Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1006. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, stran 1646.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, da lahko izdajajo potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, obseg pregleda in preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, način pridobitve pooblastila za pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek pregleda in preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in opravljanje rednega tehničnega nadzora nad vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite.
II. ZAVEZANEC
2. člen
Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) si mora pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), in sicer za:
– novo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
– razširjene sisteme aktivne požarne zaščite, in to za del, ki je na novo vgrajen;
– spremenjene ali zamenjane sisteme aktivne požarne zaščite, in to za spremenjeni ali zamenjani del sistema aktivne požarne zaščite.
Zavezanec mora skrbeti za redni tehnični nadzor v skladu s tehničnimi predpisi, navodili proizvajalca ter določili tega pravilnika.
Zavezanec lahko pooblasti izvajalca del za pridobitev potrdila pred dokončno predajo objekta v uporabo.
3. člen
Zavezanec si mora pridobiti potrdilo za naslednje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite:
– naprave za javljanje požara, vključno z morebitnim požarnim krmiljenjem in daljinskim prenosom signalov do sprejemnika;
– stabilne naprave in napeljave za samodejno ali polsamodejno gašenje s plinastimi, tekočimi ali prahastimi gasili;
– naprave za protipožarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
– ventilske postaje s samodejnim ali polsamodejnim krmiljenjem polnjenja suho-mokrih hidrantnih napeljav;
– črpalne postroje, namenjene izključno za gašenje ali hlajenje z vodo, razen tipskih črpalnih blokov za napajanje notranjih hidrantnih omrežij;
– sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je odpiranje samodejno, polsamodejno ali ročno,
– naprave za javljanje in gašenje letečih isker v transportnih cevovodih;
– vgrajene naprave za javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku, vključno z morebitnim krmiljenjem in daljinskim prenosom signalov do sprejemnika;
– varnostno razsvetljavo javnih prostorov.
III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE ZA PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
4. člen
Vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite lahko pregledujejo ter preizkušajo fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pregledov), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– registrirane morajo biti za dejavnosti zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah ter za tehnične preizkuse in analize;
– zaposlena morajo imeti vsaj dva delavca, ki izpolnjujeta s tem pravilnikom določena merila (v nadaljnjem besedilu: tehnična preglednika);
– imeti morajo ustrezno opremo, določeno s tem pravilnikom;
– da ne opravljajo dejavnosti projektiranja, proizvodnje, zastopanja, prodaje, montaže, vzdrževanja ali druge pridobitne dejavnosti v zvezi s sistemi iz 3. člena tega pravilnika.
Izvajalec pregledov mora imeti pooblastilo za opravljanje pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo), ki ga izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
Delavca iz druge alinee prvega odstavka tega člena morata imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, eden elektrotehniške in drugi strojne smeri, opravljen izpit iz svoje stroke in varstva pri delu (po 3. in 4. členu pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri delu - Uradni list SRS, št. 36/87 in 5/88) ter najmanj pet let delovnih izkušenj kot projektanta, izvajalca ali tehnična preglednika različnih vrst sistemov.
5. člen
Izvajalec pregledov lahko pregleduje in preizkuša vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, če ima naslednjo opremo:
– merilnike za dolžino, maso, čas, temperaturo;
– merilnike električnega toka, napetosti, upornosti;
– napravo za preizkušanje dimnih javljalnikov s simulacijo dima;
– merilnike tlaka razred 1.6;
– merilnik zvočne jakosti;
– merilnik osvetljenosti;
– par prenosnih sprejemnooddajnih postaj kratkega dometa;
– napravo za merjenje stopnje nizkega radioaktivnega sevanja ionizacijskih javljavcev požara.
6. člen
Izvajalec pregledov, ki ima zaposlena samo dva tehnična preglednika, pa kateremu od njiju preneha delovno razmerje, mora najpozneje v devetdesetih dneh zaposliti drugega delavca. V času, ko ima izvajalec zaposlenega le enega tehničnega preglednika, ne sme pregledovati in preizkušati vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Izvajalec pregledov mora o vsaki spremembi glede tehničnih preglednikov obvestiti upravo v tridesetih dneh.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
7. člen
Pravne ali fizične osebe, ki želijo opravljati pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vložijo pri upravi vlogo in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena in 5. člena tega pravilnika.
Uprava izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v šestdesetih dneh, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, uprava izda pooblastilo v devetdesetih dneh.
8. člen
Pooblastilo velja pet let od dneva njegove izdaje.
9. člen
Pooblastilo se lahko predčasno odvzame, če izvajalec, ki dela preizkuse in izdaja potrdila, nima več dovolj tehničnih nadzornikov, kot tudi ob večjih nepravilnostih pri delu.
Inšpekcijski nadzor nad izvajalci, ki delajo preizkuse in izdajajo potrdila opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
10. člen
Pooblastilo preneha in izvajalec pregledov ne more več opravljati pregledov in preizkušati vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite:
– če ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pooblastila v skladu s 4. členom tega pravilnika;
– če izvajalec pregledov kljub opozorilu inšpektorata še naprej krši predpise o pregledih in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– če poteče veljavnost pooblastila in ne vloži zahteve za njegovo podaljšanje v tridesetih dneh pred potekom roka veljavnosti;
– če ne obvesti uprave o nastalih spremembah v roku, določenem v 6. členu tega pravilnika;
– če je izvajalec storil prekršek pri preizkušanju (18. točka 61. člena zakona o varstvu pred požarom - Uradni list RS, št. 71/93).
Pooblastilo preneha veljati z odvzemom pooblastila na zahtevo izvajalca, inšpektorata ali po uradni dolžnosti.
11. člen
Uprava vsako leto objavi seznam izvajalcev, pooblaščenih za opravljanje pregledov v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. POSTOPEK PREGLEDA IN PREIZKUS VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
12. člen
Vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite pregleda in preizkusi izvajalec pregledov na zahtevo zavezanca najkasneje v tridesetih dneh.
Izvajalec pregledov mora zavezancu predhodno napovedati dan pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Izvajalec pregledov ne more opraviti pregleda in preizkusa vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite nad sistemom, ki ga je sam projektiral ali nadzoroval. Morebitni pregled projekta ali predhodni pregled sistema med gradnjo se ne šteje za projektiranje in nadzor.
13. člen
Pregled in preizkus sistema vodi tehnični preglednik. Pri pregledu sistemov morajo sodelovati zavezanec ali oseba, ki jo pooblasti zavezanec, vgraditelj ali vzdrževalec sistema.
Zavezanec mora omogočiti tehničnemu pregledniku vstop v vse prostore, kjer so vgrajeni deli sistema, ter preizkušanje delov sistema in mu omogočiti nemoten ter varen pregled in preizkus.
14. člen
Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite sme pregledovati in preizkušati pri:
– sistemih, ki jih sestavljajo samo cevne napeljave in mehanizmi, tehnični preglednik strojne stroke;
– sistemih, ki jih sestavljajo samo električne napeljave in deli, tehnični preglednik elektrotehniške stroke;
– sistemih, ki jih sestavljajo napeljave iz prve in druge alinee tega člena, in sistemih, pri katerih naprava za javljanje požarnih veličin ali gorljivih plinov in pare krmili poljubne druge naprave ali sisteme pa tehnična preglednika strojne in elektrotehnične stroke skupaj.
15. člen
Pregled in preizkus sistemov aktivne požarne zaščite sestavljajo pregled dokumentacije o sistemu aktivne požarne zaščite ter pregled in preizkus sistema.
Pri pregledu sistemov mora tehnični preglednik ugotoviti, ali sistem aktivne požarne zaščite ustreza tehnični dokumentaciji in določbam veljavnih ter priznanih dokumentov tehničnih predpisov (v nadaljnjem besedilu: ustrezni predpisi). Če ni domačih ustreznih predpisov, se kot predpisi uporabljajo:
– mednarodni standardi ISO/IEC;
– evropski standardi EN;
– dokumenti evropskega zavarovalniškega združenja CEA;
– smernice nacionalnih zavarovalniških združenj članic Evropske unije.
16. člen
Pregled sistema aktivne požarne zaščite se začne s pregledom dokumentacije o sistemu.
Zavezanec mora dati tehničnemu pregledniku na vpogled naslednjo dokumentacijo:
– projekt sistema in strokovno poročilo izvedenca;
– zapisnik o tehničnem pregledu objekta, če je bil že opravljen;
– študijo požarne varnosti, če je za objekt obvezna;
– izjavo izvajalca, ki je sistem vgradil, da je sistem izdelan v skladu s projektom;
– zapisnike izvajalca, ki je sistem vgradil, o vseh opravljenih lastnih meritvah in funkcionalnih preizkusih ob vključevanju sistema v pripravno stanje, da je sistem pripravljen za obratovanje;
– certifikate izdelovalcev o ustreznosti bistvenih sestavnih delov sistema;
– navodila proizvajalca sistema in izvajalca, ki je sistem vgradil za ravnanje, vzdrževanje in redno pregledovanje ter preskušanje sistema, v slovenščini;
– druge listine o posebni ustreznosti elektrotehniških delov, kot naprimer za elektroopremo v Ex izvedbi;
– druge dokazne listine, ki potrjujejo ustreznost vgrajenega materiala, uporabljenih postopkov ali strokovnost osebja, ki je izvedlo dela.
17. člen
Pregled se opravi tako, da se pregleda ali:
– so vsi deli sistema v zadostnem številu vgrajeni na prostorih, kot je navedeno v projektu. Če prostor in način vgradnje v projektu nista zavedena, se preveri ali so deli sistemov vgrajeni na dovolj prostorih in tako, kot je navedeno v ustreznih predpisih;
– so lastnosti delov sistema takšni, kot izhaja iz projekta (občutljivost, masa gasila, pretok gasila in podobno);
– je vgrajeni sistem dovolj varen za ljudi, ki bodo izpostavljeni delovanju sistema (npr. z zaščito pred električnim udarom, zaščito gibljivih delov, izhodi iz prostorov s plinskim gašenjem, opozorilnimi znaki in podobno);
– so vsi deli sistema pravilno označeni;
– je sistem izdelan v skladu s splošnimi tehničnimi predpisi za cevne in električne napeljave;
– so omogočeni normalna uporaba, redno vzdrževanje ter preizkušanje sistema med trajanjem stavbe ali postroja;
– so za večje sisteme izdelana ustrezna stenska navodila in sheme;
– izvedba zagotavlja normalno življenjsko dobo sistema glede na vrsto objekta ali postroja;
– obstaja navodilo za ravnanje, vzdrževanje in preizkušanje sistema ali njegovih delov.
18. člen
Sistem se preizkusi s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema. Preizkus mora zajeti tudi morebitno požarno krmiljenje drugih tehničnih sistemov (prezračevanja, prevoza, tehničnih naprav kot dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in podobno).
Obseg in vrsta preizkusa ter število preizkušenih delov sistema so odvisni od vrste sistema. Tehnični preglednik lahko pri preizkusu upošteva pisno dokumentirane preizkuse, ki jih je že opravil sam vgraditelj sistema, ki je sistem vgradil.
Destruktivni preizkusi, kjer se preizkušanec s preizkusom uniči, ali ko se porabi drago gasilo, morajo biti čim bolj omejeni.
Preizkus mora zajeti vse varnostne naprave pri sistemih, ki ob delovanju ogrožajo ljudi.
Kadar popolni preizkus delovanja ni mogoč, ker bi z njim nastala škoda, kot so sistemi za vodno gašenje z odprtimi šobami, mora preizkus zajeti vse dele sistema, razen končnega izvršilnega organa.
S preizkusom se ugotovi, ali sistem deluje, kot je predvideno s projektom in morebitno študijo požarne varnosti ter ali so dosežene projektno predvidene vrednosti.
VI. POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU IN PREIZKUSU
19. člen
Po opravljenem pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite mora tehnični preglednik najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo, ki se pošlje zavezancu.
Poročilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilo mora biti enovito tudi, če sta pregled in preizkus opravila dva tehnična preglednika.
Poročilo mora vsebovati:
– firmo oziroma ime izvajalca pregleda;
– kraj in datum pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– številko poročila in oštevilčenje strani ter skupno število strani poročila ter datum poročila;
– firmo oziroma ime ter naslov zavezanca;
– navedbo vrste sistema;
– navedbo projekta, po katerem je bil sistem izdelan;
– firmo oziroma ime vgraditelja sistema;
– navedbo predpisov, po katerih je bil sistem pregledan in preizkušen;
– kratko splošno oceno sistema;
– navedbo morebitnih pomanjkljivosti in z razčlenjenim opisom vseh potrebnih ureditev in dopolnitev sistema;
– podpise tehničnih preglednikov, ki so sistem pregledali in preizkusili, ter datum izdaje poročila.
20. člen
Po odpravi pomanjkljivosti mora tehnični preglednik v štirinajstih dneh ponovno pregledati del sistema, kjer je bilo treba odpraviti pomanjkljivosti.
O opravljenem ponovnem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se pripravi dodatno poročilo.
Če so bile pri pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na brezhibno delovanje sistema, se lahko izda potrdilo brez opravljenega ponovnega pregleda in preizkusa na podlagi pisnega zagotovila zavezanca, vgraditelja ali vzdrževalca sistema, da je odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
Če zavezanec ne odpravi pomanjkljivosti in ne obvesti izvajalca pregledov, izvajalec pregledov po šestih mesecih od prvega pregleda obvesti inšpektorat.
VII. POTRDILO O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA
21. člen
Potrdilo izda izvajalec pregledov po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu, in sicer:
– na podlagi pisnega poročila, če niso bile ugotovljene nobene pomanjkljivosti;
– na podlagi poročila, v katerem so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti, in na podlagi poznejšega obvestila zavezanca, vgraditelja ali vzdrževalca sistema, da je odpravil pomanjkljivosti;
– na podlagi dodatnega poročila, ko se pri ponovnem pregledu in preizkusu ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.
22. člen
Potrdilo se izda v predpisani obliki (priloga 1).
23. člen
Potrdilo velja pet let in ga mora zavezanec obnoviti pred pretekom.
24. člen
Izvajalec pregledov mora izdelati poročilo o pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite in potrdilo v štirih izvodih. En izvod pošlje zavezancu, enega shrani pri sebi, po en izvod pa mora poslati v štirinajstih dneh po izdaji poročila oziroma potrdila upravi in inšpektoratu.
Izvajalec pregledov mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka 10 let.
25. člen
Pred pretekom petih let mora zavezanec potrdilo podaljšati na podlagi opravljenega pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Pri ponovnem pregledu se ugotavlja, ali je bil sistem redno in pravilno vzdrževan, tako da je zagotovljeno brezhibno delovanje sistema.
Pri ponovnem pregledu in preizkusu vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite se upoštevajo določbe tega pravilnika, ki urejajo pregled in preizkus pred začetkom delovanja.
VIII. STROŠKI PREGLEDA IN PREIZKUSA VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
26. člen
Stroške pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite krije zavezanec.
IX. TEHNIČNI NADZOR
27. člen
Zavezanec mora zagotoviti redno strokovno vzdrževanje sistema v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma vgraditelja sistema. Zavezanec mora v ta namen uporabljati storitve vgraditelja sistemov ali vzdrževalcev, ki jih pooblasti proizvajalec oziroma vgraditelj sistemov (pooblaščeni serviserji).
Vsakodnevno stanje pripravljenosti sistema nadzoruje sam zavezanec ali oseba, ki jo pooblasti zavezanec.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Vsi zavezanci sistemov, ki še nimajo potrdil o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite, si morajo to pridobiti v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Rok pet let za obnovitev potrdila za požarno bolj ogrožene objekte in objekte, kjer se zadržuje večje število ljudi, se šteje od dneva izdaje potrdila, za vse preostale objekte od dneva uveljavitve tega pravilnika.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-55/95
Ljubljana, dne 11. aprila 1995.
Minister za obrambo
Jelko Kacin l. r.
Priloga 1FIRMA IZVAJALCAPOTRDILO št.________

o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščiteizdano na podlagi 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93) in sklepa Ministrstva za obrambo, št._____________ z dne ____________.(ime in priimek tehničnega preglednika) sta/so opravila(i)pregled in preizkus:

Naprava: _________________________________________

Objekt: __________________________________________

Lokacija: _________________________________________,

ki je bil zgrajen v skladu z naslednjo tehnično dokumentacijo:Izdelovalec sistema: ______________________________________

Izvajalec inštalacijskih in montažnih del: ________________

Izvedbena dokumentacija: __________________________________Na podlagi pregleda in preizkusa, ki je bil opravljen dne ____________ in izdano
poročilo, št. __________, je bilo ugotovljeno, da je vgrajeni sistem aktivne
požarne zaščite izdelan skladno z njegovo tehnično dokumentacijo, da deluje
brezhibno in je sposoben za uresničevanje svojega namena v obsegu, predvidenim s
projektom.Potrdilo velja pet let.Opombe:

podpis preglednikov                   podpis direktorja               žig izvajalcaAAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti