Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1054. Dogovor o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu, stran 1696.

DOGOVOR
o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu
(Separat socialnega sporazuma)
1
Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu podpisniki dogovora) soglašamo, da se dejanske plače pri delodajalcih ne glede na njihovo lastninsko strukturo obračunavajo in izplačujejo v skladu z določili veljavnih kolektivnih pogodb in dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu za čas od 1. aprila 1995 do 31. marca 1996.
2
Delodajalec ugotovi povprečno plačo na zaposlenega delavca kot osnovo za izračun plač za mesec april 1995 tako, da izbere eno od možnosti: povprečno izplačano plačo pri delodajalcu za obdobje januar - december 1994, povečano za 11%, ali povprečno izplačano plačo pri delodajalcu za obdobje oktober - december 1994, povečano za 2,5%.
Izbrano osnovo delodajalec uporablja za določanje plač ves čas veljavnosti tega dogovora.
Pri obračunu plač se upošteva število zaposlenih na podlagi delovnih ur.
3
Plače za naslednje mesece se določajo tako, da se plače ugotovljene po prejšnji točki dogovora, lahko uskladijo vsake tri mesece za naslednje trimesečje za 80 % rasti cen na drobno v zadnjem trimesečju. Prva uskladitev se opravi pri izplačilu plač za mesec julij 1995 na podlagi podatkov o rasti cen v obdobju april - junij 1995.
Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995 preseže 10 %, se za nadaljnjo uskladitev plač upošteva celotna rast cen na drobno.
Delodajalci, ki v izkazu uspeha za leto 1994 izkazujejo čisto izgubo poslovnega leta, ne morejo povečati plač po prvem in drugem odstavku te točke, dokler ne dosežejo pozitivnega poslovnega izida.
4
Delodajalci lahko izplačujejo plače, višje od plač, ugotovljenih po 2. in 3. točki dogovora, le na podlagi pozitivnega poslovnega izida, doseženega v določenem obdobju leta 1995.
Obseg sredstev, ki jih delodajalec nameni za povečanje plač v letu 1995 v skladu s prvim odstavkom te točke, ne sme preseči 25 odstotkov bruto ustvarjenega pozitivnega poslovnega izida, skupno izplačilo tako povečane plače pa lahko znaša največ eno bruto povprečno mesečno plačo na zaposlenega pri delodajalcu v letu 1995, pri čemer se 75 odstotkov tega zneska lahko izplača v letu 1995, 25 odstotkov pa ob potrditvi pozitivnega poslovnega izida za leto 1995.
Plače iz naslova rezultatov poslovanja se lahko prvič izplačajo na podlagi rezultatov poslovanja za obdobje januar - junij 1995.
Delodajalci, ki so za obdobje januar - marec 1995 izplačevali višje plače od plač določenih v 2. točki, lahko obračunajo in izplačajo plače po tej točki dogovora pod pogojem, da predhodno uskladijo obseg sredstev za plače z določili tega dogovora.
Ob izplačilu plač nad višino, ugotovljeno v skladu z 2. in 3. točko dogovora, mora delodajalec predložiti Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje potrebne podatke iz obrazca Statistični podatki iz bilance uspeha kot dokaz, da doseženi rezultati poslovanja dopuščajo povečanje plač.
5
Ne glede na omejitev sredstev za plače, ki izhajajo iz dogovora, se podpisniki dogovora strinjamo, da najnižje izplačilo mesečne plače za zaposlenega za poln delovni čas in predvidene delovne rezultate za mesec april 1995 ne more biti nižje od 45.000 tolarjev bruto.
Najnižje izplačilo, opredeljeno v prvem odstavku te točke, ne vključuje izplačil za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa.
Najnižje izplačilo iz prvega odstavka te točke se povečuje v skladu s 3. točko dogovora.
Delodajalci, katerih plače po določbah 2. in 3. točke tega dogovora ne dosegajo ravni izhodiščnih plač določenih v veljavnih kolektivnih pogodbah dejavnosti, lahko izplačujejo plače največ do ravni izhodiščnih plač, določenih v teh pogodbah.
6
Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili se za mesec april 1995 določijo največ v višini, določeni z dogovorom o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu, sklenjenim med Združenjem Manager in Gospodarsko zbornico Slovenije, v podjetjih, ki imajo družbeni kapital, pa tudi z Vlado Republike Slovenije. Kriteriji morajo biti dopolnjeni do konca aprila 1995, do takrat pa se uporabljajo veljavni kriteriji. Med letom se te plače lahko usklajujejo po določbah 3. in 4. točke tega dogovora.
Delodajalec je dolžan sindikatom zagotoviti vpogled v plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili.
Podatki o gibanju plač po prvem odstavku se spremljajo ločeno in ni mogoče pri njihovem usklajevanju uporabiti kriterijev mimo tega dogovora.
Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili v javnih podjetjih, skladih, agencijah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije ali organi lokalnih skupnosti, se določijo po kriterijih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
7
Regres za letni dopust za leto 1995 znaša v bruto znesku 70% zadnjega znanega statističnega podatka o povprečni bruto mesečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije. Regres za zaposlene, katerih plača je nižja od povprečja v gospodarstvu, znaša 100% povprečne mesečne bruto plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Regres za letni dopust se obračunava in izplačuje kot individualna pravica delavca. Če se regres izplača v več delih, se od nove osnove lahko obračuna le neizplačani del.
Delodajalci, ki so do uveljavitve tega dogovora izplačali regres nad višino določeno v prvem odstavku te točke, lahko izplačajo plače po določilih prvega in drugega odstavka 4. točke le v višini razlike med preveč izplačanim regresom in plačo na podlagi pozitivnega poslovnega izida, ugotovljeno po prvem in drugem odstavku 4. točke.
8
Podpisniki dogovora se strinjamo, da je med veljavnostjo dogovora mogoče kot jubilejne nagrade izplačevati le nagrade ob individualnih delovnih jubilejih zaposlenih, to so nagrade, določene v 2. točki 44. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo oziroma v ustrezni določbi kolektivne pogodbe dejavnosti. Vsa druga izplačila ob morebitnih jubilejih podjetja ali organizacije, izjemnih uspehih in dosežkih se lahko izplačujejo le iz čistega dobička podjetja v skladu z ustreznim pravilnikom podjetja.
9
Podpisniki dogovora soglašamo, da Vlada Republike Slovenije, po predhodni razpravi v Ekonomsko-socialnem svetu, predlaga način, s katerim bo zagotovljeno izvajanje določil dogovora.
10
Podpisniki dogovora soglašamo, da so vodstva podjetij dolžna seznanjati pooblaščene predstavnike delavcev pri delodajalcih z določili tega dogovora in z njegovim izvajanjem.
11
Podpisniki dogovora se strinjamo, da Ekonomsko-socialni svet spremlja izvajanje dogovora in daje razlage v zvezi z njegovim izvajanjem ter predlaga njegove spremembe, če dejanska gibanja plač odstopajo od načel, opredeljenih v tem dogovoru in socialnem sporazumu za leto 1995.
12
Dogovor začne veljati, ko ga podpiše Vlada Republike Slovenije, na strani delodajalcev in delojemalcev pa podpisniki, ki skupno zastopajo interese večine delodajalcev oziroma večine zaposlenih v Republiki Sloveniji. Dogovor se uporablja za izplačilo plač in drugih prejemkov za obdobje od 1. aprila 1995 do 31. marca 1996.
V skladu z drugim odstavkom 8. točke socialnega sporazuma za leto 1995, ta dogovor preneha veljati hkrati s prenehanjem veljavnosti socialnega sporazuma za leto 1995
13
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-01/95-15
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
Delojemalci:
Konfederacija sindikatov ’90
Slovenije
Predsedujoči
Boris Mazalin l. r.
Delodajalci:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Dagmar Šuster l. r.
Neodvisni sindikati
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
Neodvisnost - konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Predsednik
France Tomšič l. r.
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Miran Goslar l. r.
Združenje delodajalcev
obrti, gostinstva, intelektualnih
storitev, turizma, trgovine,
avtoprevozništva - OGISTTA
Predsednik
Dare Stojan l. r.
Združenje podjetnikov
Slovenije
Predsednik
Franc Zavodnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti