Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1007. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, stran 1649.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo minimalni tehnični in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalci), ki vzdržujejo ročne in prevozne gasilne aparate (v nadaljnjem besedilu: gasilnike), ter pogoji za pridobitev in odvzem pooblastila za vzdrževanje.
2. člen
Lastnik mora vzdrževati gasilnike pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca in določili tega pravilnika.
Pri vzdrževalcu lahko gasilnike vzdržuje le oseba, ki ima ustrezno znanje in potrdila v skladu s tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: serviser).
II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI
3. člen
Vzdrževanje gasilnika obsega:
– pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca;
– preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi;
– servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih in pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledu.
4. člen
Vzdrževalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– registriran mora biti za tehnične analize in preizkuse (opravljanje dejavnosti vzdrževanja gasilnikov);
– zaposlenega mora imeti vsaj enega serviserja, ki ima opravljen izpit v skladu tem pravilnikom;
– imeti mora opremo, določeno s tem pravilnikom;
– sklenjeno mora imeti pogodbo o vzdrževanju gasilnikov z lastnikom certifikata za gasilnike.
Izvajalec mora imeti pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov.
III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI
FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE ZA VZDRŽEVANJE GASILNIKOV
5. člen
Vzdrževalec mora imeti opremo za vzdrževanje vseh vrst gasilnikov, najmanj pa:
– črpalko za pretakanje ogljikovega dioksida;
– napravo za polnjenje jeklenk in ampul z ogljikovim dioksidom;
– natančno tehtnico do 5 kg, točnostni razred III;
– tehtnico do 300 kg, točnostni razred III;
– mizo za preizkušanje varnostnega ventila;
– visokotlačno črpalko;
– jeklenke za ogljikov dioksid - CO2, 30 kg;
– paralelni škripec;
– momentni ključ;
– plombirno sredstvo;
– posodo z numeracijo do 10 litrov;
– garnituro orodja (viličasti obročni ključi št. 6-32; kombinirane klešče; izvijači 4-5, 5-6, 5-8; univerzalne žlebaste klešče; revolverske klešče za luknje; ščipalne klešče - stranske; polokrogle klešče; mizarske klešče; preizkuševalnik napetosti; kladivo 3 kg; plastično kladivo 1,2 kg in plombirne klešče);
– originalne rezervne dele za gasilnike in katalog rezervnih delov.
6. člen
Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinske ali gasilske stroke in uspešno opravljeni preizkus znanja pri lastniku certifikata ali pri organizaciji, ki jo pooblasti lastnik certifikata ter opravljen izpit pred komisijo, ki jo imenuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
Program izpita iz prejšnjega odstavka obsega poznavanje:
– tehničnih normativov in standardov gasilnikov in premičnih tlačnih posod;
– konstrukcijskih pogojev in smernic proizvajalca;
– predpisov o varstvu pred požarom in varstvu pri delu;
– vzdrževanja gasilnikov;
– praktični del preizkušanja gasilnikov.
Izpitna komisija ima predsednika, dva člana komisije in zapisnikarja. Kandidat, ki je uspešno opravil izpit iz drugega odstavka tega člena, dobi o tem potrdilo. Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerih dobi enega kandidat, drugi pa ostane v arhivu uprave.
Serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom mora opraviti preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov v skladu s pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkušanja znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84 in 1/87).
7. člen
Vzdrževalec mora predložiti upravi poimenski seznam serviserjev z opravljenim izpitom iz 6. člena tega pravilnika. O vsaki spremembi serviserjev mora vzdrževalec pisno obvestiti upravo v tridesetih dneh.
8. člen
Če ima vzdrževalec zaposlenega samo enega serviserja, pa mu preneha delovno razmerje, mora vzdrževalec najpozneje v devetdesetih dneh od prenehanja delovnega razmerja zaposliti drugega serviserja. V tem času vzdrževalec ne sme vzdrževati gasilnikov.
Vzdrževalec mora o vsaki spremembi, povezani s serviserji, obvestiti upravo v tridesetih dneh.
9. člen
Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:
– naslov vzdrževalca;
– vrsta opravljenega vzdrževanja;
– datum opravljenega vzdrževanja;
– žig in podpis.
Oznaka je tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika. Vzdrževalec mora voditi posebno evidenco o tem, kateri serviser je opravil vzdrževanje posameznega gasilnika, ter evidenco gasilnikov, ki jih je pregledal.
Izvajalec mora skrbeti za to, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev, opremljenih s temi aparati.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODVZEM
POTRDILA
10. člen
Fizične in pravne osebe, ki želijo opravljati vzdrževanje gasilnikov, vložijo pri upravi vlogo za vzdrževanje gasilnikov in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena ter 5. in 6. člena tega pravilnika.
Uprava izda pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za vzdrževanje gasilnikov v šestdesetih dneh, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, uprava izda pooblastilo fizični ali pravni osebi v devetdesetih dneh.
11. člen
Na pooblastilu za vzdrževanje gasilnikov mora biti naveden serviser, ki vzdržuje gasilnike in velja tri leta od dneva njegove izdaje.
Pooblastilo velja za vse vrste gasilnikov.
12. člen
Vzdrževalce in serviserje nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). Ob večjih nepravilnostih inšpektorat poroča upravi, ki lahko na predlog pristojnega inšpektorja odvzame pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov pooblaščenemu vzdrževalcu.
13. člen
Vzdrževalcu preneha pooblastilo:
– če vzdrževalec ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pooblastila v skladu s 4. členom tega pravilnika;
– če vzdrževalec pri opravljanju vzdrževanja gasilnikov še naprej krši predpise o vzdrževanju gasilnikov kljub opozorilu inšpektorata;
– če poteče veljavnost pooblastila za vzdrževanje in ne vloži zahteve za njegovo podaljšanje v tridesetih dneh pred potekom roka veljavnosti;
– če je vzdrževalec storil prekršek pri vzdrževanju gasilnikov (17. točka 61. člena zakona o varstvu pred požarom – Uradni list RS, št. 71/93);
– če ne obvesti uprave o nastalih spremembah v roku, določenem v 7. členu tega pravilnika.
Pooblastilo preneha veljati z odvzemom pooblastila na zahtevo vzdrževalca, inšpektorata ali po uradni dolžnosti.
14. člen
Uprava vsako leto objavi seznam vzdrževalcev, pooblaščenih za vzdrževanje gasilnikov v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. STROŠKI VZDRŽEVANJA GASILNIKOV
15. člen
Stroške vzdrževanja gasilnikov krije lastnik.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vzdrževalci, ki že vzdržujejo gasilnike, morajo izpolniti pogoje, določene v tem pravilniku v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, v nasprotnem primeru se jim pooblastilo odvzame.
V veljavi ostanejo vsa že izdana potrdila serviserjem.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list SRS, št. 42/85).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-54/95
Ljubljana, dne 11. aprila 1995.
Minister za obrambo
Jelko Kacin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti