnega omrežja;
– spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.
Zavezanec lahko izvajalca del pooblasti za pridobitev potrdila pred dokončno predajo objekta v uporabo.
3. člen
Hidrantna omrežja, za katera si mora zavezanec pridobiti potrdilo, so:
– vsi objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo po cevovodih dovaja do hidrantnih priključkov, ki se neposredno uporabljajo za gašenje požara ali pa se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke;
– stalni postroji za zajemanje vode (to so postroji za posredno napajanje hidrantnega omrežja po stacionarnem omrežju);
– suha hidrantna omrežja (to so vse naprave v objektu, ki so v normalnih razmerah brez vode, ob požaru pa se uporabljajo za to, da se voda za gašenje požara prepelje od gasilnih vozil ali drugih virov za oskrbo z vodo do kraja porabe).
III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE, KI PREIZKUŠAJO HIDRANTNA OMREŽJA IN IZDAJAJO POTRDILA O NJIHOVEM BREZHIBNEM DELOVANJU
4. člen
Hidrantna omrežja lahko preizkušajo fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– registrirani morajo biti za tehnične preizkuse in analize (opravljanje dejavnosti preizkušanja gasilnotehničnih sredstev);
– zaposlenega morajo imeti vsaj enega delavca (v nadaljnjem besedilu: tehnični nadzorniki), ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena;
– imeti morajo ustrezno tehnično opremo, ki je določena s tem pravilnikom.
Izvajalec mora imeti pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) za preizkus hidrantnih omrežij (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
Delavci iz druge alinee prvega odstavka tega člena morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne ali gasilske smeri ter najmanj eno leto delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja.
5. člen
Hidrantna omrežja lahko preizkuša izvajalec, če ima naslednjo opremo:
– prehodni kos z dvema B spojkama in s priključkom za manometer v sredini - 2 kosa;
– prehodno spojko B - C - 2 kosa;
– orodje za delo s podzemnim hidrantom (ključ za hidrant, nastavek z enim B iztokom, ključ za spojke) - 2 kompleta;
– slepo spojko C - 2 kosa;
– ročnik s pipo - navadni C - 1 kos;
– ustnike za ročnike Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20;
– tabelo za določanje iztoka iz ročnika pri izmerjenem tlaku pri različnih šobah (Tabela 1 v prilogi);
– manometer za vodo; 0–15 bar, razred natančnosti 1 (Pravilnik o metroloških pogojih za manometre, vakuumetre in manovakuumetre, Uradni list SFRJ, št. 30/86).
6. člen
Če ima izvajalec zaposlenega samo enega tehničnega nadzornika, pa mu preneha delovno razmerje, mora izvajalec najpozneje v devetdesetih dneh od prenehanja delovnega razmerja zaposliti drugega tehničnega nadzornika. V tem času izvajalec ne sme preizkušati hidrantnih omrežij.
Izvajalec mora o vsaki spremembi, povezani s tehničnimi nadzorniki, obvestiti upravo v tridesetih dneh.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE POOBLASTILA
7. člen
Pravne in fizične osebe, ki želijo preizkušati hidrantna omrežja, vložijo pri upravi vlogo za preizkušanje hidrantnih omrežij in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena in 5. člena tega pravilnika.
Uprava izda pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za preizkušanje hidrantnih omrežij v šestdesetih dneh, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, uprava izda pooblastilo fizični ali pravni osebi v devetdesetih dneh.
8. člen
Pooblastilo velja pet let od dneva njegove izdaje.
9. člen
Pooblastilo se lahko predčasno odvzame, če izvajalec, ki preizkuša hidrantna omrežja in izdaja potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, nima vsaj enega tehničnega nadzornika, ter zaradi večjih nepravilnosti pri delu.
Izvajalce, ki opravljajo preizkuse in izdajajo potrdila o brezhibnem delovanju hidrantnih omrežij, nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
10. člen
Izvajalcu preneha pooblastilo:
– če izvajalec preneha opravljati dela oziroma dejavnost, ki je bila podlaga za pridobitev pooblastila;
– če izvajalec pri preizkušanju še naprej kljub opozorilu inšpektorata krši predpise;
– če poteče veljavnost pooblastila za preizkušanje in ne vloži zahteve za njegovo podaljšanje v tridesetih dneh pred potekom roka veljavnosti;
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več zahtev glede opreme, ki je določena v 5. členu tega pravilnika;
– če ne obvesti uprave o nastalih spremembah v roku, določenem v 6. členu tega pravilnika;
– če je izvajalec storil prekršek pri preizkušanju (18. točka 61. člena zakona o varstvu pred požarom - Uradni list RS, št. 71/93).
Pooblastilo preneha veljati z odvzemom pooblastila na zahtevo izvajalca, inšpektorata ali po uradni dolžnosti.
11. člen
Uprava vsako leto objavi seznam izvajalcev, pooblaščenih za preizkušanje hidrantnih omrežij v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. POSTOPEK PREIZKUSA HIDRANTNEGA OMREŽJA
12. člen
Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni izvajalec na zahtevo zavezanca najkasneje v tridesetih dneh od vložitve zahteve.
Izvajalec mora zavezancu predhodno napovedati dan preizkušanja.
Izvajalec ne more preizkušati hidrantnega omrežja, ki ga je sam projektiral, gradil ali nadzoroval gradnjo. Morebitni pregled projekta ali predhodni pregled hidrantnega omrežja med gradnjo se ne šteje za projektiranje in nadzor.
13. člen
Pri pregledu sistemov mora sodelovati zavezanec ali oseba, ki jo pooblasti zavezanec.
14. člen
Preizkus hidrantnega omrežja je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja.
Zavezanec mora predložiti na vpogled potrjeno projektno dokumentacijo za hidrantno omrežje.
15. člen
Hidrantno omrežje izvajalec preizkuša po tem postopku (skica 1):
1. Izmeri in zapiše se statični tlak na hidrantu A in B (to je tlak ps (bar)).
2. Na hidrant A se namesti ročnik s šobo od Ø 8 do Ø 20 (izbere se tako šobo, da bo padel tlak na hidrantu A pri odprtju ročnika za približno 1 bar od prej izmerjenega ps).
3. Zasun hidranta A se odpre do konca. Vodo se pusti teči 1 minuto tako, da se tok umiri in odčita tlak na hidrantu A in hidrantu B. Tlak na hidrantu B se vpiše v razpredelnico (Merilni list) pod prB, tlak na hidrantu A pa pod prA.
4. Po Tabeli 1 (v prilogi) se odčita količino vode (l/s), ki izteče iz ročnika pri tlaku prA. Ta količina se vpiše v razpredelnico (Merilni list) pod Q.
5. Z enačbo (1) se izračuna, za koliko bo padel tlak v mreži (prx), če bo poraba vode večja od Q, pri čemer se izbere poljubno večjo porabo vode Qx v l/s.
Enačba 1
6. Če je treba, se z enačbo (2) izračuna, koliko vode bo mreža dajala, če se pusti, da tlak pri iztekanju vode pade pod vrednost pr.
Enačba 2
prx - izbrani tlak, nižji od pr
7. Če so hidranti na slepem vodu, se pazi na smer toka vode (tako kot na skici 1).
8. Če so hidranti na krožnem vodu, naj bosta hidranta A in B čim bolj narazen. Izidi meritev se vpisujejo v Merilni list.
VI. POROČILO
16. člen
Po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja mora izvajalec najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo in ga poslati zavezancu.
Poročilo mora vsebovati ugotovitve preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju.
Poročilu se priložita merilni in hidrantni list, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga 1).
17. člen
Po odpravi pomanjkljivosti mora izvajalec ponovno pregledati del sistema, kjer je bilo treba odpraviti pomanjkljivosti.
O opravljenem ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja se pripravi dodatno poročilo.
Če so bile pri preizkusu ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na brezhibno delovanje sistema, se izda potrdilo brez opravljenega ponovnega preizkusa na podlagi pisne izjave zavezanca, da je odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
Če zavezanec v treh mesecih ne odpravi pomanjkljivosti in ne obvesti izvajalca, da je napako odpravil, izvajalec obvesti pristojno izpostavo inšpektorata.
VII. POTRDILO O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA
18. člen
Izvajalec izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu, in sicer:
– na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti;
– na podlagi obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil, če so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti;
– na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu hidrantnega omrežja ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.
Potrdilo se izda v predpisani obliki (priloga 2).
19. člen
Izvajalec mora pripraviti poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja in potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja v dveh izvodih. En izvod vroči zavezancu, enega pa shrani pri sebi.
Izvajalec mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka deset let.
Zavezanec mora trajno hraniti dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena.
VIII. REDNI TEHNIČNI NADZOR HIDRANTNIH OMREŽIJ
20. člen
Zavezanec mora zagotoviti redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: nadzor).
Nadzor po tem pravilniku obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantem omrežju.
Vizualni pregled obsega:
– pri zunanjem hidrantnem omrežju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja;
– pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost;
– pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika.
Po pregledu je potrebno omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombirati.
Nadzor lahko opravlja tehnični nadzornik oziroma oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinske smeri.
Nadzor se opravlja najmanj enkrat letno, dokumentacijo o nadzoru hrani zavezanec.
IX. STROŠKI PREIZKUŠANJA
21. člen
Stroške preizkušanja hidrantnega omrežja krije zavezanec.
X. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-56/95
Ljubljana, dne 11. aprila 1995.
Minister
za obrambo
Jelko Kacin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti