Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1047. Odlok o začasni organizaciji in področjih dela upravnega organa Občine Semič, stran 1686.

Na podlagi 29. člena in skladno z 49. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Semič na seji dne 28. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in področjih dela upravnega
organa Občine Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se vzpostavi organizacija upravnega organa občine Semič (v nadaljnjem besedilu: občinski upravni organ ali uprava občine) ter določa njegovo delovno področje.
2. člen
Občinski upravni organ je samostojen pri opravljanju svojih nalog v okviru ustave, zakononov in drugih predpisov in je za svoje delo odgovoren svetu občine ter županu, v zadevah od države prenesenih pristojnosti pa tudi pristojnemu resornemu ministrstvu.
3. člen
Občinski upravni organ izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte sveta občine in župana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje na teh področjih za katere je ustanovljen, daje pobudo za reševanje problemov s teh področij za katere je ustanovljen, daje pobudo za reševanje problemov s teh področij, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov iz pristojnosti sveta in župana in drugih splošnih aktov in druga strokovna razvojna in servisna dela za svet in župana, njuna delovna telesa in občane.
Občinski upravni organ sodeluje z upravnimi organi občin in države, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
Občinski upravni organ s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinski upravni organ in njegove strokovne službe lahko nudijo določene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, društva idr. po predhodno sklenjenem sporazumu.
Občinski upravni organ lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim na svetu, na osnovi dobljenih prijav iz javnega razpisa pridobitve vsaj dveh neodvisnih ponudb.
5. člen
Če občinski upravni organ ne opravlja svojih obveznosti po tem odloku kakovostno in pravočasno, lahko župan prične in vodi postopek za oceno dela občinskega upravnega pristojnika.
6. člen
Občinski upravni organ mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev.
Občinski upravni organ mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrbe ter izvršujejo svoje obveznosti.
7. člen
Delo občinskega upravnega organa je javno.
O delu občinskega upravnega organa obvešča javnost predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.
Občinski upravni organ oziroma njihovi delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKEGA UPRAVNEGA ORGANA
8. člen
Občinski upravni organ je organiziran kot enoten samostojni organ in je individualno voden. V organu se lahko organizirajo notranje organizacijske enote.
V sestavi občinskih upravnih organov delujejo tudi strokovne službe.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik je lahko hkrati tudi sekretar sveta. Sekretarja sveta določi občinski svet.
10. člen
Upravo občine (najmanj v upravnih zadevah na I. stopnji) vodi tajnik, saj je župan v tem primeru v pritožbenih lokalnih zadevah drugostopenjski organ.
11. člen
Župan določi splošna načela za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog ter nomenklature enotnih nazivov za skupino istovrstnih nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev potrebnih za opravljanje del in nalog v občinskem upravnem organu. Načrt delovnih mest v občinski upravi določa župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA UPRAVNEGA ORGANA
12. člen
Občinski upravni organ opravlja upravne in strokovne naloge: lokalne zadeve javnega pomena določene z zakonom ali splošnim aktom občine posebej pa naloge iz naslednjih področij:
– občinske finance
– vzgoja in izobraževanje: ustanoviteljske pravice in kritje materialnih stroškov ter skrb za dvig ravni oziroma šolstva (programsko kot materialno)
– kultura: ustanoviteljska in pospeševalna in s financiranjem kulturnih dejavnosti in ustanov
– šport, rekreacija in javno obveščanje: pospeševalne naloge
– zdravstvo: ustanoviteljstvo, skrb za primerno javno zdravstveno službo (Zdravstveni dom, Lekarna), podeljevanje koncesij, zdravsteno zavarovanje oseb brez dohodkov, mrliško ogledna služba
– socialno varstvo: skrb za mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč na domu, subvencioniranje najemnim, skrb za organizirano varstvo predšolskih otrok, materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove
– notranje zadeve: nadzor nad javnim redom in mirom ter lokalnimi prireditvami (lokalna policija), postopek z najdenimi stvarmi, matične zadeve
– obramba in zaščita: program varstva pred požarom in sprejemanje posebnih ukrepov, načrti zaščite in reševanja ter obveščanje prebivalstva, skrb za zaklonišča.
– komunalne dejavnosti: urejanje javnih parkirišč, mestnega prometa, urejanje ulic, trgov, cest v mestu, dimnikarska, pokopališka in pogrebna služba
– varstvo okolja: lokalne javne službe na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, dimnih vodov
– urejanje prostora
Opomba: Odločanje o rabi prostora je za občino življenjskega pomena, vendar še ni znano katere pristojnosti iz tega področja bodo prenešene na občino
– gospodarstvo: pospeševalna funkcija (omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, pospeševanje stanovanjske gradnje, turizma, obrti in podjetništva itn.)
– kmetijstvo: skrb in ukrepi za gospodarsko rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, dedovanje (še ni definirano kot lokalna pristojnost), pašni redi
– gozdarstvo: skrb za gozdne ceste
– promet: urejanje javnega prevoza v naseljih, po lokalnih javnih poteh (še ni ustrezne zakonodaje, zato pristojnost ni znana)
– drugo: investicije v infrastrukturo, ustanove in dejavnosti, skrb za občinsko premoženje.
Občinski upravni organ opravlja tudi strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svet župana, ter druge organe občine ter druge upravne in strokovne zadeve, ki niso opredeljene v tem odloku, pa so v pristojnosti občinskega upravnega organa in določene z zakonom oziroma drugim aktom.
Občinski upravni organ izdaja predpise in druge akte, za katere je pooblaščen. Izvaja ukrepe iz pristojnosti in opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in drug predpis in svet ter župan.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Občinski upravni organ prevzame svoje naloge s 1. 1. 1995, če to ni mogoče pa najkasneje do 24. 3. 1995, ko mora uskladiti svojo organizacijo v dogovoru z upravno enoto, ki prevzema upravne naloge iz pristojnosti države.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/95
Semič, dne 28. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti