Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1042. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom, stran 1684.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Šmihel pod Nanosom in izidu glasovanja na referendumu dne 18. 12. 1994 je svet KS Šmihel na seji dne 10. 1. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom
1
Za območje KS Šmihel pod Nanosom se uvede samoprispevek v denarju za obdobje petih let, od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.
2
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila:
1. 50 % zbranih sredstev za skupne potrebe:
– vzdrževanje sredstev za skupne potrebe,
– sofinanciranje asfaltiranja odseka ceste Šmihel–Landol
2. 50 % za obnovo doma krajanov.
Referendumski program uporabe sredstev samoprispevka je sestavni del tega sklepa.
3
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Šmihel ter krajani, ki še niso vpisani v splošni imenik, so pa zaposleni in prejemajo plačo. Samoprispevek bodo krajani plačevali:
– 2 % neto plače iz delovnega razmerja in nadomestil ter pogodb o delu,
– 2 % od pokojnin,
– 2 % od samostojnega opravljanja gospodarske dejavnosti – od zavarovalne osnove, od katere samostojni podjetniki plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 2 % od katastrskega dohodka,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno delavci na začasnem delu v tujini.
4
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pravic, od invalidnih in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi. Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, ki prejemajo plače iz delovnega razmerja, pa te ne presegajo 1/2 povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnina ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo za tekoče leto.
5
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati skupaj 15,000.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljenih 7,000.000 SIT, preostali del bo KS zbrala s sredstvi lokalne skupnosti.
6
Samoprispevek iz plač zaposlenih in pokojnin se obračunava in nakaže ob vsakem izplačilu, od dohodka iz kmetijske in obrtne dejavnosti pa obračuna in nakazuje Republiška uprava za javne prihodke.
7
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za namene iz 2. točke tega sklepa. Sredstva se nakažejo in zbirajo na žiro račun 52200-842-094-82000.
8
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi svet KS, ki enkrat letno poroča zboru krajanov o uporabi sredstev samoprispevka.
9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Šmihel pod Nanosom, dne 10. januarja 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Šmihel
Janko Gruden l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti